Thursday, September 12, 2019

ေန႔စဥ္ခြန္အား
စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔

ျပဳေလရာရာ၌

ဖတ္ရန္: သု ၁၆း၁-၉ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ သု ၁၆-၁၈ □ ၂ ေကာ ၆

ကိုယ္ျပဳေသာအမႈတို႔ကို ထာဝရဘုရား၌အပ္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏အၾကံအစည္တို႔သည္ တည္ၾကလိမ့္မည္။ (း၃)

Surprised by Joy စာအုပ္၌ ဆရာႀကီး စီ အက္စ္ လူးဝစ္က သူသည္ ‘‘ကန္ေက်ာက္၊ ႐ုန္းကန္လ်က္၊ နာၾကည္းခါးသီးမႈကို ခံစားရလ်က္၊ လြတ္ေျမာက္မည့္အေရးကို က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ ႐ွာေဖြၿပီး’’ အသက္ ၃၃ ႏွစ္မွ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာေၾကာင္း ဝန္ခံထားသည္။ သူ၏ခံႏိုင္စြမ္း၊ အားနည္းခ်က္၊ ရင္ဆိုင္ရသည့္အတားအဆီးမ်ား မည္သို႔ပင္႐ွိ႐ွိ သူ႔အား သတၱိ႐ွိေသာ၊ ထိုးထြင္းဉာဏ္ျဖင့္ ဆန္းသစ္စြာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ကာကြယ္သူအျဖစ္ ဘုရား႐ွင္က ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဘုရား႐ွင္၏သမၼာတရားႏွင့္ ေမတၱာေတာ္အေၾကာင္း သူေရးသားေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ထိမိေသာေဆာင္းပါးႏွင့္ ဝတၳဳတိုမ်ားကို သူကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ထိ ယေန႔ထိတိုင္ လူမ်ားဖတ္႐ႈ၊ ေလ့လာ၊ ေဝမွ်ဆဲျဖစ္သည္။ ‘‘လူသည္ ပန္းတိုင္ ေနာက္တစ္ခုခ်မွတ္ရန္ (သို႔) အိပ္မက္သစ္မက္ရန္ ဘယ္ခါမွ အ႐ြယ္လြန္ သြားျခင္းမ႐ွိ’’ ဟူသည့္ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကို သူ႔အသက္တာက ထင္ဟပ္ျပသေနသည္။

မိမိအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ မိမိ၏အိပ္မက္ကို ေဖာ္ေဆာင္စဥ္ ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လႈံ႔ေဆာ္သည့္ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သန္႔စင္ေပးၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳေလသမွ်အမႈကို သူ႔ထံဆက္ကပ္ႏိုင္ေအာင္ ခြန္အားေပးသည္ (သု ၁၆း၁-၃)။ သာမန္ အလုပ္ မွအစ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႀကံဳရသည့္တုိိင္ အနႏၲတန္ခိုး႐ွင္ ဖန္ဆင္း႐ွင္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔႐ွင္သန္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသခင္သည္ ‘‘ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကို ကိုယ္ေတာ့္အဖို႔၊ မတရားေသာသူတို႔ကိုလည္း ေဘးဒဏ္ ခံရေသာေန႔အဖို႔ ဖန္ဆင္းမူသည္’’(း၄)။ ကိုယ္ေတာ္၏ေစာင့္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ (း၇) ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္သမွ်၊ ေျပာဆိုသမွ်၊ ေတြးေတာသမွ်သည္ သခင့္အား စိတ္ႏွလံုး အႂကြင္းမဲ့ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ့္ထံခ်ီးေျမႇာက္သည့္ယဇ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

မိမိ၏အားနည္းခ်က္၊ သံသယစိတ္၊ လက္ေလ်ာ့လိုျခင္း၊ အိပ္မက္ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိျခင္း စသည့္အရာမ်ားက ဘုရားသခင့္ကို ကန္႔သတ္ထား၍ မရပါ။ ကိုယ္ေတာ့္ထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံၿပီး ကိုယ္ေတာ့္အား အမွီျပဳျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ အသက္ရွင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ဘုရားရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သူ၏အႀကံအစည္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လိမ့္မည္။ ျပဳေလရာရာ၌ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ၊ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္၊ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပဳၾကပါ၏။ XOCHITL DIXON

သင့္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ပိုၿပီးယံုၾကည္မႈရွိေအာင္သု ၁၆း၃ က မည္သို႔ ေထာက္မေပးႏိုင္သနည္း။ သင့္စိတ္ႏွလံုး၌ ဘုရားသခင္ ခ်မွတ္ေပးေသာ အိပ္မက္ကိုaဖာ္ေဆာင္ရင္း ကိုယ္ေတာ္အားမည္သို႔ခ်ီးေျမာက္ႏိုင္မည္နည္း။

သခင္ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ႀကီးျမတ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္၌ သိမ္ငယ္သည့္အလုပ္၊ ႀကီးလြန္းသည့္ အိပ္မက္ဟူ၍ မ႐ွိေၾကာင္း သတိေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။

Notes
C.S Lewis Bio (Wiki Link)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/C._S._Lewis
ODB All Edition
to listen + read (link)
https://www.facebook.com/127994431392308/posts/451442452380836/

ကိုယ္ျပဳေသာအမႈတို႔ကို ထာဝရဘုရား၌အပ္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏အၾကံအစည္တို႔သည္ တည္ၾကလိမ့္မည္။ (သုတၱံ ၁၆.၃)

Murann Ezine
13.9.2019

Sunday, September 1, 2019

ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာအသက္တာ ဆရာေအာင္ႏိုင္ စာအုပ္

NEW LIFE IN CHRIST
စာအုပ္ေၾကာ္ျငာ
ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိေသာအသက္တာသစ္ သင္ခန္းစာမ်ား။
.
Andrew @ ဆရာဦးေအာင္နိုင္ နဲ့ ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္) ဘာသာျပန္ ထားတဲ့ သင္ခဏ္းစာ ၂၅ ခု.ပါ႐ွိတယ္။  တစ္ခု ေလ့လာ ၿပီးတိုင္း  အေမး၊ အေျဖ က႑မ်ား နဲ႔ အဆံုးသပ္ ေပးထား ပါတယ္။ ၂ေယာက္ မွ အဖြဲ႔လိုက္ က်မ္းစာ အတူေလ့လာ ၾကဖို႔ ျပဳစုထားပါတယ္။
.
သင္ခန္းစာ ေခါင္းစဥ္မ်ား
၁။ ဖန္ဆင္းျခင္း
၂။ လူကိုဖန္ဆင္းျခင္း
၃။ စာတန္မာရ္နတ္
၄။ လူ၏က်ဆင္းျခင္း
၅။ အာဒံအထဲ၌
၆။ ဘုရားသခင္၏ ဒုတိယလူ
၇။ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္း
၈။ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိျခင္း
၉။ အသစ္ေသာဆက္ႏြယ္ ေနာ္စပ္ျခင္း
၁ဝ။ ႏိုင္ငံေတာ္အသစ္
၁၁။ သခင္အသစ္
၁၂။ အသစ္ေသာတန္ခိုး
၁၃။ ေလာကကို မခ်စ္ႏွင့္
၁၄။ စာတန္အေပၚေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၅။ ခရစ္ယန္အသက္တာ ေလ်ာက္လွမ္းျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခက္ကို အသက္တာဆပ္ကပ္ျခင္း
၁၇။ ခရစ္ေတာ၌တစ္ခုတည္းေသာ ကိုယ္ခနၱာ
၁၈။ ေဒသနၱရအသင္းေတာ္
၁၉။ မဟာအမွဳေတာ္ျမတ္ႀကီး
၂ဝ။ ဘုရားေ႐ွ႕ေတာ္၌ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း
၂၁။ စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ဘုရားထံပို႔ေဆာင္ျခင္း
၂၂။ ဆုေတာင္ျခင္းႏွင့္ ဝိညာဥ္တိုက္ပြဲ
၂၃။ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္မွဳ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၂၄။ ခရစ္ေတာ္၌ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၂၅။ ေယ႐ွဳသည္ အလ်င္အျမန္ႂကြလာမည္။
.
ဆက္သြယ္ရန္
စင္ကာပူ ဆရာအန္ဒ႐ူး
ဖုန္း +65 82822795, 67948113
ရန္ကုန္ ဆရာေစာစံေအာင္
ဖုန္း 09 443023587
.
Website
..www.murann.com
..www.ubdavid.org (မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာ)
.
Facebook Link
Andrew @ ဆရာေအာင္ႏိုင္
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010175078767
.
FB
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2497294390337154&id=100001698523942

လဖိုင္ေအာင္လီ သီအိုလိုဂ်ီအုတ္ျမစ္မ်ား စာအုပ္

လဖိုင္ေအာင္လီ
ခရစ္ယန္သီအိုလိုဂ်ီ ၏ အေျခ ခံ အုတ္ျမစ္
စာအဳပ္ ေၾကာ္ျငာ (ေဆာင္ထားသင့္သည္)
THE FOUNDATION OF CHRISTIAN THEOLOGY
ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အေၾကာင္း ထပ္ျဖည့္စြတ္ ျခင္းျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ 1st December 2018 ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
.
စာအုပ္မွာ အခန္းႀကီး ၁၃ခု နဲ႔ စာေရးသူရဲ႕ အမွာစာ (၃မ်က္ႏွာ)၊ က်မ္းစာေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Rev Dr Samuel Ngun Ling ရဲ႕ အမွာစာ (၂မ်က္ႏွာ) ေရးထားပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၃၈၆ ႐ွိတဲ့ ဝထၱဳစာအုပ္ အရြယ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဓမၼပညာ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ေပါ့ပါး ႐ွင္းလင္းစြာ နားလည္ေအာင္ ေရးသားထားပါတယ္။
.
အခန္း(၁၃)ခုကေတာ့
၁။ သီအိုေလာ္ဂ်ီ(Theology)ဆိုသည္မွာ (17p)
၂။ သီအိုလိုဂ်ီပညာေရး (8p)
၃။ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း (60p)
၄။ သခင္ေယ႐ွဳအေၾကာင္း (47p)
၅။ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္အေၾကာင္း (18p)
၆။ အျပစ္တရားဆိုင္ရာသြန္သင္ခ်က္ (31p)
၇။ ကယ္တင္ျခင္းဆိုင္ရာအျမင္ (30p)
၈။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားအေၾကာင္း (6p)
၉။ စာတန္မာနတ္အေၾကာင္း (9p)
၁၀။ မႏုသလူသားအေၾကာင္း (22p)
၁၁။ အသင္းေတာ္ႏွင့္အေၾကာင္း (28p)
၁၂။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ (22p)
(မာတိကာ ပံုမ်ားကို တင္ထားပါတယ္)

စာေရးသူ ရဲ႕ အထုပတၱိအက်ဥ္း ကို စာ-၃၈၄ မွာ ၂မ်က္ႏွာ ေရးထားပါတယ္။ စာအုပ္အဖံုးမွာ လဲေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕က ၁၀တန္း ေအာင္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝ (၁၉၈၇-၁၉၈၈) မွာ လူရည္ခြၽန္ ဆု ရ႐ွိ ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ပညာေရးမွတ္တမ္း
.. B.Sc(Q) (Mandalay University)
.. M.Div (Myanmar MIT)
..D.Min (Philippine)
..Ph.D (Philippine Christian University)
.
႔အလုပ္ကိုင္မ်ားမွာ
ပါေမာကၡ နဲ႔ ဌာနမွဳး (သီအိုလိုဂ်ီဌာန)(2019)
က်မ္းစာေက်ာင္း (ဓမၼတကၠသိုလ္)၊ အင္းစိန္။

ဆက္သြယ္ရန္
Rev Dr Laphphai Awng Li
Head of Theology Department
MIT ျမန္မာႏိုင္ငံက်မ္းစာေက်ာင္း
Ph. 09400045018, 09421107752
liawng@gmail.com
.
ဆရာ လဖိုင္ေအာင္လီ ရဲ႕ ရံုးခန္း (403 .၄ထပ္) တခါးဝ မွာ သူ႔ရဲ႕ စာအုပ္ အေၾကာင္း တံခါးအျပည့္ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ၿပီး တင္ထားပါတယ္။ ဒီ ပိတ္ခ်္ မွာ မာတိကာ အခန္း (၁၃) ခု၊ စာေရးသူအမွာစာ နဲ႔ မ်က္ႏွာဖံုး ေ႐ွ၊ေနာက္ မ်ားကို ေၾကာ္ျငာ အျဖစ္ တင္ျပထားပါတယ္။ ဝယ္ယူ ရႏိုင္တဲ့ တဲ့ ေနရာမ်ားကေတာ့ MBC စာအုပ္ဆိုင္၊  အင္းစိန္ MICT က်မ္းစာေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္၊ နဲ႔ စာေရးသူရဲ႕ ရံုးခန္း မ်ားမွာ ရႏိုင္ပါတယ္။ တန္ဖိုး ၅၀၀၀ က်ပ္။
.
ဓမၼပညာကို ေလ့ာသူ တိုင္း ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ စာအုပ္ငယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
.
မုရန္
Murann Ezine
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2496126803787246&id=100001698523942

Tuesday, August 27, 2019


ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအစၥေရးႏိုင္ငံ
(Nehemiah ေနဟမိ အေၾကာင္း)
ေနဟမိစာအုပ္က ျမန္မာစာမ်က္ႏွာ(၁၈)ရွိျပီး အခန္း(၁၂)ခန္း ခြဲထားပါတယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံ ေယရႈဆလင္ျမိဳ႕ကို ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေနဟမိ ေခါင္းေဆာင္ျပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္က အျဖစ္အပ်က္ပါ။ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ေဘဘီလံု(အီရက္)ေတြက တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျပီး ပညာတတ္အားလံုးနီးပါး သိမ္းယူသြားပါတယ္။ မၾကာခင္ ေဘဘီလံုအင္ပါယာကို ပါရွား(အီရန္)ေတြက အႏိုင္ယူျပီးေနာက္ ေဘဘီလံုျမိဳ႕ေတာ္မွာ သိမ္းဆည္းခံသြားရတဲ့ ေနဟမိ Nehemiah, born in babylon ဆိုတဲ့ သုခမိန္တစ္ဦးအေၾကာင္းပါ။

သူရဲ့ ဦးေဆာင္မႈနဲ႕ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ေဘဘီလံုျမိဳ႕က ျပန္လာျပီး ျမိဳ႕တည္ေထာင္ခြင့္နဲ႕ ေငြေၾကးဘ႑ာေထာက္ပံ့မႈ ရရွိျခင္း၊ ျမိဳ႕ျပန္တည္ခ်ိန္ ပတ္ဝန္းက်င္က မရႈစိမ့္သူမ်ားရဲ့ ရန္ျပဳ၊ တိုက္ခိုက္မဲ့ရန္က ကာကြယ္ရင္း ျမိဳ႕တည္ခဲ့ေၾကာင္း၊

ေရာမစစ္တပ္ၾကီးက ေအဒီ၇၀မွာ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ၾကီးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ ျပီး ႏွစ္ေပါင္း၁၉၀၀နီးပါး အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာအႏွံေရာက္ရွိ ႏိုင္ငံေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္နဲ႕အဂၤလိပ္ ၂ႏိုင္ငံရဲ့ အားေပးမႈနဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေခတ္သစ္ အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့တာလဲ ေနဟမိ နည္းလမ္းအတိုင္းပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ အခုေခတ္ကာလမွာ ေနဟမိ နည္းလမ္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ျပီး ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ခ်ိန္မွာလဲ ဒီနည္းလမ္းကိုပဲ သံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕ရဲ့ ေယရႈဆလင္ျမိဳ႕ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းက တကယ္လက္ေတြ႕ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတိုင္းပဲ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ နဲ႕ လက္ရွိအံ့မခန္းတိုးတက္ေနတဲ့ တရုပ္ႏိုင္ငံတို႕ သူတို႕လူမ်ိဳးစရိုက္နဲ႕အညီ ပံုတူကူးျပီး တိုးတက္ထြန္းကားေနၾကပါတယ္။ ေနဟမိ ဆိုတဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦး ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းကို သိေပမဲ့လက္ေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတဦးေနာက္ကို လူမ်ိဳးတစုလံုးက ဘယ္လိုလိုက္ေလွ်ာက္ၾကိဳးစားၾကတယ္ ဆိုတာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးလိုက္ရတာပါ။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေနဟမိက်မ္းစာကို အခ်ိန္ေပးဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
.
.
.
အခန္း(၁)
ေနဟမိ ေဘဘီလံုျမိဳ႕မွာ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ရေပမဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတ၊ ပ်က္စီးေနတဲ့ သူတို႕ႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕အေၾကာင္း ၾကားသိရေတာ့ အလြန္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာ ငိုေၾကြးမ်က္ရည္နဲ႕ ေန႕ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ တဦးတည္း အစာေရွာင္ (ဥပုဒ္ေစာင့္) ဆုေတာင္းပါတယ္။ အက်ိဳးရလဒ္ကေတာ့ ေဘလီလံုရွင္ဘုရင္ၾကီးရဲ့ ဖလားေတာ္ကိုင္ ရာထူးၾကီးကို ရရွိသြားပါေတာ့တယ္။
.
အခန္း(၂)
တေန႕မွာ ရွင္ဘုရင္ေရွ႕ေတာ္ဝင္စဥ္ ေနဟမိမ်က္ႏွာမေကာင္းျဖစ္ေနတာ ဘုရင္က ေမးပါတယ္။ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕စြာနဲ႕ အမွန္အတိုင္းေျဖပါတယ္။ သူ ရက္လရွည္ၾကာစြာ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ေမးခြန္းတိုင္းကို လွ်က္တပ်က္ တိက်စြာ ေျဖႏိုင္ပါတယ္။ သူ႕လူမ်ိဳးေတြ ဆင္းရဲမြဲေတ ဒုကၡၾကီးစြာေရာက္ေနၾကတာေၾကာင့္ စိတ္ညိွဳးငယ္ျခင္းကို ေျပာျပေတာ့ ရွင္ဘုရင္စိတ္ကို ထိေတြ႕ေစပါတယ္။ ရွင္ဘုရင္ၾကီးက ေနဟမိကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ကူညီဖို႕ ေမးခ်ိန္မွာလဲ အခ်ိန္ကာလကို ေျဖၾကားပါတယ္။ ဘုရင္က သြားဖို႕ခြင့္ျပဳျပီး ေယရုဆလင္ျမိဳ႕က သိမ္းဆည္းလာတဲ့ ဘ႑ာမ်ားကို ျပန္ေပးပါတယ္။ ေနဟမိက ရဲဂံ့စြာနဲ႕ သူတို႕အုပ္စုကို ကာကြယ္ဖို႕ စစ္လက္နက္ကိုင္မ်ား နဲ႕ လိုအပ္တဲ့ ဘ႑ာမ်ားကို ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ရွင္ဘုရင္တဆိပ္ေတာ္နဲ႕ အမိန္႕စာကို ေတာင္းခံတာ ရွင္ဘုရင္က ေပးသနားေတာ္မူလိုက္ပါတယ္။
.
အခန္း(၃)
ေတာေတာင္ ဓါးျပမ်ားရန္ၾကားကေန အလြန္ေဝးကြာတဲ့ ခရီးကိုထြက္ခြာျပီး ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ပ်က္ၾကီးဆီ ေနဟမိတို႕ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ (၃)ညတိုင္ေအာင္ ညတိုင္း တေယာက္တည္း ျမိဳ႕ေဟာင္းၾကီးကို စနည္းနာပါတယ္။ ျမိဳ႕သစ္တည္ဖို႕ အၾကံအစည္ကို ဘယ္တဦးတေယာက္ကိုမွ မေျပာပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဆီပဲ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ေနဟမိ ဦးေဆာင္မႈနဲ႕ ျမိဳ႕ပ်က္ ျပင္ဆင္လုပ္ငန္းေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့တယ္။ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားစြာကို အမည္နဲ႕မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။
.
အခန္း(၄)
ရန္သူမ်ားကေတာ့ အနီးနားက ျမိဳ႕မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ (၃)အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္။ ေနဟမိ ျမိဳ႕ရိုးတည္ေနတာကို ဖ်က္ဆီး၊ တိုက္ခိုက္ဖို႕ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ျမိဳ႕ျပင္ျခင္း နဲ႕ ရန္သူကာကြယ္ျခင္း တျပိဳင္ထဲ အလုပ္ႏွစ္ခု လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အစၥေရး လူမ်ိဳးမ်ား ညီညြတ္တာေၾကာင့္ ရန္သူမ်ား လာေရာက္မတိုက္ခိုက္ဝ့ံၾကပါ။
.
အခန္း(၅)
ထိုအခ်ိန္မွာ ျမိဳ႕ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား ျမည္တမ္းစိတ္ပ်က္ ညည္းတြားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတသူ အမ်ားစုျဖစ္ၾကျပီး သူတို႕လယ္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ အေၾကြးျပန္မဆပ္ႏိုင္လို႕ သားသမီးမ်ားကို ကြ်န္အျဖစ္ေပးအပ္ရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနဟမိ အလြန္ဝမ္းနည္းျပီး စံုစမ္းပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း အတိုးစားျခင္းေၾကာင့္ (လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္ ဝိသမစီးပြားသမားမ်ား) ကို မ်က္ရည္နဲ႕ တားျမစ္ပါတယ္။ ေၾကြးျမီေတြ ေလွ်ာ္ပစ္ခိုင္းပါတယ္။ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္နဲ႕ အခ်င္းခ်င္းကူမေစပါတယ္။ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေနဟမိ ကိုယ္တိုင္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားလို စည္းစိမ္နဲ႕ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္း မလုပ္ပဲ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားကို မဖိႏွိပ္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။
.
အခန္း(၆)
(၅၂)ရက္အၾကာမွာ ျမိဳ႕ရိုးတည္ေဆာက္မႈ ျပီးစီးသြားပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ရန္သူမ်ားက ေနဟမိကို ညွိႏိႈင္းဖို႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ေခၚပါတယ္။ ေနဟမိက သံတမန္ပဲ ေစလႊတ္ျပီး နားေထာင္ေစပါတယ္။ ရန္သူမ်ားက ေဘဘီလုံရွင္ဘုရင္ကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ဖို႕ ၾကံေနတယ္စြတ္စြဲပါတယ္။ ေနဟမိက ညင္းဆိုျပီး ေမတၱာစာပဲ ပါးလိုက္ပါတယ္။
.
အခန္း(၇)
ျမိဳ႕ရိုးတည္သူေပါင္း ၃ေသာင္းေက်ာ္ စာရင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ အနီးနားေနသူမ်ားနဲ႕ ေပါင္းရင္ လူဦးေရ (၄)ေသာင္းေက်ာ္ ျမိဳ႕ရိုးတည္ ေအာင္ျမင္အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ သီခ်င္းသည္မ်ား။ ယစ္ပေရာဟိတ္မ်ား၊ ေလဝိ(ဘုရားအမႈထမ္း)မ်ား တစုတေဝးတည္း ပညတၱိက်မ္းစာကို အမ်ားေရွ႕မွာ ဖတ္ၾကားပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတသူ ျမိဳ႕သားမ်ားဟာ ဝမ္းနည္းစြာနဲ႕ ငိုေၾကြးၾကတဲ့အခါ ေနဟမိက အခုခ်ိန္ဟာ ငိုေၾကြးခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ေအာင္ပြဲခံရမယ္၊ ဝမ္းေျမာက္ရမဲ့ေနရက္ျဖစ္လို႕ ပြဲသဘင္နဲ႕အတူ စားေသာက္ဆင္ႏြဲ ဝမ္းေျမာက္ေစပါတယ္။ (၇)ရက္လံုးလံုး ဆင္ႏြဲၾကပါတယ္။
.
အခန္း(၈)
အဲဒီလရဲ့ ၂၄ရက္ေန႕မွာ အားလံုးအစာေရွာင္၊ ေလွ်ာ္ေတဝတ္ဆင္ျပီး ကိုယ့္အျပစ္ကို ဝန္ခံၾက ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကပါတယ္။ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ျပီး ဒုစရိုက္မျပဳၾကဖို႕ ဘုရားသခင္ထံ ဝန္ခံၾကပါတယ္။ သစၥာျပဳျပီး တံဆိပ္ခပ္ၾကပါတယ္။
.
အခန္း(၁၀)
ေနဟမိ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႕ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕သားမ်ား ဘုရားအတြက္အလႈေငြထည့္ဝင္ျခင္း (ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ေပးျခင္း) နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အခြန္ဘ႑ာေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဂတိသစၥာျပဳ တံဆိပ္ခပ္ၾကပါတယ္။
.
အခန္း(၁၁)
ယစ္ပေရာဟိတ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျမိဳ႕ရြာမ်ားအတြက္ ခန္႕အပ္ပါတယ္။
.
အခန္း (၁၂)
ျမိဳ႕ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားစာရင္း၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းၾကျခင္း၊ ယစ္ပေရာဟိတ္နဲ႕ ေလဝိလူ (ဘုရားအမႈေဆာင္)မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ အလြန္ရွည္လွ်ားစြာ ဘုရားသခင္ကို သီဆိုခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ေတာ္ခ်ိးမြမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။
.
အခန္း (၁၃)
မၾကာခင္မွာ ေလဝိလူ (ဘုရားအမႈေဆာင္မ်ား) လယ္ေတာကို ျပန္သြားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ေလဝိလူမ်ားကို ပံုမွန္မေထာက္ပံ့ မေပးကမ္းလို႕ လယ္ေတာျပန္ လယ္လုပ္ၾကတာကို ေနဟမိ သိရွိျပီး ျပန္ေခၚပါတယ္။ လႈဒါန္းေစပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ရရွိတဲ့ ဘ႑ာေတာ္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႕ခြဲေစပါတယ္။ ဥပုဒ္ေန႕ကို အေရာင္းအဝယ္ စီးပြားလုပ္ေနျခင္းကို ရပ္တံ့ေစပါတယ္။ ဥပုဒ္ေန႕ အလုပ္မလုပ္ေစပဲ အနားယူေစပါတယ္။
.
.
.
နိဂံုး
စုစုေပါင္း အခန္း(၁၃)ခုကို အက်ဥ္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္ အစၥေရးႏိုင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း အစၥေရးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂူရီယန္ အစိုးရလက္ထက္က စျပီး၊ ၁၉၄၈ ကေန ၁၉၇၃ အထိ အိမ္နီးခ်င္းရန္သူ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ (၄)ၾကိမ္တိုင္ေအာင္ စစ္တိုက္ခဲ့ရပါတယ္။ စစ္ပြဲတိုင္းကို အစၥေရးလူမ်ိဳးတို႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
.
အခုအခါမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိထားတဲ့ ကာလျဖစ္ေပမဲ့ အစၥေရးႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ အျမဲစစ္မႈထမ္းဖို႕ အသင့္ျပင္ထားရပါတယ္။ အစၥေရးေတြဟာ သူတို႕နင္းတဲ့ေျမကို ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးတယ္လို႕ ခံယူျပီး ၾကိဳးစားၾကပါတယ္။ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာၾကပါတယ္။ အာရပ္ေတြကလည္း ဘုရားေပးတဲ့ ေရနံသယံဇာတေတြ ပိုင္ဆိုင္ျပီး ၾကြယ္ဝၾကပါတယ္။
.
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း မတရားစီးပြားရွာ၊ အေၾကြးေတြကို ေလွ်ာ္ပစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဆိုတာ အလြန္ၾကြယ္ဝသူမ်ားထံမွ အခြန္ေငြမွန္ကန္စြာ ေကာက္ယူျပီး၊ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ ျပည္သူလူထုဘဝကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားက ဘုန္းၾကီးမ်ားကလည္း ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသူမ်ားထံက ရရွိတဲ့ လႈဒါန္းေငြမ်ားနဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဝငွအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ စင္ကာပူ စတဲ့ တိုးတက္လာတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ားက ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ေပးျပီး၊ ပညာခြ်န္ဆုမ်ားစြာ ေပးအပ္ျခင္းနဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားစြာကို ဘဝျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ စာရိတၱေကာင္းသူ ပညာရည္ခြ်န္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာျပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ၾကီးပြားလာၾကပါတယ္။
.
ႏိုင္ငံအတြက္ ရာထူးတခုမွ တာဝန္မယူေပမဲ့လဲ အိမ္ေထာင္မိသားစု အတြင္းမွာပဲ ေနဟမိနည္းလမ္း က်င့္သံုးျခင္းနဲ႕ မိမိအိမ္ေထာင္စု တိုးတက္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
.
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလဲ အလားတူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို တေခတ္တေယာက္ ဘဝတခုလံုး စြန္႕လႊတ္ထားတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္တဦးကို ၅ႏွစ္ေလာက္ ဆက္လက္ေထာက္ခံ ေနာက္လိုက္ေကာင္းျဖစ္ၾကဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ (Murann)
.
Nenemiah
search in Google
ေန႕စြဲ။ ဇူလိုင္ ၂၁၊ ၂၀၁၆။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

Jesse Owens အသက္႐ွင္ပါ-ဆုေတာင္းပါ

ေန႔စဥ္ခြန္အား
ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔

အသက္႐ွင္ပါ-ဆုေတာင္းပါ-ခ်စ္ပါ

ဖတ္ရန္: ေရာ ၁၂း၉-၂၁ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ဆာ ၁၂၃-၁၂၅ □ ၁ ေကာ ၁၀း၁-၁၈

အဆိုးအားျဖင့္ အရႈံးမခံႏွင့္။ အေကာင္းအားျဖင့္ အဆိုးကိုႏိုင္ေလာ့။ (ေရာမ ၁၂ း ၂၁)

သခင္ေယ႐ႈကို အင္မတန္ယံုၾကည္ကိုးစားေသာမိဘႏွစ္ပါး၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းလာသူ နာမည္ႀကီး အေျပးသမားဂ်က္စီအိုဝင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းျပည့္ဝၿပီး ရဲရင့္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ဘ၀႐ွင္သန္ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အတြင္း အမုန္းတရားႏွင့္ျပည့္ေနေသာ နာဇီမ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ဟစ္တလာ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အားကစားအဖြဲ႔မွ အာဖရိကန္ အေမရိကန္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အိုဝင္သည္ ေရႊတံဆိပ္ ၄ ခု ဆြတ္ခူး ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေျပးသမား ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး လုဇ္ေလာန္ ႏွင့္လည္း သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းကုိ ရွင္သန္ျပသည့္ အိုဝင္၏ လုပ္ရပ္႐ိုး႐ိုးေလးက နာဇီဝါဒျဖန္႔မႈ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၾကားတြင္ ဘ၀ရွင္သန္ခဲ့သူ လုဇ္ေလာန္ ၏အသက္တာကို ႐ိုက္ခတ္တို႕ထိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလာန္္ က “ဘာလင္မွာတံုးက မင္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔တဲ့အခါ မင္းဒူးေထာက္ဆုေတာင္းေနတာေတြ႔ေတာ့ ငါေတာင္ ဘုရားကိုယံုခ်င္သလို ျဖစ္လာ တယ္” ဟု အိုဝင္ထံ စာေရးခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ႀကီး႐ွင္ေပါလုက ေရာမ ၁၂း၉-၁၀ တြင္ “ဆုိးညစ္ေသာအမႈကို စက္ဆုပ္ ႐ြံ႐ွာၾက”ရန္ႏွင့္ “ခ်စ္ျခင္းအရာမွာ ပကတိေပါက္ေဘာ္ကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ စံုမက္ၾက”ရန္ ယံုၾကည္သူမ်ားကုိ မိန္႕ၾကားသည္။ ထိုအခ်က္ကို အိုဝင္ က လက္ေတြ႔သ႐ုပ္္ျပ
အေျဖေပးခဲ့သည္။ ဆိုးညစ္မႈကိုအမုန္းျဖင့္တံု႕ျပန္ႏုိင္ေသာ္လည္း အိုဝင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္အသက္႐ွင္ၿပီး လူတစ္ဦးကို ေမတၱာျပသျခင္းျဖင့္ ထိုသူသည္ သူ၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံရန္ပင္ စဥ္းစားသံုးသပ္လိုက္သည္။

ဘုရားသခင္၏လူတို႔သည္ သစၥာတည္လ်က္ “ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳျခင္းအမႈကို အျမဲျပဳရန္” (း၁၂) ဝန္ခံကတိျပဳသည့္အခါ ကိုယ္ေတာ္က “အခ်င္းခ်င္းစိတ္သေဘာ တညီတၫြတ္တည္း႐ွိေအာင္” (း၁၆) ခြန္အားေပးသည္။

ဆုေတာင္းျခင္း၌ အမွီျပဳလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္းကုိ ျပလ်က္ အသက္႐ွင္ရန္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပံုသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားေသာသူတို႔ကို ခ်စ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ့္ထံ မစမႈအတြက္ ဟစ္ေခၚလွ်င္ တံတိုင္းအဆီးအတား မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္သြားႏိုင္ေအာင္ ဘုရားရွင္မစလိမ့္မည္။ XOCHITL DIXON

သင္ႏွင့္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သူမ်ားၾကားတြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတံတားကို မည္ကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္မည္နည္း။
ဆုေတာင္းျခင္း၏ရလဒ္အသီးအပြင့္ကို
မည္သည့္အခ်ိန္က သင္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသနည္း။

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာအတူေနရန္ အႂကြင္းမဲ့၀န္ခံဆက္ကပ္လ်က္ အတူတကြဆုေတာင္းႏိုင္ရန္ ခြန္အားေပးေတာ္မူပါ။
.
.
August 28

Live. Pray. Love.

Bible in a Year :
Psalms 123–125; 1 Corinthians 10:1–18

Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Romans 12:21

Today's Scripture & Insight:
Romans 12:9–21

Influenced by parents who were strong believers in Jesus, track star Jesse Owens lived as a courageous man of faith. During the 1936 Olympic Games in Berlin, Owens, one of the few African Americans on the US team, received four gold medals in the presence of hate-filled Nazis and their leader, Hitler. He also befriended fellow athlete Luz Long, a German. Surrounded by Nazi propaganda, Owens’s simple act of living out his faith impacted Luz’s life. Later, Long wrote to Owens: “That hour in Berlin when I first spoke to you, when you had your knee upon the ground, I knew you were in prayer . . . . I think I might believe in God.”

Owens demonstrated how believers can answer the apostle Paul’s charge to “hate what is evil” and be “devoted to one another in love” (Romans 12:9–10). Though he could have responded to the evil around him with hate, Owens chose to live by faith and show love to a man who would later become his friend and eventually consider belief in God.

As God’s people commit to being “faithful in prayer” (v. 12), He empowers us to “live in harmony with one another” (v. 16).

When we depend on prayer, we can commit to living out our faith and loving all who are made in God’s image. As we cry out to God, He’ll help us break down barriers and build bridges of peace with our neighbors.

By:  Xochitl Dixon

Reflect & Pray
How can you build a bridge of peace between you and a neighbor? When have you seen your faithfulness in prayer bear fruit?

Heavenly Father, please strengthen us to come together in prayer, fully committed to loving others and living peacefully.
.
.
အဆိုးအားျဖင့္ အရႈံးမခံႏွင့္။ အေကာင္းအားျဖင့္ အဆိုးကိုႏိုင္ေလာ့။ (ေရာမ ၁၂ း ၂၁)..Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Romans 12:21

The Great American Athletic
100 meter and Long Jump Olympic
Jesse Owens
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jesse_Owens

Thursday, February 21, 2019

မိမိဘ၀အသက္တာႏွင့္ေငြေၾကး Property & Bible


မိမိဘ၀အသက္တာႏွင့္ေငြေၾကး
=====================
ဒီေလာကမွာ လူတိုင္းေငြလိုခ်င္ပါတယ္။ ေငြေၾကးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး
... ေလာကအျမင္၊
... ဘာသာေရးအျမင္ (ဘုရားအျမင္) ဆိုျပီး ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။

တတိယအျမင္ကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ကိုယ္ပိုင္အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအျမင္ကို မေဆြးေႏြးေတာ့ပါဘူး။ မိမိ မိသားစု၊ အသိုင္းအဝိုင္းမွာပဲ ေဆြးေႏြး ျကဖို႕ပါ။ အျမင္ေတြေတာ့ တူမွာမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယန္ဘာသာေရး အျမင္ ျဖစ္လို႕ ခရစ္ယန္မဟုတ္သူမ်ား ေလ့လာဖို႕ သက္သက္ပါပဲ။
.
.
ေလာကအျမင္
.
လူတစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစု၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေငြေၾကးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေငြေၾကးကို ရွာေဖြစုေဆာင္း၊ တိုးပြားေအာင္လုပ္ျပီး မိမိနဲ႕မိသားစု၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံလူမ်ိဳးအတြက္ ဒီကမၻာေလာကၾကီးမွာ
အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႕၊ ၾကိဳးစားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕စိတ္ဆိုတာ ဆန္းၾကယ္ပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႕ပဲေျ ပာျပီး၊ တကယ္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာရင္ ၾသဇာၾကၽီးမားလာခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ စစ္တပ္ရွိပါတယ္။
.
ျမန္မာလိုဆိုရင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၊ အဂၤလိပ္လို Defiance Ministry လို႕ေခၚပါတယ္။ စာလံုးကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ရွင္းေနပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ စစ္အင္အားၾကီးေအာင္လုပ္၊ အင္အားၾကီးလာရင္ ကာကြယ္ေရးမဟုတ္ေတာ့ပဲ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ေရး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါဟာ လူ႕သဘာဝပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းလဲ စားဝတ္ေနေရးလံုေလာက္ရံုရင္ ေတာ္ျပီ၊ ဆိုေပမဲ့ ေငြခ်မ္းသာလာရင္၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေတြ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ လုပ္လာေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အာဏာရွင္ျဖစ္သြားျပီး၊ မိမိဘဝ၊ မိမိႏိုင္ငံ က်ဆံုးခန္းကို ေရာက္သြားပါတယ္။
.
တစ္ဦးခ်င္းကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ႏိုင္ငံမ်ားကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ အလိုလိုေနရင္း ခ်မ္းသာေနတာမ်ိဳး ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ အာရပ္ႏိုင္ငံ ကာတာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွက ဘရူႏိုင္းေစာ္ဘြားႏိုင္ငံ၊ ေရနံေတြနဲ႕ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေနပါတယ္။
.
တစ္ဦးခ်င္း အလိုလို မိဘမ်ိဳးရိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထီေပါက္သလို၊အခြင့္ေကာင္းရသြားလို႕ျဖစ္ေစ အရမ္းခ်မ္းသာေနတဲ့ လူေတြလဲရွိပါတယ္။
.
.
အခုေရးမဲ့ ေလာကအျမင္ကေတာ့
စနစ္တက်၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈနဲ႕ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာတဲ့ လူေတြ၊ ႏိုင္ငံေတြကို
ေရးတာပါ။ အမ်ားစု ၈၀% လူေတြ၊ ႏိုင္ငံေတြက စိုက္တဲ့အတိုင္း၊ ရိတ္သိမ္းရပါတယ္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာင္းလို႕ ခ်မ္းသာေနၾကတာပါ။ သူေဌး၈၀% ကိုေမးၾကည့္ရင္၊ သူတို႕အရမ္းၾကိဳးစားရပါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားလည္း အရမ္းၾကိဳးစားရပါတယ္။ ေငြခ်မ္းသာတဲ့လူ မ်ားမ်ားရွိတဲ့ႏိုင္ငံဟာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္လာပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ ေနာ္ေဝး စတဲ့ႏိုင္ငံေတြက အရမ္းခ်မ္းသာပါတယ္။ သူတို႕ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ေငြခ်မ္းသာရံုမက၊ စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္ၾကပါတယ္။
.
ဘာသာ၊လူမ်ိဳးမေရြး၊ ကိုးကြယ္ဘာသာမရွိတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဖရီး သမားေတြလဲ ေလာကအျမင္နဲ႕ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲၾကပါတယ္။ ေလာကအျမင္မွာေတာ့ အစိုးရ၊ ဘုရင္မ်ားက လူေတြဆီက အခြန္ေကာက္ျပီး၊
စနစ္တက် သံုးစြဲျခင္း၊ ဆင္းရဲ၊ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို ကူညီျခင္းပါပဲ။ ေလာကနီတိ လို႕ေခၚရပါမယ္။
.
.
ဘာသာေရးအျမင္ (ဘုရားအျမင္)

Financial Policy
ခရစ္ယန္က်မ္းစာဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး (အစၥေရး) ေတြရဲ့ က်မ္းစာကို အေျခခံထားပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး တစ္ကမၻာလံုးမွာ ၁၃သန္းပဲ ရွိေပမဲ့၊ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး သူေဌးၾကီးမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဘုရားဝါဒကေတာ့ အရာရာကို ဘုရားသခင္ ပိုင္တယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရလာတဲ့ ေငြေၾကး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရလာတဲ့ ေငြေၾကးအားလံုး ဘုရားသခင္ပိုင္တယ္။ ဘုရားပိုက္ဆံျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားကို အရမ္းရိုေသေလးစား၊ အရမ္းေၾကာက္၊ အရမ္းခ်စ္၊ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္တဲ့ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး လူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာတာ မဆန္းပါဘူး။ ငါ့ပိုက္ဆံ၊ ငါၾကိဳက္သလို လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ အျမင္ကိုေျဖာက္ႏိုင္ၾကတဲ့အတြက္ ၾကီးပြားလာပါတယ္။
.
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ့ အားနည္းခ်က္က သူတို႕လူမ်ိဳးပဲ ဥိးစားေပးလြန္းလို႕၊ သူတို႕ေရာက္တဲ့ႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ဘုရင္မ်ားက ေမာင္းထုတ္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ ဂ်ာမဏီေခါင္းေဆာင္၊ ဟစ္တလာရဲ့ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၆သန္း ေသေၾကပ်က္စီးရပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ခရစ္ယာန္နဲ႕ဂ်ဴး ေငြေၾကးအျမင္ဝါဒပါ။
.
ခရစ္ယာန္မ်ားကေတာ့ ရလာတဲ့ေငြေၾကးကို လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ ဆင္းရဲ၊ဒုကၡေရာက္သူ အားလံုးကို ေပးကမ္း၊ လႈဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြလဲ၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြလိုပဲ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာကိုပဲ ၾကည့္ရႈ၊ ေပးကမ္းၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဟိႏၵဴဘာသာနဲ႕ ဘာသာတိုင္း လဲ လူဒါန္းျခင္းကို အားေပးပါတယ္။ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာတိုင္းက ကိုယ့္ဘာသာဝင္ေတြကိုပဲ အဓိက ကူညီဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။
.
ျမန္မာျပည္က ဗုဒၵဘာသာေတြမွာ လႈဒါန္းျခင္းကို အထူးအားေပးလို႕၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာမ်ား၊ အလႈဒါန္း ရက္ေရာၾကပါတယ္။ အလႈခံေတြလဲ အလြန္ေပါမ်ားျပီး၊ ေစတီပုထိုး၊ အလြန္မ်ားျပားလွတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ လႈဒါန္းတဲ့ေနရာမွာ ဆင္းရဲ၊ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို လႈဒါန္းေစလိုေပမဲ့ ကုသိုလ္မရ၊ ျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္လို႕ ေနာက္ဆံုး ေစတီပုထိုးေတြ
ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရႊျပားကပ္ျခင္းေတြနဲ႕ပဲ ေငြေတြ ကုန္ရပါတယ္။ ေနရာတိုင္းမွာ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ေတြ႕ရင္၊ လက္အုပ္ခ်ီျပီး ဘုရားရွိခိုးအာရံုျပဳႏိုင္တာ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ လႈဒါန္းျခင္းက ထူးျခားပါတယ္။
.
အလႈေပးရာမွာ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ မေရြးပါဘူး။ ဘာသာတရာတိုင္း ဆင္းရဲ၊ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို ေပးကမ္းလႈဒါန္းဖို႕ အထူးအားေပးပါတယ္။ ကိုယ္က ဘယ္လိုလႈဒါန္းရမယ္ မသိရင္၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းေတြကို လႈဒါန္းဖို႕ အားေပးပါတယ္။
.
ဘာသာေရးအလႈဒါန္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေနာင္ဘဝအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘဝမွာလဲ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။
.
.
ေငြေၾကးမူဝါဒ
ေခြ်တာစုေဆာင္း၊ တိုးပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို
၁။ ေလာကအျမင္
၂။ ခရစ္ယန္ဘာသာအျမင္
ႏွစ္ခုသံုးသပ္ခ်က္ကို တင္ျပပါမယ္။
.
.
Financial Policy
ေငြေၾကးမူဝါဒ ေလ့လာခ်က္မ်ား
.
၁။ ေလာကအျမင္ (အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ) Page-1
- CPF Singapore Bank, Saving & Manage to grow Page-2
   စင္ကာပူအစိုးရ ရဲ့ CPF ဘဏ္အေၾကာင္း
- China Alibaba and rich stories. Page-18
   တရုပ္ႏိုင္ငံက အလီဘာဘာ Mr. ဂ်က္မား နဲ႕ သူေဌးၾကီးမ်ား
.
၂။ ဘုရားသခင္အျမင္ (ခရစ္ယာန္ဘာသာ) Page-45
...ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕ (သက္ေသခံခ်က္မ်ား)
...ဦးစိန္ဂြ်န္း(အေမရိကားေရာက္ျမန္မာတစ္ဦး) Page-46
...ဦးဂ်ိဳးဇက္ (ေရႊလိပ္ျပာဟိုတယ္ပိုင္ရွင္) Page-49
...ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕ (ဓမၼဆရာအခ်ိဳ႕၏၊ ေဟာေျပာ-ေရးသားခ်က္မ်ား)
...ဆရာမ်ိဳးသူ (Singapore) Page-54
...ဆရာေစာပက္ထရစ္ (Yangon) Page-60
...ဆရာေဇာ္ဝင္း (Perth, Australia) Page-64
...ဆရာဆိုး၊ (Yangon) Page-66
...အင္ဒရူးကာနယ္ဂ်ိီ Gospel of Wealth
  (အေမရိက 1700 ႏွစ္မ်ားက အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္) Page-70
...Chuck Feeney ခ်ပ္ဖီးေနအေၾကာင္း Page-88
   (ေဒၚလာသန္းေပါင္း၈ေထာင္ မေသခင္အကုန္လႈခဲ့သူအေၾကာင္း)
... ေငြေၾကးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘုရားသခင္မူဝါဒ (UVDavid၊ ဆရာေအာင္ႏိုင္ဘာသာျပန္သည္) Page-94, 103
...သမၼာက်မ္းစာျဖင့္ ေလ့လာျခင္း Bible Study
.
.
သူေဌးၾကီးအမ်ားစု၏ ေငြေၾကးမူဝါဒမ်ား
လက္ေတြ႕တြင္၊ သူ႕ေဆြမ်ိဳး၊ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ား အတြက္သာ
ျဖစ္ရပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမင္းမ်ားလည္း လက္ေတြ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား အတြက္ပဲျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္ေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒျဖင့္ အသက္ရွင္ပါက ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ
စိတ္ရွင္းလင္းစြာ၊ ၾကြယ္ဝေသာဘဝကို ရရွိခံစားႏိုင္မယ္သာျဖစ္သည္။
.
 မိမိ၏ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ခံယူခ်က္ႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ျပီး၊ ဘုရားသခင္၏ မူဝါဒမ်ားကို လက္နာၾကပါစို႕...။
The End..
.
.
မွတ္ခ်က္
စာအုပ္မိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Pdf ဖိုင္ (၁၁၈ စာမ်က္ႏွာ) ကို ေဒါင္းလိုပ္ရယူႏိုင္ပါတယ္။
လင့္ Downloak link
https://www.slideshare.net/myanmarjobstudent/tithesecularandgodprinciple-132399140
.
Pdf ဖိုင္ (eBook) ေဒါင္းလုပ္ မရသူ (or) Pdf ဖိုင္ ရလိုသူမ်ား ကြန္မင့္ ေပးထားပါ။ ပို႕ေပးပါမယ္။
.
မုရန္
၁၉.ေဖေဖာ္၀ါရီ. ၂၀၁၉

Wednesday, February 20, 2019


ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအစၥေရးႏိုင္ငံ
(Nehemiah ေနဟမိ အေၾကာင္း)
ေနဟမိစာအုပ္က ျမန္မာစာမ်က္ႏွာ(၁၈)ရွိျပီး အခန္း(၁၂)ခန္း ခြဲထားပါတယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံ ေယရႈဆလင္ျမိဳ႕ကို ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေနဟမိ ေခါင္းေဆာင္ျပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္က အျဖစ္အပ်က္ပါ။ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ေဘဘီလံု(အီရက္)ေတြက တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျပီး ပညာတတ္အားလံုးနီးပါး သိမ္းယူသြားပါတယ္။ မၾကာခင္ ေဘဘီလံုအင္ပါယာကို ပါရွား(အီရန္)ေတြက အႏိုင္ယူျပီးေနာက္ ေဘဘီလံုျမိဳ႕ေတာ္မွာ သိမ္းဆည္းခံသြားရတဲ့ ေနဟမိ Nehemiah, born in babylon ဆိုတဲ့ သုခမိန္တစ္ဦးအေၾကာင္းပါ။

သူရဲ့ ဦးေဆာင္မႈနဲ႕ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ေဘဘီလံုျမိဳ႕က ျပန္လာျပီး ျမိဳ႕တည္ေထာင္ခြင့္နဲ႕ ေငြေၾကးဘ႑ာေထာက္ပံ့မႈ ရရွိျခင္း၊ ျမိဳ႕ျပန္တည္ခ်ိန္ ပတ္ဝန္းက်င္က မရႈစိမ့္သူမ်ားရဲ့ ရန္ျပဳ၊ တိုက္ခိုက္မဲ့ရန္က ကာကြယ္ရင္း ျမိဳ႕တည္ခဲ့ေၾကာင္း၊

ေရာမစစ္တပ္ၾကီးက ေအဒီ၇၀မွာ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ၾကီးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ ျပီး ႏွစ္ေပါင္း၁၉၀၀နီးပါး အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာအႏွံေရာက္ရွိ ႏိုင္ငံေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္နဲ႕အဂၤလိပ္ ၂ႏိုင္ငံရဲ့ အားေပးမႈနဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေခတ္သစ္ အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့တာလဲ ေနဟမိ နည္းလမ္းအတိုင္းပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ အခုေခတ္ကာလမွာ ေနဟမိ နည္းလမ္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ျပီး ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ခ်ိန္မွာလဲ ဒီနည္းလမ္းကိုပဲ သံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕ရဲ့ ေယရႈဆလင္ျမိဳ႕ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းက တကယ္လက္ေတြ႕ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတိုင္းပဲ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ နဲ႕ လက္ရွိအံ့မခန္းတိုးတက္ေနတဲ့ တရုပ္ႏိုင္ငံတို႕ သူတို႕လူမ်ိဳးစရိုက္နဲ႕အညီ ပံုတူကူးျပီး တိုးတက္ထြန္းကားေနၾကပါတယ္။ ေနဟမိ ဆိုတဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦး ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းကို သိေပမဲ့လက္ေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတဦးေနာက္ကို လူမ်ိဳးတစုလံုးက ဘယ္လိုလိုက္ေလွ်ာက္ၾကိဳးစားၾကတယ္ ဆိုတာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးလိုက္ရတာပါ။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေနဟမိက်မ္းစာကို အခ်ိန္ေပးဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
.
.
.
အခန္း(၁)
ေနဟမိ ေဘဘီလံုျမိဳ႕မွာ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ရေပမဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတ၊ ပ်က္စီးေနတဲ့ သူတို႕ႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕အေၾကာင္း ၾကားသိရေတာ့ အလြန္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာ ငိုေၾကြးမ်က္ရည္နဲ႕ ေန႕ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ တဦးတည္း အစာေရွာင္ (ဥပုဒ္ေစာင့္) ဆုေတာင္းပါတယ္။ အက်ိဳးရလဒ္ကေတာ့ ေဘလီလံုရွင္ဘုရင္ၾကီးရဲ့ ဖလားေတာ္ကိုင္ ရာထူးၾကီးကို ရရွိသြားပါေတာ့တယ္။
.
အခန္း(၂)
တေန႕မွာ ရွင္ဘုရင္ေရွ႕ေတာ္ဝင္စဥ္ ေနဟမိမ်က္ႏွာမေကာင္းျဖစ္ေနတာ ဘုရင္က ေမးပါတယ္။ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕စြာနဲ႕ အမွန္အတိုင္းေျဖပါတယ္။ သူ ရက္လရွည္ၾကာစြာ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ေမးခြန္းတိုင္းကို လွ်က္တပ်က္ တိက်စြာ ေျဖႏိုင္ပါတယ္။ သူ႕လူမ်ိဳးေတြ ဆင္းရဲမြဲေတ ဒုကၡၾကီးစြာေရာက္ေနၾကတာေၾကာင့္ စိတ္ညိွဳးငယ္ျခင္းကို ေျပာျပေတာ့ ရွင္ဘုရင္စိတ္ကို ထိေတြ႕ေစပါတယ္။ ရွင္ဘုရင္ၾကီးက ေနဟမိကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ကူညီဖို႕ ေမးခ်ိန္မွာလဲ အခ်ိန္ကာလကို ေျဖၾကားပါတယ္။ ဘုရင္က သြားဖို႕ခြင့္ျပဳျပီး ေယရုဆလင္ျမိဳ႕က သိမ္းဆည္းလာတဲ့ ဘ႑ာမ်ားကို ျပန္ေပးပါတယ္။ ေနဟမိက ရဲဂံ့စြာနဲ႕ သူတို႕အုပ္စုကို ကာကြယ္ဖို႕ စစ္လက္နက္ကိုင္မ်ား နဲ႕ လိုအပ္တဲ့ ဘ႑ာမ်ားကို ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ရွင္ဘုရင္တဆိပ္ေတာ္နဲ႕ အမိန္႕စာကို ေတာင္းခံတာ ရွင္ဘုရင္က ေပးသနားေတာ္မူလိုက္ပါတယ္။
.
အခန္း(၃)
ေတာေတာင္ ဓါးျပမ်ားရန္ၾကားကေန အလြန္ေဝးကြာတဲ့ ခရီးကိုထြက္ခြာျပီး ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ပ်က္ၾကီးဆီ ေနဟမိတို႕ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ (၃)ညတိုင္ေအာင္ ညတိုင္း တေယာက္တည္း ျမိဳ႕ေဟာင္းၾကီးကို စနည္းနာပါတယ္။ ျမိဳ႕သစ္တည္ဖို႕ အၾကံအစည္ကို ဘယ္တဦးတေယာက္ကိုမွ မေျပာပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဆီပဲ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ေနဟမိ ဦးေဆာင္မႈနဲ႕ ျမိဳ႕ပ်က္ ျပင္ဆင္လုပ္ငန္းေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့တယ္။ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားစြာကို အမည္နဲ႕မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။
.
အခန္း(၄)
ရန္သူမ်ားကေတာ့ အနီးနားက ျမိဳ႕မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ (၃)အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္။ ေနဟမိ ျမိဳ႕ရိုးတည္ေနတာကို ဖ်က္ဆီး၊ တိုက္ခိုက္ဖို႕ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ျမိဳ႕ျပင္ျခင္း နဲ႕ ရန္သူကာကြယ္ျခင္း တျပိဳင္ထဲ အလုပ္ႏွစ္ခု လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အစၥေရး လူမ်ိဳးမ်ား ညီညြတ္တာေၾကာင့္ ရန္သူမ်ား လာေရာက္မတိုက္ခိုက္ဝ့ံၾကပါ။
.
အခန္း(၅)
ထိုအခ်ိန္မွာ ျမိဳ႕ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား ျမည္တမ္းစိတ္ပ်က္ ညည္းတြားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတသူ အမ်ားစုျဖစ္ၾကျပီး သူတို႕လယ္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ အေၾကြးျပန္မဆပ္ႏိုင္လို႕ သားသမီးမ်ားကို ကြ်န္အျဖစ္ေပးအပ္ရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနဟမိ အလြန္ဝမ္းနည္းျပီး စံုစမ္းပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း အတိုးစားျခင္းေၾကာင့္ (လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္ ဝိသမစီးပြားသမားမ်ား) ကို မ်က္ရည္နဲ႕ တားျမစ္ပါတယ္။ ေၾကြးျမီေတြ ေလွ်ာ္ပစ္ခိုင္းပါတယ္။ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္နဲ႕ အခ်င္းခ်င္းကူမေစပါတယ္။ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေနဟမိ ကိုယ္တိုင္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားလို စည္းစိမ္နဲ႕ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္း မလုပ္ပဲ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားကို မဖိႏွိပ္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။
.
အခန္း(၆)
(၅၂)ရက္အၾကာမွာ ျမိဳ႕ရိုးတည္ေဆာက္မႈ ျပီးစီးသြားပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ရန္သူမ်ားက ေနဟမိကို ညွိႏိႈင္းဖို႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ေခၚပါတယ္။ ေနဟမိက သံတမန္ပဲ ေစလႊတ္ျပီး နားေထာင္ေစပါတယ္။ ရန္သူမ်ားက ေဘဘီလုံရွင္ဘုရင္ကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ဖို႕ ၾကံေနတယ္စြတ္စြဲပါတယ္။ ေနဟမိက ညင္းဆိုျပီး ေမတၱာစာပဲ ပါးလိုက္ပါတယ္။
.
အခန္း(၇)
ျမိဳ႕ရိုးတည္သူေပါင္း ၃ေသာင္းေက်ာ္ စာရင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ အနီးနားေနသူမ်ားနဲ႕ ေပါင္းရင္ လူဦးေရ (၄)ေသာင္းေက်ာ္ ျမိဳ႕ရိုးတည္ ေအာင္ျမင္အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ သီခ်င္းသည္မ်ား။ ယစ္ပေရာဟိတ္မ်ား၊ ေလဝိ(ဘုရားအမႈထမ္း)မ်ား တစုတေဝးတည္း ပညတၱိက်မ္းစာကို အမ်ားေရွ႕မွာ ဖတ္ၾကားပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတသူ ျမိဳ႕သားမ်ားဟာ ဝမ္းနည္းစြာနဲ႕ ငိုေၾကြးၾကတဲ့အခါ ေနဟမိက အခုခ်ိန္ဟာ ငိုေၾကြးခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ေအာင္ပြဲခံရမယ္၊ ဝမ္းေျမာက္ရမဲ့ေနရက္ျဖစ္လို႕ ပြဲသဘင္နဲ႕အတူ စားေသာက္ဆင္ႏြဲ ဝမ္းေျမာက္ေစပါတယ္။ (၇)ရက္လံုးလံုး ဆင္ႏြဲၾကပါတယ္။
.
အခန္း(၈)
အဲဒီလရဲ့ ၂၄ရက္ေန႕မွာ အားလံုးအစာေရွာင္၊ ေလွ်ာ္ေတဝတ္ဆင္ျပီး ကိုယ့္အျပစ္ကို ဝန္ခံၾက ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကပါတယ္။ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ျပီး ဒုစရိုက္မျပဳၾကဖို႕ ဘုရားသခင္ထံ ဝန္ခံၾကပါတယ္။ သစၥာျပဳျပီး တံဆိပ္ခပ္ၾကပါတယ္။
.
အခန္း(၁၀)
ေနဟမိ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႕ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕သားမ်ား ဘုရားအတြက္အလႈေငြထည့္ဝင္ျခင္း (ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ေပးျခင္း) နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အခြန္ဘ႑ာေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဂတိသစၥာျပဳ တံဆိပ္ခပ္ၾကပါတယ္။
.
အခန္း(၁၁)
ယစ္ပေရာဟိတ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျမိဳ႕ရြာမ်ားအတြက္ ခန္႕အပ္ပါတယ္။
.
အခန္း (၁၂)
ျမိဳ႕ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားစာရင္း၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းၾကျခင္း၊ ယစ္ပေရာဟိတ္နဲ႕ ေလဝိလူ (ဘုရားအမႈေဆာင္)မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ အလြန္ရွည္လွ်ားစြာ ဘုရားသခင္ကို သီဆိုခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ေတာ္ခ်ိးမြမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။
.
အခန္း (၁၃)
မၾကာခင္မွာ ေလဝိလူ (ဘုရားအမႈေဆာင္မ်ား) လယ္ေတာကို ျပန္သြားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ေလဝိလူမ်ားကို ပံုမွန္မေထာက္ပံ့ မေပးကမ္းလို႕ လယ္ေတာျပန္ လယ္လုပ္ၾကတာကို ေနဟမိ သိရွိျပီး ျပန္ေခၚပါတယ္။ လႈဒါန္းေစပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ရရွိတဲ့ ဘ႑ာေတာ္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႕ခြဲေစပါတယ္။ ဥပုဒ္ေန႕ကို အေရာင္းအဝယ္ စီးပြားလုပ္ေနျခင္းကို ရပ္တံ့ေစပါတယ္။ ဥပုဒ္ေန႕ အလုပ္မလုပ္ေစပဲ အနားယူေစပါတယ္။
.
.
.
နိဂံုး
စုစုေပါင္း အခန္း(၁၃)ခုကို အက်ဥ္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္ အစၥေရးႏိုင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း အစၥေရးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂူရီယန္ အစိုးရလက္ထက္က စျပီး၊ ၁၉၄၈ ကေန ၁၉၇၃ အထိ အိမ္နီးခ်င္းရန္သူ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ (၄)ၾကိမ္တိုင္ေအာင္ စစ္တိုက္ခဲ့ရပါတယ္။ စစ္ပြဲတိုင္းကို အစၥေရးလူမ်ိဳးတို႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
.
အခုအခါမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိထားတဲ့ ကာလျဖစ္ေပမဲ့ အစၥေရးႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ အျမဲစစ္မႈထမ္းဖို႕ အသင့္ျပင္ထားရပါတယ္။ အစၥေရးေတြဟာ သူတို႕နင္းတဲ့ေျမကို ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးတယ္လို႕ ခံယူျပီး ၾကိဳးစားၾကပါတယ္။ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာၾကပါတယ္။ အာရပ္ေတြကလည္း ဘုရားေပးတဲ့ ေရနံသယံဇာတေတြ ပိုင္ဆိုင္ျပီး ၾကြယ္ဝၾကပါတယ္။
.
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း မတရားစီးပြားရွာ၊ အေၾကြးေတြကို ေလွ်ာ္ပစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဆိုတာ အလြန္ၾကြယ္ဝသူမ်ားထံမွ အခြန္ေငြမွန္ကန္စြာ ေကာက္ယူျပီး၊ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ ျပည္သူလူထုဘဝကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားက ဘုန္းၾကီးမ်ားကလည္း ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသူမ်ားထံက ရရွိတဲ့ လႈဒါန္းေငြမ်ားနဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဝငွအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ စင္ကာပူ စတဲ့ တိုးတက္လာတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ားက ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ေပးျပီး၊ ပညာခြ်န္ဆုမ်ားစြာ ေပးအပ္ျခင္းနဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားစြာကို ဘဝျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ စာရိတၱေကာင္းသူ ပညာရည္ခြ်န္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာျပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ၾကီးပြားလာၾကပါတယ္။
.
ႏိုင္ငံအတြက္ ရာထူးတခုမွ တာဝန္မယူေပမဲ့လဲ အိမ္ေထာင္မိသားစု အတြင္းမွာပဲ ေနဟမိနည္းလမ္း က်င့္သံုးျခင္းနဲ႕ မိမိအိမ္ေထာင္စု တိုးတက္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
.
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလဲ အလားတူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို တေခတ္တေယာက္ ဘဝတခုလံုး စြန္႕လႊတ္ထားတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္တဦးကို ၅ႏွစ္ေလာက္ ဆက္လက္ေထာက္ခံ ေနာက္လိုက္ေကာင္းျဖစ္ၾကဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ (Murann)
.
Nenemiah
search in Google
ေန႕စြဲ။ ဇူလိုင္ ၂၁၊ ၂၀၁၆။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

Sunday, January 27, 2019

ဒုသမၼတ ဦးဗန္​ထီးယူ က​ေတာ္​ Identity and Jesus


ဒုသမၼတ ဦးဗန္​ထီးယူ က​ေတာ္​
Identity and Jesus
သူ႔နာမည္​ လူမသိၾကတာ ခံစားရ​ေၾကာင္​း။ ငယ္​ငယကလဲ ဘယ္​သူ႔သမီး လို႔ပဲ​ေျပာခံရလို႔ မ​ေပ်ာ္​​ေၾကာင္​း၊ အခု​ေတာ့ ​ေယ႐ွဳ ​ေၾကာင္​့ မိမိ နာမယ္​ အယ္​နာ ဆိုတာ လူမသိလဲ လက္​ခံၿပီး ​ေပ်ာ္​​ေၾကာင္​း..စသျဖင္​့ ခရစ္​စမတ္​​ေန႔ တရား​ေဟာခ်က္​ ကို အက်ဥ္​း ၅၅မိနစ္​ ​ေရးပါမယ္​။ ​ေကာနားစတုန္​း အသင္​း​​ေတာ္​ ဗီဒီယိုျဖစ္​တယ္​။ စင္​ကာပူ ​ေကာနားစတုန္​း ျမန္​မာမိတ္​သဟာရ ကို ပင္​တီ​ေကာစတယ္​ အဖြဲ႔လို႔ နာမည္​ႀကီးပါတယ္​။
.
မူရင္​း ဗြီဒီယိုက​ေတာ့ မက္​ဆင္​ဂ်ာ. ဗိုင္​ဗာ. ဝါးစအပ္​ Messenger, Viber, Watsup စတဲ့ ဆို႐ွယ္​မီဒီယာ ​ေတြမွာ ပ်ံ​ေနပါၿပီ။ ​ေဖ့ဘုတ္​​ေတြမွာလဲ ​နား​ေထာင္​ႏိုင္​တယ္​။
.
ပင္​တီ​ေကာ္​စတယ္​ ဆို​ေတာ့ အလြန္​​ေအာ္​ ဟစ္​ ​ေပ်ာ္​ရႊင္​ၾကတဲ့ ခရစ္​ယန္​အမ်ိဳး​ေတြပါ။ ဟာ​ေလလုယ ခဏခဏ ​ေျပာၿပီး. ​ေပ်ာ္​လို႔. ​ေအာ္​တဲ့ လူငယ္​​ေလးရဲ႕ အသံ​ေတြ ျပဳတတ္​တယ္​။ မိမိ ဝတယ္​​ေျပာရင္​ မႀကိဳက္​​ေပမဲ့ လက္​ခံရ​ေၾကာင္​း၊ မိမိဟာ ဘုရားသ႑န္​နဲ႔ အတူဖန္​ဆင္​းခံထားရတဲ့ ဘုရား သားသမီး ျဖစ္​​ေၾကာင္​း၊  မိန္​းမကို မႏွိမ္​သင္​့၊ လမ္​း​ေဘးက ညစ္​​ေပစုတ္​​ေနသူလဲ ဘုရားသ႑န္​ နဲ႔တူ​ေအာင္​ ဖန္​ဆင္​းထားတာ မို႔ မႏီွမ္​ရန္​၊ ၊ သင္​ဘယ္​သူလဲ ဆိုတဲ့ အ​ေၾကာင္​းသိဖို႔ တိုက္​တြန္​း အား​ေပးစကား ျဖစ္​ပါတယ္​။
.
.
တရား​ေဟာခ်က္​
ဟာ​ ​ေလ လု ယ လို႔ ခဏ ခဏ ​ေျပာၿပီး သူ႔နာမည္​ အယ္​နာ လို႔​ေခၚ​ေၾကာင္​း၊ တခ်ိဳ႕က ဂ်က္​စီႏိုး လို႔ ​ေခၚ​ေၾကာင္​း။ ကိုယ္​့နာမယ္​ သူမ်ား​ေခၚရင္​ သ​ေဘာက် တယ္​၊ ​ေခၚ​ေစခ်င္​​ေသာ္​လဲ ငယ္​ငယ္​ကတည္​းက မိဘအမည္​ပဲ သူမ်ားက ​ေခၚၾကတယ္​။ ဘယ္​သူ႔ သမီး..လို႔ သူမ်ား​ေတြ မိမိနာမည္​ မ​သံုးၾကဘူး။ ​ေယာကၤ်ားရ​ေတာ့ လဲ ​ေယာကၤ်ားအမည္​ပဲ အ​ေခၚခံရတယ္​။ အခု ဒုသမတက​ေတာ္​ လို႔ပဲ သိၾက၊ ​ေခၚၾကတယ္​။ မႀကိဳက္​​ေပမဲ့လည္​း အ႐ွိတရားပဲ..ဝမ္​း​ေျမာက္​စြာ လက္​ခံရပါတယ္​။ 
.
.
​ေဒါက္​တာ
သင္​ဘယ္​သူလဲ ..ဆိုတဲ့​ေမးခြန္​း၊ မိခင္​တ​ေယာက္​က သူ႔သား ၂​ေယာက္​ကို ရယ္​ဘရင္​ Rev နဲ႔ ​ေဒါက္​တာ Doctor လို႔ အမည္​​ေပးထားတယ္​။ အ​ေမက သူျဖစ္​​ေစခ်င္​တဲ့ Identity ကို နာမယ္​ ​ေပးထားတယ္​။  က်မ က Ph.D ရထားတဲ့ သူဆို​ေပမဲ့ နာမည္​​ေ႐ွ႕မွာ Doctor မတပ္​ပါဘူး။ ဒါ​ေတြက လူ​ေတြ ​ေပးတဲ့ အရာ​ေတြပါ။
.
ဂူဂယ္​ (Google)
အခု​ေခတ္​ မသိ ဖုန္​းထဲမွာ ဂူဂယ္​ထဲ စာလံုး႐ိုက္​ၿပီး ႐ွာၾကည္​့။ အကုန္​ ႐ွာႏိုင္​တယ္​။ က်မက ​ေခတ္​​ေပၚ ပစၥည္​း​ေတြ အက်ိဳး႐ွ​ိ ​ေအာင္​ သံုး ခ်င္​ သူပါ။ တခ်ိဳ႕က ​ေဖ့ဘုတ္​  ပဲ သံုးတတ္​ၾကတယ္​။ အင္​တာနက္​​ေခတ္​မွာ ​ေဖ့ဘုတ္​ တခုတည္​းမဟုတ္​ဘူး။ Google, စသျဖင္​့ အမ်ားႀကီး႐ွိတယ္​။
.
(စကားခ်ပ္​၊ ​ေဖ့ဘုတ္​တြင္​ search box အ​ေပၚဆံုး​ေနရာတြင္​လဲ ျမန္​မာ၊ အဂၤလိပ္​ စလံုး ႐ိုက္​ၿပီး ႐ွာႏိုင္​ပါသည္​။ Google သာမက Internet တြင္​ Gmail. Viber. Watsup, Youtube, VK, Yahoo စသျဖင္​့ မ်ိဳးစံုပါသည္​။ အက်ိဳး ႐ွိ​ေအာင္​ သံုးတတ္​ရပါသည္​)။
.
.
ပိန္​ျခင္​း၊ ဝျခင္​း
က်မက ဝ ပါတယ္​။ လူ​ေတြက ဝလာတယ္​​ေနာ္​ ခဏခဏ ​ေျပာၾကလို႔ ကိုယ္​့ကို မ​ေျပာခင္​ ႀကိဳ​ေျပာတာပါ။ သမၼတ ဦးဗန္​ထီးယူနဲ႔ အတူထိုင္​​ေနခ်ိန္​ က်မ ​ေယာကၤ်ားကို ဟာ ခႏၱာကိုယ္​ အရမ္​းထိန္​းႏိုင္​တယ္​။ အရမ္​း Fit ျဖစ္​တယ္​ ​ေျပာၾကရင္​ ​ေဘးမွာ​ထိုင္​​ေနတဲ့ က်မ ဘယ္​လိုျဖစ္​သြားမလဲ။ ဝတယ္​။ ပိန္​ျပန္​​ေတာ့လဲ ပိန္​သြားတယ္​​ေနာ္​ တဲ့။ ဒါ​ေတြက လူ​ေတြ သတ္​မွတ္​တဲ့ Identity ျဖစ္​တယ္​။
.
.
မိမိဘယ္​သူလဲ ?
က်မက ဘာ မွ မဟုတ္​ပါဘူး...လို႔ မိမိကိုယ္​ ႏွိမ္​ခ် ​ေျပာတတ္​သူ​ေတြ ႐ွိတယ္​။ ..တျခားသူက နင္​က ဘာမွမဟုတ္​တဲ့ လူပဲ အ​ေျပာခံရရင္​ ဘယ္​လိုခံစားရမွာလဲ။ မိမိ ဘယ္​သူလဲ သိျခင္​းက Identity ျဖစ္​တယ္​။ သူမ်ား​ေျပာစကား မိမိကို ထိ သြားရင္​ အဲဒါ အမွန္​တရား ျဖစ္​တယ္​။ ကိုယ္​ ဘယ္​သူလဲ ဆိုတာ သိထားရမယ္​။ ဒီ ခရစ္​စမတ္​ ဆိုတာ ဘုရားသား​ေတာ္​ က ​ေလာကကို လူသားအ​ေနနဲ႔ ​ေမြးဖြားလာၿပီး..ငါဘယ္​သူလဲ ဆိုတာ လာ​ေျပာတာ ျဖစ္​တယ္​။ သု Jesus က ဘုရားသားျဖစ္​​ေၾကာင္​း လာ​ေျပာတယ္​။
.
ကမၻာဦးက်မ္​း အခန္​း၂ ဖတ္​ၾကည္​့ပါ။ အခန္​း ၁၊ နဲ႔ အခန္​း ၃ ​ေတြလဲ ဆက္​စပ္​ ဖတ္​ဖို႔ လိုတယ္​။ အခန္​း ၂ မွာ ဘုရားသခင္​က လူကို သူ႔ သ႑န္​​ေတာ္​နဲ႔ တူ​ေအာင္​ ဖန္​ဆင္​း ထားတယ္​ ဆိုပါတယ္​။ ဒါ​ေၾကာင္​့ က်မတို႔ဟာ ဘုရားသ႑န္​နဲ႔ တူတဲ့ ဘုရား သားသမီး ျဖစ္​တယ္​။ ..က်မ ​ေရႊ ဝတ္​​ေလ့မ႐ွိဘူး၊ မႀကိဳက္​လို႔၊ လက္​စြပ္​ပဲ သူ​ေပးထားလို႔ ဝတ္​တယ္​။ ဘာ​ေၾကာင္​့ မဝတ္​ခ်င္​လဲ ​ေမးလာရင္​ မ​ေျဖခ်င္​ဘူး။
.
.
အမ်ိဳးသမီး ​ေရးရာ
သမိုင္​းကိုၾကည္​့ပါ။ အမ်ိဳးသမီး​ေတြကို ​ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အထားခံရ၊ ​ေဂ်ာင္​ထိုးခံရတယ္​။ အ​ေမက မိမိက​ေလးကို ​ေမ်ာက္​​ေလး လို႔ ​ေခၚရင္​..သူ ဘာျဖစ္​သြားမလဲ။ လူငယ္​​ေတြမွာ Peer Pressure ဆိုတဲ့ ကိုယ္​့သူငယ္​ခ်င္​း​ေတြက မခံခ်င္​​ေအာင္​ ​ေျပာတဲ့ ဒဏ္​ မခံႏိုင္​ဘူး။ ဥပမာ အလုပ္​ျပဳတ္​ရင္​..အရင္​က လဲ ​ေတြ႔ရင္​ ႏႈတ္​လာမဆက္​သူကို အခု ႏွဳတ္​လာမဆက္​​ေတာ့..အျမင္​လြဲတယ္​။ ​ေကာင္​မ​ေလးနဲ႔ ကြဲသြားရင္​..တ​ေလာကလံု အမုန္​းခံရသလိုပဲ ခံစားရတယ္​။ အခု​ေခတ္​ မီဒီယာ ​ေတြ ​ေ႐ွာက္​​ေရးၾကတာ ဖတ္​ၿပီး မိမိကိုယ္​ အမ်ိဳးမ်ိဳး သတ္​မွတ္​ ၾကတယ္​။
.
သုမ်ား​ေတြ သတ္​မွတ္​တာနဲ႔ ဘုရားသတ္​မွတ္​တာ မတူဘူး။ သင္​ဟာ တန္​ဖိုး႐ွိ​ေသာသူ ျဖစ္​တယ္​.။ ​ေဘးကလူကိုလဲ "သင္​ဟာ တန္​ဖိုး႐ွိ​ေသာလူ ျဖစ္​တယ္​" လို႔ ​ေျပာလိုက္​ပါ။
.
.
​ေခ်ာတယ္​၊ လွတယ္​
ဘလူး အတြက္​က​ေတာ့ ပပဝတီ က ​ေခ်ာလွမွာ မဟုတ္​ပါ။ မ်က္​စိ မတူတဲ့ အတြက္​ အ​ေခ်ာ. အလွ မတူရျခင္​း ျဖစ္​တယ္​။ မ်က္​စိ မတူျခင္​းကို ခ်ီးမြမ္​းၾကပါစို႔။
.
.
မွတ္​ပံုတင္​ ID
တ​ေယာက္​နဲ႔တ​ေယာက္​ လက္​​ေဗြ မတူၾကဘူး။ မွတ္​ပံုတင္​ကို ၾကည္​့ၿပီး မတူ​ေပမဲ့ ID ကို မွတ္​ပံုတင္​နဲ႔ပဲ မဆံုးျဖတ္​ႏိုင္​ပါ။ က်မ အယ္​နာ သည္​ ကမၻာ​ေပၚမွာ တ​ေယာက္​ထဲ ႐ွိတဲ့ ID ပါ။ (ရႊင္​ ျမဴး စြာ ​ေျပာသည္​)။ ဘာ​ေၾကာင္​့ လူ​ေတြ ကိုယ္​နဲ႔ တူ​ေအာင္​ ကိုယ္​့အႀကိဳက္​နဲ႔ တူ​ေအာင္​ ႀကိဳးစား​ေနၾကတာလဲ။ ဘာ​ေၾကာင္​့ တူ​ေအာင္​ လုပ္​ရမွာလဲ။ က်မ ျဖစ္​ျခင္​းကို လက္​ခံတယ္​။ အရပ္​ပုတာ လက္​ခံတယ္​။ ဘယ္​သူမွ လာ​ေျပာင္​းလို႔ မရပါဘူး။ I am so glad..(အဂၤလိပ္​စကား မၾကာခဏ​ ထည္​့​ေျပာသည္​)။ ID ဆိုတာ လူ​ေတြက ​ေျပာင္​းလဲလို႔ မရတဲ့ အရာပါ။
 .
.
ကိုယ္​ဘယ္​သူလဲ ဆိုတာ သိျခင္​း
က်မတို႕ ဟာ ဘုရားနဲ႔ ဆက္​ဆံ​ေနရတယ္​။
ၿပီး​​ေတာ့ သူမ်ား​ေတြနဲ႔ ဆက္​ဆံ ​ေနရတယ္​။
ကိုယ္​ဘယ္​သူလဲ ဆိုတာ မသိရင္​ ဆက္​ဆံရတာ မလြယ္​။ မသိရင္​ ​ေပးဆပ္​ရတယ္​။ အမ်ားႀကီးပဲ။ ID ခိုးမွဳ ​ေတြ ျဖစ္​​ေနၾကတယ္​။ ဘဏ္​ကဒ္​ ခိုးခံရတယ္​။ ဖတ္​လိုက္​ရတယ္​။ လူတ​ေယက္​ သူ႔ရဲ႕ Passport အတုလုပ္​ ခံ ရျပီး အခ်က္​လက္​အားလံုးတူတယ္​။ ဓာတ္​ပံု တခုပဲ မတူဘူး။ တကမၻာလံုး လွည္​့ၿပီး ​ေဆး​ေျခာက္​ ​ေရာင္​းတယ္​။ ID ပိုင္​႐ွင္​ကိုရဲ ဖမ္​းခံရ​ေတာ့ ..ဓာတ္​ပံု မတူတာ​ ကယ္​လိုက္​လို႔ ျပန္​လြတ္​လာရတယ္​။
.
လူ​ေ႐ွ႕မွာ လူျဖဴ၊ လူဝါ၊ လူနီ၊ လူမဲ ခြဲ ျခား ၾကတယ္​။ ဘုရား​ေ႐ွ႕မွာ​ေတာ့ မခြဲဘူး။ အားလံုး ဘုရား သားသမီး​ေတြပဲ။ ဟာ​ေလလုယ.. (လက္​ခုပ္​တီး အား​ေပးၾကသည္​)။
.
.
လူမည္​သည္​ကား
၂ ​ေကာ ၅.၁၇ လူမည္​သည္​ကား ခရစ္​​ေတာ္​၌ ႐ွိလ်ွင္​ အသစ္​ျပဳ ျပင္​ ​ေသာ သတၱဝါ ျဖစ္​သည္​။
၁​ေယာ၃.၂ ခ်စ္​သူတို႔။ ငါတို႔သည္​ ဘုရားသခင္​၏ သား ျဖစ္​ၾကသည္​။
.
က်မတို႔ ဟာ ခရစ္​​ေတာ္အားျဖင္​့ ​ေျပာင္​းလဲ လူသစ္​ ျဖစ္​ရတယ္​။ ဘုရား သားသမီးမ်ား ျဖစ္​တယ္​။
.
.
ကမၻာဦးက်မ္​း အခန္​း ၃ ဆက္​ဖတ္​ရင္​ စာတန္​ ဝင္​လာၿပီ။ ​စာတန္​ ​ေရာက္​လာၿပီး အာဒံ၊ ဧဝ တို႔မွာ တပ္​မက္​ျခင္​း အျပစ္​​ေတြ ဝင္​လာတယ္​။
...မ်က္​စိ တပ္​မက္​ျခင္​း
...ခႏၱာ ​ေသြးသားတပ္​မက္​ျခင္​း
...မာန္​မာန တပ္​မက္​ျခင္​း ​ေတြဝင္​လာတယ္​။
(အဂၤလိပ္​စကားလံုးမ်ား ​ျဖင္​့ ႐ွင္​းျပသည္​။ Lust of Eyes, Lust of Body, Lust of Pride)။
.
မိန္​းမ ဆိုတာ ဒီလို​ေနရတယ္​ ဆိုၿပီး ခ်ဳပ္​ခ်ယ္​ခံရတယ္​။ တခ်ိဳ႕က က်မ္​းစာမွာ အာဒံ ကို အရင္​ဖန္​ဆင္​းလို႔ ဧဝ က အာဒံရဲ အုပ္​စိုးျခင္​း ခံရတယ္​ ​ေျပာၾကတယ္​။ အဲဒီလို ​ေျပာသူ​ေတြကို က်မ ​ေမးခ်င္​တယ္​။ က်မ္​းစာထဲမွာ အာဒံ အရင္​ ဘာကို ဖန္​ဆင္​းပါသလဲ ​ေမးခ်င္​တယ္​။...(ၿငိမ္​​ေနၾကသည္​)။ ..တိရိစာၦန္​​ေတြ အရင္​ဖန္​ဆင္​းတာပါ။ မစားနဲ႔ ဘုရား ​ေျပာစကား နားမ​ေထာင္​လို႔ အျပစ္​တရား ဝင္​​ေရာက္​လာၿပီးမွ ​ေယာကၤ်ားအုပ္​စိုးျခင္​း ျဖစ္​လာရတာပါ။
.
တ​ေယာက္​ကို တ​ေယာက္​ အုပ္​ခ်ဳပ္​ ခ်င္​လာတာ အျပစ္​တရား ဝင္​လာတာပဲ။ လူတိုင္​း သူမသာ ကိုယ္​အသုဘ ခ်ည္​းပါပဲ။ အတူတူ ပါပဲ။ ဒါ​ေပမဲ့ အႏိုင္​ယူခ်င္​ ၾကတယ္​။ စာတန္​က လုပ္​တယ္​။ အ​ေရမရ အဖတ္​မရ..ကမၻာဦးက်မ္​ Genesis ကို ဖတ္​ ​ေလ့လာပါ။ လမ္​း​ေဘးက ညစ္​ပတ္​​ေပ​ေရ သူမ်ားလဲ ဘုရား သ႑န္​​ေတာ္​ နဲ႔ တူ​ေအာင္​ ဖန္​ဆင္​းထားသူ​ေတြပဲ။ က​ေလး​ေတြကိုလဲ ကိုယ္​ႀကိဳက္​သလို ႐ိုက္​ႏွက္​ အတင္​းၾကပ္​ လုပ္​လို႔ မရပါဘူး။
.
.
ခရစ္​​ေတာ္​ ID
​ေယ႐ွဳက သူဘယ္​သူလဲ ဆိုတာ သိတယ္​။ ဘယ္​ကလာသလဲ။ ဘာလာလုပ္​သလဲ။ ဘယ္​ကိုသြားမလဲ ခရစ္​​ေတာ္​​ေယ႐ွဳ သိတယ္​။ အားလံုးကို ဖိတ္​​ေခၚခ်င္​ပါတယ္​။ သင္​​ေကာ မိမိဘယ္​သူလဲ ဆိုတာ သိ​ေစခ်င္​ပါတယ္​။ ပထမပိုင္​း ျဖစ္​ပါတယ္​။
.
.
​ေမ့တတ္​ျခင္​း
ယံုၾကည္​သူ ျဖစ္​ၿပီး ဟိုဟာ​ေၾကာက္​ရ၊ သည္​ဟာ​ေၾကာက္​ရ၊ ည အိမ္​သာသြားဖို႔ ​ေၾကာက္​ရ၊ တစၦ သူရဲ ​ေၾကာက္​​ေနရ သူ​ေတြ ႐ွိတယ္​။ ခရစ္​​ေတာ္​ ကို သိသြားၿပီးရင္​ ဘာမွ မ​ေၾကာက္​​ေတာ့။ လူ​ေတြကိုလဲ မ​ေၾကာက္​​ေတာ့ပါဘူး။
.
​ေမ့တတ္​ျခင္​းက လူ႔သဘာဝ ျဖစ္​တယ္​။ စာတန္​ က ဘုရားကို ​ေမ့​ေအာင္​ ႀကိဳးစားပါတယ္​။
...​ေစ်းသြားရင္​ ၾကက္​ဥဝယ္​ဖို႔ ​ေမ့သြားတာ ျပသနာမ႐ွိဘူး။
...အိမ္​လခ ​ေပးဖို႔ ​ေမ့သြားတာ၊ က​ေလး​ေပ်ာက္​လို႔ လိုက္​႐ွာတာ.ျပသနာပဲ။ က​ေလး ကိုယ္​့​ေက်ာပိုးထားမွန္း သူမ်ား​ေျပာမွ သိရတာ​ေတြ က​ေတာ့ မျဖစ္​သင္​့ဘူး။ ကိုယ္​့မိန္​းမ ​ေမြး​ေန႔ ​ေမ့​ေနတာ​ေတြ ​ေပးဆပ္​ရတယ္​။
.
စာတန္​က ​ေမ့​ေအာင္​လုပ္​တယ္​။ ​ေယ႐ွဳနာမ နဲ႔ မ​ေမ့​ေအာင္​ ဖယ္​႐ွားရတယ္​။ တခါတ​ေလ မသံုးတာၾကာလို႔ ​ေမ့သြားတာ Decay ႐ွိတယ္​။ မ​ေမ့​ေအာင္​ ဘုရားသီခ်င္​း​ေတြ မ်ားမ်ား ဆိုၾကဖို႔ လိုတယ္​။
.
မိမိဟာ ဘုရားသားသမီး ျဖစ္​တာ ​ေမ့သြား တတ္​တဲ့ အခ်ိန္​၊ ဥပမာ ​ေဒါသျဖစ္​ခ်ိန္​ ဆို ဟာ ​ေလ လု ယ လို ဆိုၾကည္​့ပါ။ အခု​ေခတ္​ အင္​​ေဖာ္​​ေမး႐ွင္​း သတင္​းမ်ားလြန္​း​ေတာ့ ​ေမ့သြားတတ္​တယ္​။
.
.
သူခိုး ဖ်က္​ဆီးတတ္​မွဳ
​ေယာ ၁၀.၁၀သူခိုးသည္​ ခိုးျခင္​း သတ္​ျခင္​း ဖ်က္​ဆီးျခင္​း ငွါသာ လာတတ္​သည္​။ ငါမူကား သိုးတို႔သည္​ အသက္​မွ လြတ္​ရံုသာမက အထူးသျဖင္​့ အသက္​ ႏွင္​့ ျပည္​့စံုျခင္​းငွါ လာသတည္​း။
.
က်မတို႔ ဘုရား​ေက်ာင္​းကို လာ​ေပမဲ့ တခါတရံ မ​ေပ်ာ္​ဘူး။ သူမ်ား လက္​​ေျမႇာက္​ခိုင္​း၊ ထိုင္​၊ ထ လုပ္​​ေနရတယ္​။ ဘုရားကို ခ်စ္​​ေသာစိတ္​နဲ႔ လုပ္​ရင္​​ေတာ့ ​ေပ်ာ္​လာပါတယ္​။ (ပရိတ္​သတ္​ အား​ေပးသံမ်ား)။ ဖုတ္​လိွဳက္​ ဖုတ္​လိွဳက္​ ခရစ္​ယန္​ မျဖစ္​​ေစခ်င္​ပါဘူး။
.
က်မ တို႔ အသင္​း​ေတာ္​က သင္​းအုပ္​ Pastor တ​ေယာက္​ဆိုရင္​ လမ္​း​ေလွာက္​ပံကို ၾကည္​့မရလို႔ အ႐ိုက္​ခံရတယ္​။ သူ႔မွာ ဘာပစၥည္​းမွမ႐ွိပါဘူး..​ေယ႐ွဳ တခုပဲ ဝါႂကြားစရာ ႐ွိတယ္​။ ဟာ ​ေလ လု ယ။
.
.
တတိယ နဲ႔ ​ေနာက္​ဆံုးအပိုင္​း
စာတန္​ ရဲ႕ စံုစမ္​း ​ေႏွာက္​႐ွက္​မွဳ ​ေတြကို ​ေအာင္​ျမင္​ ​ေက်ာ္​လႊား ဖို႔ ​ေယ႐ွဳ ကိုပဲ ​ေစ့​ေစ့ၾကည္​့ အားကိုးနမူနာ ယူရမယ္​။ စာတန္​က ဘုရားသားသမီး ​ေတြကို အျမဲ တိုက္​ခိုက္​​ေနတယ္​။ ​ေယ႐ွဳ နာမ နဲ႔ ​ေအာင္​ျမင္​ရတယ္​။ ​ေယ႐ွဳ ​ေတာင္​ စာတန္​​ေႏွာက္​ ယွက္​ မလြတ္​ဘူး။
.
မသဲ ၄.၅ မွာ ​ေယ႐ွဳ ရက္​၄၀ အစာ​ေ႐ွာင္​အၿပီး ငတ္​မြတ္​​ေနခ်ိန္​ စာတန္​​ေရာက္​လာတယ္​။ ​ေက်ာက္​ခဲကို မုန္​လုပ္​ၿပီး စားပါလား ​ေျပာတယ္​။ ​ေယ႐ွဳ က လူသည္​ မုန္​႔အားျဖင္​ အသက္​႐ွင္​တာမဟုတ္​ ဘုရား (ႏွဳတ္​ကပတ္​​ေတာ္​=က်မ္​းစာ Bible) အားျဖင္​့ လဲ အသက္​႐ွင္​ရမယ္​ ​ေျပာလိုက္​တယ္​။
...​ေက်ာက္​ခဲကို မုန္​လုပ္​စားဖို႔
...ခုန္​ခ်ၾကည္​့၊ ​ေကာင္​ကင္​တမန္​ကယ္​မယ္​
...သူကိုဦးခ်၊ မ်က္​စိတဆံုး ​ေလာကကို​ေပးမယ္​..
စသျဖင္​ ​ေယ႐ွဳကို ​ေသြး​ေဆာင္​ စံုစမ္​းတယ္​။ ​ေနာက္​ဆံုး ​ေယ႐ွဳက အခ်င္​းစာတန္​ ငါ့​ေနာက္​သို႔ ဆုတ္​​ေလာ့ ​ေျပာ ၿပီး  အႏိုင္​ယူခဲ့တယ္​။
.
လူ႔ အသံက ပါဝါ အတိုး အက်ယ္​႐ွိတယ္​။ က်မ တပ္​ထဲမွာ ​ေနတုန္​းက အမ်ိဳးသမီး ​ေရးရာ အႀကီးကဲျဖစ္​​ေတာ့ အသံမာတယ္​။ စာ​ေရးမ နဲ႔ တပ္​ရင္​းမွဳး ဆီသြား​ စကား​ေျပာၿပီး အျပန္​မွာ က်မ စာ​ေရးမက ​ေျပာတယ္​။ "အမ ဒီလို အသံခ်ိဳတာ တခါမွ မ​ေတြ႕ဖူး ဘူး"..တဲ့။ ဒီလို စာ​ေရးမ အားျဖင္​့ ဘုရားက က်မ အသံ​ေျပာင္​းတာ သိ​ေစတယ္​။ ဟာ​ေလလုယ။
.
.
နိဂံုး..(အား​ေပးခ်က္​မ်ား)
စာတန္​က မိမိတို႔ဆီက ခိုးယူ​ေနတယ္​။ ကာကြယ္​ဖို႔ မိမိကိုယ္​ မိမိသိရမယ္​။ ဘယ္​လိုနည္​းလဲ..
.
..Remember မိမိဟာ ဘုရားသားသမီး ျဖစ္​တယ္​ ဆိုတာ အျမဲ သိထားရမယ္​။ ဟာ​ေဠဳယ။ ဘုရားသား​ေတာ္​ ရဲ႕ အ​ေသြး​ေတာ္​နဲ႔ ဝယ္​ယူထားျခင္​း ခံရသူျဖစ္​တယ္​။ အျပစ္​. က်ိန္​ျခင္​း အားလံုးက လြတ္​​ေျမာက္​သူ ျဖစ္​တယ္​။
.
...လူ​ေတြကို မၾကည္​့ပါနဲ႔။ လူ​ေတြက​ေတာ့ ခ်ီးမြမ္​း ခုႏွစ္​ရက္​၊ ကဲ့ရဲ႕ ခုႏွစ္​ရက္​ ပါ။ ႏွဳတ္​ကပတ္​​ေတာ္​ က်မ္​းစာအ​ေပၚပဲ စိတ္​ခ်ပါ။ ဖတ္​မွတ္​ ဆင္​ျခင္​ပါ။ You are image of GOD.သင္​ဟာ ဘုရားသ႑န္​​ေတာ္​နဲ႔ တူညီတယ္​။ မိမိကိုယ္​ တန္​ဖိုးထားပါ။ က်မ လက္​စြတ္​ ဖိလစ္​ပိုင္​မွာ ​ေနတုန္​းက ​ေရာင္​းမလား ​ေစ်း​ေမး​ေတာ့ ​ေဒၚလာ ၁၀၀ ​ေတာင္​မ​ေပးဘူး။ မိမိကိုယ္​ကို တန္​ဖိုးထားပါ။
.
...​ေယ႐ွဳ လုပ္​သလို လုပ္​ပါ။ မုန္​႔ နဲ႔ အသက္​႐ွင္​တာမဟုတ္​ ၊ ႏွဳတ္​ က ပတ္​ ​ေတာ္​ နဲ႔ အသက္​႐ွင္​ပါ။ စာတန္​ကို လံုးဝ ႏွင္​ထုတ္​ပါ။ တခ်ိဳ႕က စာတန္​နဲ႔ ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး လုပ္​ထားတာ​ ႐ွိတယ္​။ ​ေယ႐ွဳ လိုပဲ စာတန္​ကို လံုးဝ ႏွင္​ထုတ္​ပါ။ ႏွဳတ္​နဲ႔ ဝန္​ခံၾကပါစို႔။
..
.
မုရန္​
9.Jan.2019
.
မူရင္​း အသံဖိုင္​ လိုခ်င္​ပါက ကြန္​မင္​့ ​ေရး​ေပးပါ။ ပို႔​ေပးပါမည္​။ ပင္​တီ​ေကာ္​စတယ္​. အသင္​​း ​ေတာ္​၊ ဆရာမ ဆူဆန္​နာ. ​ေကာနားစတုန္​း မွ က်မ္​းပိုဒ္​မ်ားႏွင္​ တကြ ဗြီဒီယိုဖိုင္​ ျဖစ္​သည္​။ ​ေက်းဇူးတင္​သည္​။  ဖတ္​႐ွဳသူမ်ားအား ​ေက်းဇူးတင္​ပါသည္​။

Bible Verse
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.
2 Corinthians 5:17 KJV
http://bible.com/1/2co.5.17.KJV
.
ဟာေလလုယ - HALLELUJAH
မူရင္းအားျဖင့္ "ဟာေလလုယ" ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ေဟျဗဲ (ဂ်ဴး)စကားႏွစ္လံုး "ခ်ီးမြမ္းျခင္း Praise" ႏွင့္ "ေယေဟာဝါ Yahweh" ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာဘာသာတို႕ျဖင့္ "ဟာေလလုယ" ဟု အဓိပၸါယ္မွာ "ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့" Praise the Lord" ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းအဘိဓါန္ Don Fleming

Tuesday, January 8, 2019

မ​ေကာင္​းျမင္​ျခင္​း နဲ႔ ​ေကာင္​းျမင္​ျခင္​း DK Church


မ​ေကာင္​းျမင္​ျခင္​း နဲ႔ ​ေကာင္​းျမင္​ျခင္​း
လူ​ေတြဟာ မ​ေကာင္​းျမင္​ Bad Attitude ျဖစ္​ၿပီး ဘုရားသခင္​က​ေတာ့ ​God (Good Attitude) အ​ေကာင္​းျမင္​ပါတယ္​။ ဘယ္​​ေလာက္​ပဲ ဆိုးညစ္​ပါ​ေစ စာတန္​​ေနာက္​သို႔ ​ေရာက္​လုပါ​ေစ၊ ​ေရာက္​သြားပါ​ေစ ..ကယ္​တင္​႐ွင္​က ပစ္​မသြားပါဘူး။
.
မ​ေန႔က ​ေန႔စဥ္​ခြန္​အား က်မ္​းပိုဒ္​က ၂ရာ၁၆.၇ မွာ ​ေရးထားတယ္​။ ...လူသည္​ အျပင္​သ႑န္​ကိုၾကည္​့႐ွဳ တတ္​ၿပီး ထာဝရဘုရားက​ေတာ့ အတြင္​းစိတ္​ႏွလံုးကို ၾကည္​့႐ွဳတတ္​ပါတယ္​။ လူ႔​ေ႐ွ႕မွာ မိမိဟာ ​ေကာင္​းျမတ္​ပံု ႐ွိ​ေပမဲ့ ဘုရား​ေ႐ွ႕မွာ​ေတာ့ ညစ္​စုတ္​တဲ့အဝတ္​ လိုပါ။ တီ​ေကာင္​ ယာကုပ္​ ..လို႔ က်မ္​းစာ မွာ ဣသ​ေရလ လူမ်ိဳးရဲ႕ ဖခင္​ ယာကုပ္​လို႔ ​ေရးထားပါတယ္​။
.
လူ ျဖစ္​တဲ့အတြက္​ ျမစ္​ႀကီးနား ျမန္​မာျပည္​ အႀကီးဆံုး DK Megga Church ကခ်င္​ႏွစ္​ျခင္​းအသင္​း​ေတာ္​.. သိန္​း​ေပါင္​း ၄ေသာင္းခြဲ ကုန္​တဲ့ အ​ေဆာက္​အဦႀကီး ရဲ႕ တန္​ဖိုးမျဖတ္​ႏိုင္​တဲ့ ​ေက်ာက္​စိမ္​း လက္​ဝါးကပ္​တိုင္​ႀကီး အတြက္​ စိုးရိမ္​မိတယ္​။ ခိုးခံရရင္​ ဘယ္​လို လုပ္​ၾကမလဲ...။
.
ဒီ ဒူက​ေထာင္​ ဧရာမအသင္​း​ေတာ္​ အ​ေဆာက္​အဦ ႀကီးကို ဘယ္​လို ထနန္​းသိမ္​းမလဲ ဆို​ေတာ့.. ​ေမာ​ေ႐ွ၊ အာနန္​၊ ကာလက္​ လိုမ်ိဳး ယံုၾကည္​သူ​ေတြ လိုပါတယ္​။ ယံုၾကည္​ၿပီးရင္​ ခရစ္​ယန္​အသက္​တာ (အက်င္​့ Work) ​ေကာင္​းဖို႔ လိုပါတယ္​။ အက်င္​့​ေကာင္​း စိတ္​ထား​ေကာင္​းတဲ့ တပည္​့​ေတာ္​မ်ားစြာ လိုပါတယ္​။ ​ေမာင္​းမထုတ္​ရပါဘူး။
..
​ေက်ာက္​စိမ္​း လက္​ဝါးကပ္​တိုင္​ အခိုးခံရရင္​၊ အၾကမ္​းဖက္​သမား အဖြဲ႕ ​ေတြ ဘုရား​ေက်ာင္​း က သိန္​း၇၀၀ ပီယာႏိုႀကီး ​ေပၚ ခ်ိန္​ကိုက္​ဗံုး​ေဖာက္​ လိုက္​ရင္​.. ဘယ္​လိုျဖစ္​မလဲ စိုးရိမ္​ရင္​​ေတာ့ ..အသင္​လူ ..မစိုးရိမ္​နဲ႔ ဘုရား ကြယ္​ကာမယ္​ လို႔ ​ေျပာခ်င္​ပါသလား။
.
႑သ​ေရလ ​ေတြ တံတိုင္​းၿမိဳ႕႐ိုး​ ျပန္​​ေဆာက္​၊ တိုင္​ျပည္​ ျပန္​ထူ​ေထာင္​ခ်ိန္​ ​ေပါက္​ျပားတဖက္​၊ ဒါးတဖက္​ နဲ႔ ဆု​ေတာင္​းရင္​း အလုပ္​ လုပ္​ခဲ့ၾကတယ္​။ ​ေခတ္​သစ္​ ဣသ​ေရလ အစၥ​ေရး ​ေတြက​ေတာ့ ကြန္​ျပဴတာ ကိုင္​ရင္​း ​ေသနပ္​ကိုင္​ ရင္​း ..အာရပ္​ ရန္​သူ ႏိုင္​ငံ မ်ား ၾကားမွာ.. တိုင္​း ျပည္​ တည္​​ေထာင္​ရတယ္​။
.
​ျမန္​မာ့ ​ေခါင္​း​ေဆာင္​ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္​က ဒီပဲယင္​းလုပ္​ၾကံမွဳ မျဖစ္​ခင္​​ေလး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္​မွာ မံုရြာ ၿမိဳ႕ လူထုကို မိန္​႔ခြန္​း ​ေျပာခဲ့ပါတယ္​။ ဒီမိုက​ေရစီ ရဖို႔ အရမ္​းပဲ အခ်ိန္​ ​ေငြ အသက္​​ေတြ ​ေပးဆပ္​ ႀကိဳးစား ရတယ္​။ ရၿပီးရင္​ ထိမ္​းသိမ္​းဖို႔က ပို​ေတာင္​ ခက္​တယ္​။ ဒါ​ေၾကာင္​့ အဂၤလိပ္​ လူမ်ိဳး​ေတြ အိမ္​ဝယ္​ရင္​ အိမ္​ထိမ္​းသိမ္​းဖို႔ ​ေငြ. အခ်ိန္​ ဘယ္​​ေလာက္​ကုန္​မလဲ အရင္​ စဥ္​းစား တြက္​ခ်က္​ၾကတယ္​ လို႔ ​ေျပာပါတယ္​။
.
.
မုရမ္​ အယ္​ဒီတာ မနက္​၅နာရီ ​ေဒါင္​းပ​ေရး Dawn Pray သြား​ေတာ့ ၁၅မိနစ္​ ​ေနာက္​က်တယ္​။​ေအာက္​ထပ္​မွာ ဟာလာဟင္​းလင္​း.. အ​ေပၚ ၃ထပ္​ က ဧရာမ ​ေက်ာက္​စိမ္​း လက္​ဝါးကပ္​တိုင္​​ေအာက္​မွာ ကခ်င္​အဖြား၊ မိခင္​ ဖခင္​၊ လူငယ္​ ၅၀ ​ေလာက္​ ၿငိမ္​ၿပီး သင္​း​ေထာက္​က ဆု​ေတာင္​း​ေပး​ေနတယ္​။ လံုျခံဳ​ေရးမ႐ွိ လို႔ ၿငိမ္​းခ်မ္​းတယ္​ ​ေျပာရမလား။
.
ဒီအ​ေဆာက္​ဦႀကီး ထိမ္​းသိမ္​းဖို႔ လစဥ္​အလွဳ​ေကာက္​ခံ ​ေငြ​ေတြ ကုန္​မယ္​။ အ​ေစာင္​့​ေတြ ခန္​႔ထားရမယ္​။ စင္​ကာပူ ကမ္​ဘာဂမ္​ တ႐ုပ္​အသက္​​ေတာ္​ အႀကီးႀကီးကို ကခ်ငိ​ေတြ ည​ေစာင္​့လုပ္​ရင္​း ၂ဖက္​အဆင္​​ေျပၾကတယ္​။ ဒီမွာ ဘယ္​လို ထိမ္​းသိမ္​း ကာကြယ္​မလဲ။
.
ပိုအ​ေရးႀကီးတာက လူ​ေတြကို ဝိညာဥ္​​ေရး ထိမ္​းဖို႔ပါ။ ခြန္​အား​ေပးဖို႔ပါ။ ၈မိုင္​ ၫီအစ္​ကိုမ်ား အသင္​း​ေတာ္​က​ေတာ့ ဝတ္​ျပဳခမ္​းမကို အျမဲပိတ္​ထားတယ္​။ RC ခရစ္​ယန္​​ေက်ာင္​း​ေတြ​ေတာ့ အ​ေစာင္​့နဲ႔ အျမဲဖြင္​့ထားတယ္​။ အသင္​​ေတာ္​ပိုင္​ ကားတစီးဝယ္​ဖို႔ သိန္​း၂၀၀ လွဳမလား စဥ္​းစားတဲ့ သူ​ေဌးတဦး..အသင္​းသား သင္​းအုပ္​ သင္​း​ေထာက္​​ေတြ စိတ္​ဝမ္​းကြဲမွာ စိုးလို႔ မလွဳ​ေတာ့ဘူး..တဲ့။
.
သိန္​း၄ေသာင္းခြဲ တန္​ အ​ေဆာက္​အဦ ရံပံု​ေငြ ႐ွာဖို႔ ​ေဆာက္​ဖို႔ ၈ႏွစ္​ၾကာ အႀကီးက်ယ္​ ဆု​ေတာင္​း အလုပ္​လုပ္​ရပံု​ေတြ အခ်ိန္​ရရင္​ ​ေရးျပခ်င္​ပါတယ္​။ အခု အ​ေရးႀကီးဆံုးက ထိမ္​းသိမ္​း ဖို႔. ..ဘုရားသခင္​ ဘုန္​း​ေတာ္​ထင္​႐ွားဖို႔ ဆု​ေတာင္​းၾကပါစို႔။
.
မုရန္​
၈ ဇႏၷဝါရီ.၂၀၁၉

Sunday, December 23, 2018

“ခ်င္းျပည္နယ္ ေခၚႏူးစုမ္ကို ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲကိုယ္"


“ခ်င္းျပည္နယ္ ေခၚႏူးစုမ္ကို ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ ့ကိုယ္ သြားၾကမယ္"
(စားရိတ္ ၁ သိန္းရိွရံုနဲ ့ သြားနိုင္မယ့္ခရီးလမ္းေၾကာင္းေလး)

ေတာင္တန္းေတြရဲ ့အလြန္မွ တိမ္နဲ ့ခ်ည္တဲ့ ေတာင္ဇလပ္ပန္းေလးေတြ ...ရိွရာခ်င္းတို ့ဌာေန 🌺🌸😍🌲

ဒီနွစ္ပိုင္းမွာ ခရီးသြားျပည္သူေတြ စိတ္ဝင္စားလာတဲ့ ျပည္တြင္းက ေဒသေတြထဲမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ကလဲ တခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္ ...
က်ေနာ္ကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းက ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ေလးရယ္ , အေရွ ့ေတာင္အာရွ ရဲ ့အျမင့္ဆံုး ေျမသားဖံုးလႊမ္းေတာင္ျဖစ္တဲ့ ၃ မည္ရ ေခၚႏူးစုမ္@ ဝိတိုရိယ @နတ္မေတာင္ (ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္ ေပ ၁၀၅၀၀ ျမင့္ျပီး အာဆီယံအေမြအနွစ္ ဥယ်ာဥ္အျဖစ္လဲသတ္မွတ္ထားပါတယ္ ) နဲ ့ ေကာေလာင္းေရတံခြန္ ဘက္ေတြ ေျခဆန္ ့ခဲ့ပါတယ္ ... 😎✌🏻

ေခၚႏူးစုမ္ ဘယ္ေလာက္လွတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ review ေပါင္းမ်ားစြာက ေရးခဲ့ၾကျပီမို ့ စာမဖြဲ ့ေတာ့ပါဘူးေနာ္ ... ခရီးစဥ္အတြက္ လိုအပ္မယ့္ အဓိက အခ်က္အလက္ေလးေတြကိုပဲေရးေပးပါ့မယ္ဗ် ... 👌🏼😉

"ဘယ္လိုသြားမလဲ"

🌺 ေခၚႏူးစုမ္ကိုေရာက္ဖို ့ဆို ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ကို အရင္ေရာက္ေအာင္သြားရပါမယ္ ... ရန္ကုန္က သြားမယ့္သူေတြ အတြက္က review ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလဲေရးၾကလို ့ လမ္းေၾကာင္းက သိပ္မခက္ပါဘူး 👌🏼
ရန္ကုန္ - ေခ်ာက္ ညကားစီးသြားရင္ ေခ်ာက္ကို မနက္ေရာက္ပါမယ္ , ေခ်ာက္ - ကန္ပက္လက္ မနက္ကားတန္းစီးသြားရင္ ကန္ပက္လက္ကို ညေန ေရာက္ပါမယ္ !
မန္းေလးကလူေတြအတြက္ေတာ့ အခက္ခဲ အနဲငယ္ရိွပါတယ္ review ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလဲ မန္းေလးကေန သြားတာ မေရးၾကေတာ့ က်ေနာ္ေတာင္ နဲနဲတိုင္ပါတ္သြားပါတယ္ , မန္းလး - ေခ်ာက္ ကားကလဲ ညေနထြက္ ညေရာက္တဲ့ ကားနဲ ့ မနက္ထြက္ ေန ့လည္ ေရာက္တဲ့ကားပဲရိွလို ့ ေခ်ာက္ကေနသြားမယ္ဆို ေခ်ာက္မွာ တရက္ ေသာင္တင္မလို ျဖစ္ေနတာပါ , ပုဂံကေန တဆင့္သြားလဲ ထိုနည္းတူပါပဲ !
ေနာက္ပိုင္း စံုစမ္းရင္းနဲ ့မွ မန္းေလး- ကန္ပက္လက္ တိုက္ရိုက္ အန္စာတံုးကား " ေရႊေယာမန္း" ေျပးဆြဲတာ သိခဲ့ရလို ့ အဆင္ေျပသြားပါတယ္ ! သူက ပံုမွန္ဆို မန္းေလးကေန မနက္ ၉:၃၀ ထြက္ ညေန ၆ နာရီ ေရာက္တာပါ , က်ေနာ္တို ့ေတာ့ လမ္းမွာနားတာ ၾကာလို ့ ည ၇ နာရီ ေလာက္မွ ေရာက္ပါတယ္ ! အျပန္လဲ အဲ့အခ်ိန္ပါပဲ !
တခုေလး အႀကံေပးခ်င္တာက ကားလက္မွတ္ဝယ္ရင္ Driver ေဘးက A-B ၂ ခံုကို မဝယ္ပါနဲ ့ တခံု ၁ ေထာင္ ပိုေပးရျပီး ေနရာက က်ပ္ပါတယ္ , အေကာင္းဆံုးက Driver ေနာက္ ကပ္ရပ္ခံု No 1-2 ပါ တခံု ၁၅၀၀၀ ပဲေပးရပါတယ္ , ကန္ပက္လက္ကေန ဟိုတယ္ ဇုန္ကေတာ့ ၃ မိုင္ေဝးပါတယ္ အဲ့အတြက္ ဟိုတယ္ဇုန္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တေယာက္ ၃၀၀၀ ထပ္ေပးရပါတယ္ဗ် , ကားကတေန ့ တစီး တစီး ၁၂ ေယာက္ပဲ တင္လို ့ ဖုန္းေတာ့ ႀကိဳဆက္ျပီး booking လုပ္ထားဖို ့လိုပါမယ္ ,
ေရႊေယာမန္း ဂိတ္ ဖုန္းနံပါတ္က -
မန္းေလးဂိတ္ - 0273864 , 09 91002914
ကန္ပက္လက္ဂိတ္ - 0947214148

"ဘယ္မွာတည္းမလဲ"

🌺 စရိတ္ခ်ံဳ ့ခ်င္တယ္ ေစ်းသက္သာခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ထဲက Guest House ေတြမွာ တည္းလို ့ရပါတယ္ တညကို ၅၀၀၀ ကေန ၂၀၀၀၀ အတြင္းပဲရိွတာပါ
ကိုယ္သိတဲ့ Guest House 🏡 ဖုန္းနံပါတ္ေတြက
ေရႊေတာင္တန္း - 0947171351
ေယာ္ဒန္ Guest House - 0947171093
King Wood Guest House - 09449490750
(ကိုယ္တိုင္မတည္းခဲ့လို ့ အခန္းအေျခေနေတာ့ မသိပါ)

က်ေနာ္ကေတာ့ သက္ေတာင့္သက္သာ နားေအးပါးေအး အနားယူခ်င္လို ့ ဟိုတယ္ဇုန္က Pine Wood Villa မွာ တည္းခဲ့တာပါ , ဟိုတယ္ဇုန္မွာေတာ့ ဟိုတယ္ ၅ ခုရိွပါတယ္ ... ဟိုတယ္ေစ်းႏံႈးေတြကေတာ့ ၄၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ကေန သိန္းဂဏန္းထိ ရိွပါတယ္ 👌🏼
က်ေနာ္တည္းခဲ့တဲ့ Pine Wood Villa ေလး ကေတာ့... နာမည္နဲ ့လိုက္ေအာင္ထင္းရႈးေတာထဲမွာေဆာက္ထားတာ , Villa ရဲ ့သက္တမ္းက ၁၅ နွစ္ရိွပါျပီတဲ့ , အခန္း ၂၅ ခန္းရိွပါတယ္ , ဘန္ဂလိုက ၁၇ လံုး ရိုးရိုးအခန္းက ၈ ခန္းပါ , ဘန္ဂလိုက တည ၆၀၀၀၀ , ရိုးရိုးခန္းက တည ၄၀၀၀၀ ပါ , Breakfast ေကြ်းတယ္ , ေရပူေရေအးရတယ္ , ဝန္ထမ္းေတြကလဲေဖာ္ေရြပါတယ္ , လ်ွပ္စစ္မီးကေတာ့ မရိွလို ့ ဟိုတယ္ေတြမွာ မနက္တခါ ညကို ၆ နာရီကေန ၁၀ နာရီထိရယ္ မီးစက္နဲ ့ေပးပါတယ္ , ဖုန္းလိုင္းကေတာ့ Ooredoo ကပိုအဆင္ေျပသလိုပဲ တခါတခါ 3G ထိ မိပါတယ္ , ဒီ ကန္ပက္လက္ Hotel Zone မွာက Hotel 5 ခုပဲရိွတာမို ့ ခရီးသြား Peak season မွာဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ Booking လုပ္ဖို ့လိုပါမယ္ဗ် ! က်ေနာ္ေတာင္ ၂ ပါတ္ေက်ာ္ေလာက္ထဲက booking လုပ္ထားရတာပါ ! ကိုယ္သိတဲ့ ဟိုတယ္ ဖုန္းနံပါတ္ေတြက
Pine Wood - 09896565584, 0973082783
Sky Palace - 0949203152
Floral Breeze - 01570044 , 09422446128
Mountain Oasis - 09250147208
Win Unity Hotel - 09256054642

"ဘာနဲ ့လည္ၾကမလဲ"

🚘 ကိုယ္ပိုင္ကားနဲ ့သြားတဲ့သူေတြကေတာ့ ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ထဲနဲ ့ နတ္မေတာင္ေတာင္ေျခစခန္း Base camp ထိေတာ့ ကိုယ့္ကားနဲ ့ကိုယ္သြားလို ့ရတာေပါ့ေလ ! ဒါမယ့္ကားနဲ ့သြားလို ့မရတဲ့ေနရာေတြကေတာ့ 🛵 ဆိုင္ကယ္စီးကိုစီးရမွာပါ, လိုင္းကားနဲ ့လာတဲ့ က်ေနာ္တို ့လိုလူေတြကေတာ့ ဆိုင္ကယ္ငွားစီးတာ ပိုအဆင္ေျပပါတယ္ ကားငွားရင္ တရက္ ၁ သိန္းပါ , ဆိုင္ကယ္ကေတာ့ ဟိုတယ္ကေန ေခၚႏူးစုမ္ ေတာင္ထိပ္စခန္းထိ အသြားအျပန္ကို တေယာက္ ၂၅၀၀၀ ပါ , ( ကားပါလာသူေတြကေတာ့ ေတာင္ေျခစခန္းကေန ေတာင္ထိပ္စခန္းထိ ဆိုင္ကယ္စီးရပါမယ္ တေယာက္ ၅၀၀၀ ပါ အသြားအျပန္ဆို ၁၀၀၀၀ ေပါ့) View ေကာင္းတဲ့ေနရာေလးေတြမွာဆိုင္ကယ္ရပ္ေပးပါတယ္ , ဟိုတယ္ကေန ေတာင္ထိပ္စခန္းထိ ဆိုင္ကယ္နဲ ့ ၄၅ မိနစ္ကေန ၁ နာရီ ဝန္းက်င္ေလာက္ စီးရပါတယ္ !
🛵 အျမင့္ေပ ၉၀၀၀ ေလာက္ကေန စျပီး ဆိုင္ကယ္က တိမ္ေတြေပၚကေနျဖတ္စီးေရတဲ့ Feeling ကိုရပါတယ္ 🌨🌨, ကိုယ့္ေဘး ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲမွာ တိမ္ေတြအျပည့္ ေတာင္ေစာင္းမွာက ထင္းရႈးေတြ 🌲🌲
ရယ္ ေရညိွေတြေတာင္တက္ေနတဲ့ နွစ္ရွည္ အပင္ႀကီးေတြရယ္ 🌵🎋 စြန္းသာယာတယ္ေပါ့ဗ်ာ ...
Hiking စိတ္ဝင္စားလို ့ လမ္းေလ်ွာက္တက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဟိုးေတာင္ေအာက္ကေန စတက္ရင္ ၃ နာရီေလာက္ ၾကာပါမယ္ , ေတာင္ေျခ ၁၀ မိုင္စခန္းကေန ဆိုရင္ေတာ့ ၄၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာပါမယ္ , ဆိုင္ကယ္ လမ္းကေန ေလ်ွာက္တာထက္ လူသြားလမ္းေလးေတြကေန ေလ်ွာက္တာ View ပိုလွပါတယ္ ! (ဒါက ေခၚႏူးစုမ္အတြက္ပါ )

အခ်ိန္ရလုိ ့ေကာေလာင္းေရတံခြန္ဘက္သြားမယ္ဆိုလဲ ဆိုင္ကယ္ခ အသြားအျပန္ ၁၀၀၀၀ ပါ !
ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ထဲနဲ ့ ေဆာ္ေလာင္းခ်င္းရြာေတြဘက္ သြားလည္ရင္လဲ တေယာက္ ၅၀၀၀ ပါပဲ ( ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ထဲမွာ တည္းရင္ေတာ့ အဲ့အတြက္ဆိုင္ကယ္ခ သိပ္မကုန္ေတာ့ဘူးေပါ့)

"ဘယ္ေတြသြားမလဲ"

🌸 ဘယ္ေတြသြားမလဲဆိုတာထက္ ကိုယ္ဘယ္ေတြသြားခဲ့လဲဆိုေတာ့ ...
-ခ်င္းျပည္ရဲ ့နတ္သမီး ေခၚႏူးစုမ္
(နတ္မေတာင္တက္မယ္ဆို Sunrise အမီွ မနက္ေစာေစာေလး တက္ဖို ့အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္ , ဒါမွ တိမ္ပင္လယ္ႀကီးကိုေရာ ေနထြက္ရႈခင္းေရာ ျမင္နိုင္မွာပါ ,
ေတာင္ဇလပ္ပန္းေတြ မခူးဖို ့နဲ ့ အမိႈက္ေတြကို သတ္မွတ္ေနရာေလးေတြမွာ စနစ္တက် စြန္ ့ပစ္ေပးဖို ့လဲ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ဗ် 🙏🏻🙏🏻🙏🏻)
-ကန္ပက္လက္ျမိဳ ့ site seem
-လက္ေဆာင္ဝယ္ဖို ့ခ်င္းရိုးရာအထည္ဆိုင္ေတြ
-နွာေခါင္းနဲ ့ပုေလြမႈတ္ျပတဲ့ ဒိုင္းခ်င္းအဖြားအိမ္
-ေကာေလာင္းေရတံခြန္
-ေဆာေလာင္းခ်င္းရြာ
(ေဆာေလာင္းရြာမွာ Mother Earth Mountain Experience, Sor Long Community Lodge ဆိုတာရိွပါတယ္ သူကေတာ့ ဝါးအိမ္ေလးေတြကို ေတာင္ေစာင္းမွာ ေဆာက္ထားတဲ့ Lodge တခုေပါ့ တညကို ၁၂၀၀၀၀ ပါတဲ့ ရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ရဲ ့ 80% ကိုေတာ့ ရြာကိုျပန္လႈတယ္လို ့ သိရပါတယ္ )

“စားစရာ"

🍲 ခ်င္းျပည္က ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်သလို စားစရာလဲ ရွားပါတယ္ ရွားခ်က္က ဟိုတယ္မွာေတာင္ ကိုယ္စားမယ့္ဟာ တရက္ ႀကိဳေျပာရပါတယ္ , တရက္က မေျပာမိတာ ဟိုတယ္မွာညစာထမင္းမရိွပါဘူး (ဘယ္ရမလဲ ပါလာတဲ့ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ျပဳတ္စားလိုက္တယ္) ဒါကိုမသြားခင္ထဲက ႀကိဳတြက္ဆထားေစခ်င္ပါတယ္ , ကိုယ္က အစားအေသာက္ ဇီဇာေၾကာင္သူဆိုရင္ေတာ့ ဒီကထဲက အသားေျခာက္ အေၾကာ္အေလွာ္နဲ ့ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ စတာေတြ တခါထဲ ထည့္သြားေစခ်င္ပါတယ္ , က်ေနာ္ကေတာ့ ေဒါင္က်က် ျပားက်က် စားနိုင္သူမို ့ သယ္သြားတဲ့ မုန္ ့ေတြေတာင္ပိုပါတယ္ 😆 , ဟိုမွာ ရိုးရာစားစရာက ႏြားေနာက္သား , ဝက္သားျပာဟင္း , ခ်င္းရိုးရာၾကက္သားသုပ္ ,  ခ်င္းရိုးရာေခါင္ရည္ နဲ ့ ဆာဗူသီး တို ့ကို ျမည္းစမ္းၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္ , စားစရာဆိုင္ကေတာ့ ကန္ပက္လက္က "ကန္ပုလဲ" ဆိုတဲ့ ဆိုင္ေလး စားလို ့ေကာင္းပါတယ္ , အဲ့မွာ ဓါတ္ပံုရိုက္ဖို ့ ခ်င္းရိုးရာဝတ္စံုလဲ free ငွားေပးပါတယ္ , စားခ်င္တာကို ဖုန္းဆက္ႀကိဳမွာထားလဲ ရပါတယ္
ဖုန္းနံပါတ္က -  098304643, 09458912633

"ကုန္က်စားရိတ္ အၾကမ္းမ်ဥ္း"

💵 ၂ ညအိပ္ ၃ ရက္ ကို ၂ ေယာက္သြားမယ္ဆိုပါစို ့ တေယာက္စာကို ...
မန္းေလး - ကန္ပက္လက္ ကားခ အသြားျပန္- ၃၀၀၀၀
Guest House ဆို - ၂၀၀၀၀
Hotel ဆို - ၆၀၀၀၀
ဆိုင္ကယ္ taxi ခ - ၃၅၀၀၀
စားစရိတ္ - ၂၀၀၀၀
Total ( Guest House တည္းရင္ ) - ၉၅၀၀၀ ဝန္းက်င္
Total ( Hotel တည္းရင္) - ၁၄၅၀၀၀ ဝန္းက်င္
(က်ေနာ္ကေတာ့ ခ်င္းျပည္ကို အရမ္းသေဘာက်လြန္းလို ့ ၃ ညအိပ္ ၄ ရက္ေနခဲ့တာပါ , ပံုမွန္ဆို ရံုးသမားေတြအတြက္ weekend ၂ ည အိပ္ ၃ ရက္ဆို လည္ဖို ့အခ်ိန္ေလာက္ပါတယ္ )

📖 အနွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ သင္ဟာ တကယ္ သဘာဝ တရားကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူ Adventure ကိုစိတ္ဝင္စားသူဆိုမွသာ ခ်င္းျပည္နယ္ကို သြားပါ , ခ်င္းျပည္နယ္က လူအေရာက္အေပါက္နဲေသးလို ့ သဘာဝအလွတရားေတြ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေတြအမ်ားႀကီး က်န္ေနေသးတဲ့ေဒသပါ , ပါးရဲထိုးထားတဲ့ ခ်င္းအဖြားေတြကိုေတြ ့နိုင္သလို ဘာဝယ္ဝယ္ ေစ်းဆစ္စရာမလိုတဲ့ ဆိုင္ေတြလဲ ရိွေနတဲ့ ေဒသပါ , ထင္းရႈးေတာေတြ တိမ္ေတြၾကားမွာ အပန္းေျဖရင္း ေတာင္ဇလပ္ေတြ သစ္ခြေတြၾကားမွာ စိတ္ကူးယဥ္ရင္း လက္ေတြ ့မြန္းက်ပ္တဲ့ လူေနမႈဘဝကေန ေခတၱခဏ ထြက္ေျပးနိုင္တဲ့ သီးျခားကမ႓ာငယ္ေလး တခုပါပဲ , Dec , Jan လမ်ိဳးဆိုေန ့ခင္းေတာင္ 10’C ေအာက္မို ့ အရမ္းေအးလို ့ အေႏြးထည္မ်ားမ်ားထည့္သြားဖို ့ေတာ့လိုပါတယ္ , February  လကေတာ့ သြားလို ့အေကာင္းဆံုးလလို ့ေျပာၾကပါတယ္ ✌🏻🌺
က်ေနာ့္အတြက္ကေတာ့ ရိွခဲ့တဲ့စိတ္ၾကည္ႏူးမႈနဲ ့အေတြ ့အႀကံဳက ပင္ပန္းတာေတြ ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ခ်မ္းတာေတြ အစာေရစာရွားပါးတာေတြ နဲ ့ ရဲရဲႀကီးလဲနိုင္တဲ့ ေနာက္တခါလဲ ထပ္သြားခ်င္ေနေသးတဲ့ ေဒသတခုပါပဲ ...

သင္ဟာ သဘာဝတ႐ားကို ခ်စ္ျမတ္နိုးသူစစ္စစ္ဆိုမွသာ ခ်င္းျပည္နယ္ကို သြားပါလို ့ ... 🌸😍🌺🌲

Siraveller Si Thu

Monday, July 2, 2018

အစားေသာက္ သတိ၊ ေဖါ့ဘူး-ၾကက္သားမႈန္႕-အခ်ဥ္ရည္-ျခင္ေဆးေခြ-အခ်ိဳရည္(ဆိုးေဆး၊တာရွည္ခံေဆး)၊

အစားအစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတိျပဳရမည့္အရာ
ငရုပ္ဆီ၊ မက်ီးေတာ္ဖီ၊ ေတာ္ဖီအမ်ိဳးမ်ဳိး၊ ငရုပ္သီးမႈန္႔ ၊ နႏ္ၷင္မႈန္႔ ၊ အခ်ဳိရည္မွာလည္း ကာလာ အရာင္တင္ေဆး သံုးထားသလားဆိုတာကို FDA စစ္ေဆးၿပီၿပီးလာဆိုတာကို သတိျပဳၿပီးမွ စားသံုး ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္မွာ FDA စစ္ေဆးျပီး တံဆိပ္ ပါရမယ္။
ဥပမာ ေဆြမ်ိဳးေမ့ ေရွာက္ေတာ္ဖီ အထုပ္မွာ .. ေထာက္ခံခ်က္အမွတ္ စ၂/၁၁၀၃၉/ထလ ေရးထားပါတယ္။ MFG Date 15.1.2018, Dep: 31 July 2018 လို႕ ထုတ္လုပ္ေန႕စြဲ နဲ႕ သက္တမ္းကုန္ ရက္စြဲေတြ ထည့္ထားရပါမယ္။
.
လက္လီ လက္ကာေရာင္းခ်တဲ့ေနရာမွာလည္း သတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။
ဘာမွ တံဆိပ္ေတြ မပါဘူးဆိုရင္ စစ္ေဆးလိုရင္ ပုသိမ္ျမိဳ႕FDA ရံုးကို ျပည္သူအတြက္ စစ္ေဆးေပးဖို႕ အသနားခံစာ တင္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။ တားျမစ္ဓါတု . အေရာင္ဆိုးေဆး နဲ႔ ဘိုးရစ္ (ေဖာ္မလင္) မပါေၾကာင္း စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္မႈ ဘြိဳင္လာ စစ္ေဆးေရး SME Small Medium Enterprise အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္း ဌာနခြဲ မွာလဲ စစ္ေဆးေပးပါတယ္။
.
အဓိက FDA စစ္ေဆးျခင္း က အခ်ိဳရည္၊ ေရသန္႕ စတဲ့ ကုမဏီအႀကီးႀကီးေတြပဲလုပ္ေပးတယ္။ ေစ်းေတြမွာေတာ့ ပုန္မွန္ အစားအေသာက္ေဘးကင္းေရးအတြက္ စစ္ေဆးေပးေနပါတယ္။
.
စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္မ်ား ။ ။ ဆန္ႏွင့္ ပဲ ေတြမွာလည္ ၾကာရွည္ခံ ပိုးသက္ေဆးသံုးသလားဆိုတာကိုေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွာ စစ္ေဆးေပးပါတယ္။
.
ေမြးျမဴေရး ကုန္မ်ား ။ ၾကက္ ၊ ဘဲ ၊ ႏြား ၊ အသား နဲ႔ တိရိစာန္ အစာေတြေတာ့ ေမြးျမဴေရးဌာနက စစ္ေဆးေပးပါတယ္။
.
စည္ပင္ ဌာနကေတာ့ လည္း ပူးေပါင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ အားလံုး အစားအေသာက္မ်ား ေဘးကင္ၾကပါေစ။


ေယာသပ္၏ အမွားတစံုတရာမရွိဘဲ ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးေပးမႈခံရေသာ တစ္ဘ၀လံုးရရွိခဲ့သည္။


Ehsehwah Saw
3 Jul 2018Singapore
ေယာသပ္သည္ ယာကုပ္၏ ၁၁ ေယာက္ေျမာက္သားျဖစ္ၿပီး သူ႔ဖခင္အသက္ႀကီးမွ သူ႔အားေမြးဖြား ခဲ့သည္။ ယာကုပ္သည္ အျခားသားႀကီးမ်ားထက္ ေယာသပ္အား သာ၍ခ်စ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေယာသပ္၏ အစ္ကိုမ်ားသည္ ေယာသပ္ အား မုန္းတီးခဲ့သည္။ ေယာသပ္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ သူအစ္ကို မ်ား သိုးေက်ာင္းေနေသာ ေနရာ သို႔ သူ႔ဖခင္က ေယာသပ္အား လႊတ္လိုက္သည္။ အစ္ကိုမ်ားသည္ ေယာသပ္အား ရွင္းထုတ္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရး ရသြားၿပီး အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ကုန္သည္မ်ားမွတဆင့္ ကၽြန္ အျဖစ္ ေရာင္းစားခဲ့သည္။ သူ႔အစ္ကိုမ်ားက ေယာသပ္အား သား႐ိုင္းတေကာင္ ကိုက္သတ္လိုက္ၿပီဟု ဖခင္ျဖစ္သူအား ျပန္ေျပာၾကသည္။
ေယာသပ္၏ အမွားတစံုတရာမရွိဘဲ ေယာသပ္သည္ ေပါတိဖာအမည္ရေသာ ႂကြယ္၀သည့္ အီဂ်စ္္ တဦးထံ၌ ကၽြန္အျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ရသည္။ ေယာသပ္သည္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီး သူ႔ သခင္အား ေကာင္းစြာ အေစခံခဲ့သည္။ မၾကာမီ ေပါတိဖာသည္ ေယာသပ္အား သူ၏အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး သူ႔တြင္ ရွိေသာအရာအားလံုးကို စီမံကြပ္ကဲေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေယာသပ္ လုပ္သမွ်အရာတိုင္းတြင္ ႂကြယ္၀ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စာတန္သည္ ေယာသပ္အား ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္၍ ဖမ္းရန္ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္။ ေယာသပ္သည္ သန္စြမ္းေသာ လူေခ်ာတဦးျဖစ္သည္။ ေပါတိဖာ၏မိန္းမသည္ ေယာသပ္အား စြဲညိသြားၿပီး ေယာသပ္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ သူမက “ငါႏွင့္အတူ အိပ္ပါ”ဟု ေျပာေသာ္လည္း၊ ေယာသပ္သည္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ေယာသပ္က ““ကၽြန္ေတာ့္သခင္သည္ အိမ္၌ရွိ သမွ်ေသာဥစၥာတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္လက္သို႔အပ္ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္၌ ဘယ္ဥစၥာရွိမွန္းကိုမွ် မသိမမွတ္ပါ။ ဤအိမ္ တြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာသူမရွိပါ။ ကိုယ္မယားျဖစ္ေသာ သခင္မမွတပါး အဘယ္သူကိုမွ ကၽြန္ေတာ္အား မတားမျမစ္ပါ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္ႀကီးေသာ ဤအမႈကို ကၽြန္ေတာ္ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သို႔ ျပစ္မွားႏိုင္သနည္း” ဟုဆိုခဲ့သည္။ ကမၻာ ၃၉ း ၈,၉
ေပါတိဖာမိန္းမသည္ ေယာသပ္အား သူမႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရန္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သူမႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္းရွိေနျခင္းကိုပင္ ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။ တေန႔၌ အျခား အေစခံမ်ားအိမ္မွာ မရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ သူမသည္ သူ၏အက်ႌကိုဆြဲလိုက္ၿပီး ““ငါႏွင့္အိပ္စက္ပါ”ဟု ေယာသပ္အား ေျဗာင္က်စြာ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ေယာသပ္သည္ အိမ္အတြင္းမွ ေျပးထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏အေပၚအက်ႌမွာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေပါတိဖာ မိန္းမသည္ ေဒါသ အိုး ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ သူမသည္ အျခားအေစခံမ်ားကိုေခၚၿပီး ေယာသပ္သည္ သူမအား မုဒိမ္းက်င့္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။ သူမ၏ခင္ပြန္းအိမ္သို႔ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ ဤမုသားကိုပင္ ထပ္ေျပာခဲ့သည္။ ““ေပါတိဖာသည္ ေယာသပ္အား ဘုရင့္အက်ဥ္းေထာင္ထဲသို႔ ထည့္လိုက္သည္။

ထပ္မံ၍ မိမိ၌အမွားတစံုတရာမရွိဘဲ ေယာသပ္သည္ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနတြင္းသို႔ က်ေရာက္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သူႏွင့္အတူရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိန္တန္ေသာအခါ ေယာသပ္သည္ အီဂ်စ္တျပည္လံုးကို အုပ္စိုးရေသာသူ အျဖစ္ ဖာေရာဘုရင္က ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ဖာေရာဘုရင္သည္ ေယာသပ္အား လွပေသာ သတို႔သမီးတဦးကို ေပးခဲ့ၿပီး သား ၂ ဦးထြန္းကားခဲ့သည္။ အခ်ိန္က်ေသာအခါ၊ ေယာသပ္သည္ သူ႕အေဖ ယာကုပ္ႏွင့္ မိသားစုတစ္ခုလံုးကို အီဂ်စ္ျပည္ သို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး ငတ္မြတ္ျခင္းေဘးမွကယ္တင္ ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က ““...ငါ့ကိုခ်ီးေျမာက္ေသာသူတို႔ကို ငါ ခ်ီးေျမႇာက္မည္။ ငါ့ကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူ တို႔သည္ ဂုဏ္အေရပ်က္ရႀကလိမ့္မည္””ဟုဆိုသည္။ ၁ဓမၼရာဇ၀င္ ၂ း ၃၀ ေယာသပ္၏အသက္တာကိုၾကည့္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္က သင္ယူနားလည္ေစလိုေသာ သင္ခန္းစာမွာ ““ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးေျမႇာက္ပါက၊ ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်ီးေျမႇာက္မည္။”” ျဖစ္သည္။ ေယာသပ္ သည္ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးေျမာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အျပစ္၏ေသြးေဆာင္မႈ ဆီမွ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ သူသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မိသားစုကိုရခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးေပးမႈခံရေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္း သည့္ အသက္တာကို တစ္ဘ၀လံုးရရွိခဲ့သည္။
.
.
Murann Ezine ထိုေခတ္ ကာလ ဘီစီ၃၀၀၀ ခန္႕တြင္၊ တကမၻာ လံုး လူဦးေရ ၁၄သန္း သာ ရွိေသးသည္။ အီဂ်စ္ျပည္တြင္ လူ၁သန္းခန္႕သာ ရွိမည္။ သမၼာက်မ္းစာ မေပၚေသး၊ ေမာေရွ၏ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးလဲ မေပၚေသး၊ သို႕ေသာ္ မေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ားကို ေယာသပ္ႏွင့္ ဖာေရာဘုရင္မ်ား သိၾကသည္။ ဘုရားသခင္ က ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ သြန္သင္သည္။
.
Philip Saw ေကာင္း မေကာင္းကို သိကၽြမ္းရာ အပင္က အသီး ကို ခိုးစားၿပီးကထဲက လူဟာ ေကာင္း မေကာင္းကို သိလာတယ္ ၊ လုပ္တာ မလုပ္တာကေတာ့ လူတကိုယ္ အႀကိဳက္တမ်ိဳးစီေပါ့ ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္က သြန္သင္စရာေတာင္ မလိုေတာ့ဘူးေလ ။ 
တကမၻာလံုး လူဦးေရ ၁၄ သန္းဆို Exodus မွာ ဂ်ဴးေတြကဘဲ ၆ သိန္းေလာက္ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ကမၻာ့ လူဦးေရ ရဲ႕ 4.3% ေလာက္ရွိေနၿပီေနာ္ ။
.Murann Ezine ဟုတ္ပါတယ္.. ကုလသမဂၢ UNESCO data ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ၂၀၅၀ အထိ က်ေနာ္တို႕ ခ်ီေဆာင္ျခင္းပါသြားမယ္.. ဦးဖိလစ္၊ ဆရာေအာင္ႏိုင္ တို႕နဲ႕ အဲဒီက်မွ ျပန္ေတြ႕မယ္ေပါ့.. ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ျပန္ေတြ႕ၾကမွာေတာ့ ေသခ်ာတယ္.. ကိုေဇာ္ထူး ညီမက တေန႕က ေျပာတယ္။ သူ႕အေဖ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ရွိေန၊ ေစာင့္ေနတယ္ ..တဲ့။ ဒီစာေရးတဲ့ မုရန္ လဲ အက်င့္မေကာင္းပါ.. သို႕ေသာ္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း တယ္၊ မထိုက္တန္ပဲ ရတယ္ေပါ့.. Praise Lord....
.

Thursday, June 21, 2018

#အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္း.. ယံုၾကည္သူေတြဟာေလာကမွာအသက္ရွင္တုန္းအိုျခင္းနာျခင္းေသျခင္းနဲ႔ရင္ဆိုင္ၾကရမွာမလြဲမေတြပါ။

ဘုရားသခင္ဟာမေန႔ယေန႔ထိအံ့ဩဘြယ္တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္လူေတြကိုကုသေနတယ္ဆိုတာျငင္းစရာမရိွပါ။ဒါေပမဲ့စာေရးသူေျပာခ်င္တာကအကယ္၍အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္း၊က်မ္းမာျခင္းဟာကိုယ့္ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ဗဟိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ျဖင့္အမွားႀကီးမွားသြားပါလိမ့္မည္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘုရားကိုယံုၾကည္လိုက္လို႔ ေရာဂါအကုန္ေပ်ာက္ၿပီးက်မ္းမာတဲ့သူျဖစ္သြားမယ္လို႔က်မ္းစာဘယ္ေနရာမွာမွမေျပာထားလို႔ပါ။ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လက္ခံလိုက္လို႔အခက္ခဲမရိွေတာ့ဘူးလို႔လဲက်မ္းစကားမရိွပါ။အနာေရာဂါနဲ႔အခက္ခဲၾကားထဲကၿငိမ္သက္ျခင္းရမယ္လို႔သာေျပာခဲ့တာပါ။ဒါေၾကာင့္ေပတ႐ုက ၁ေပ ၄:၁မွာဒီလိုေျပာခဲ့တယ္...
ထိုသို႔ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာေတာ္၌ ငါတို႔အတြက္ခံေတာ္မူသည္မွန္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔လည္း ထိုသို႔ေသာသေဘာကို လက္နက္ျပဳ၍သုံးစြဲၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ခႏၶာ၌ခံေသာသူသည္ ဒုစရိုက္ တို႔ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍၊ ...။
 ဒါေၾကာင့္ယံုၾကည္သူမ်ားနားလည္ရမွာကအနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းခံရၿပီးလို႔ေနာက္ေနာင္မဖ်ားတဲ့သူမရိွသလို၊သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္သၤခ်ဳိင္းကေနျပန္လည္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစခဲ့တဲ့လာဇ႐ုကလည္းေနာက္ဆံုးေသခ်ိန္ေရာက္ရင္ျပန္ေသခဲ့ရတာဧကန္ပါ။အကယ္၍လူတိုင္းရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းဟာအနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းေပၚမွာတည္ေဆာက္ထားမယ္ဆိုရင္၊ယံုၾကည္ျခင္းအျမစ္မခိုင္ဘဲၿပိဳလဲႏိုင္ပါတယ္။ဘုရားသခင္ကဘာလို႔အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းကိုျပဳရသလဲဆိုတာနားမလည္ရင္၊ကိုယ့္ရိွေနၿပီးျဖစ္တဲ့ယံုၾကည္ျခင္းကိုကိုယ္ကိုကိုယ္သံသယဝင္ေစပါတယ္။
  ယံုၾကည္သူတခ်ဳိ႕က က်မ္းစကားကိုလြဲမွားစြာခံယူတတ္ၾကတာကိုစာေရးသူအနည္းငယ္ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ ၁ ေပ ၂:၂၄ မွာ... ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သစ္တိုင္မွာခံေတာ္မူၿပီး ဒဏ္ခ်ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏။ ...
ဒီက်မ္းခ်က္ကိုဆရာအမ်ားက...ေယ႐ႈသင့္အတြက္အကုန္ခံသြားၿပီ၊ဒါေၾကာင့္ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လက္ခံရင္အနာေရာဂါအကုန္ေပ်ာက္ၿပီလို႔ေဟာေျပာတတ္ၾကပါတယ္၊အဲေတာ့ေရာဂါရိွတဲ့ယံုၾကည္သူအတြက္ေတာ့သေရာ္တဲ့တရားအျဖစ္သက္ေရာက္ေနပါတယ္၊ေရာဂါရိွေနတဲ့ယံုၾကည္သူတေယာက္ကေယ႐ႈကိုတကယ္မရလို႔လား?ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လို႔ေရာဂါမေပ်ာက္ခဲ့ရင္ကိုယ္ကဘဲတကယ္မယံုခဲ့သလိုလိုေျပာတတ္ၾကပါတယ္။တကယ္တမ္းဒီက်မ္းခ်က္ကလူ႕ကိုယ္ခႏၶာကိုေျပာျခင္းမဟုတ္ဘဲဝိညာဥ္ေရးရာနဲ႔အျပစ္ကိုရည္ၫြန္းေျပာထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။တကယ္လို႔ခႏၶာကိုေျပာျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုရင္ဒီေနရာမွာဣဇက္သားယာကုပ္နဲ႔တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုကိုသတိယၾကပါလို႔တိုက္သြန္းခ်င္ပါတယ္။တေယာက္ကေသတဲ့အထိေပါင္တဖက္ေထာနက္ေထာနက္နဲ႔၊တေယာက္ကေသတဲ့အထိကိုယ္ခႏၶာမွာအဆူး(ေရာဂါ)နဲ႔။ဒီလူေတြကယံုၾကည္ျခင္းမရိွဘူးလို႔ေျပာရဲတဲ့သူမရိွဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။က်မ္းစာမွာဤကဲ့သို႔ေသာတျခားသာဓကမ်ားစြာရိွပါေသးတယ္။ဒါေၾကာင့္ေပါလုက ေရာမ ၈း၂၂၊၂၃မွာ ...ဤေလာကတနိုင္ငံလုံးသည္ ယခုတိုင္ေအာင္ တညီတညြတ္တည္းညည္းတြား၍ ဆင္းရဲျခင္းေဝဒနာကို ခံရသည္ဟုငါတို႔သိၾက၏။ထိုမၽွမကဝိညာဥ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အစအဦးကို ခံၿပီးေသာ ငါတို႔သည္လည္း၊ သားအရာ၌ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းအေၾကာင္းတည္းဟူေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ေရြးႏွုတ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ေျမာ္လင့္၍၊ စိတ္ႏွလုံးအထဲ၌ ညည္းတြားလ်က္ေနၾက၏။...
ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုခံၿပီးတဲ့ေပါလုေတာင္ခႏၶာရဲ႕ခ်မ္းသာျခင္းကိုေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုေတာ့...အကယ္၍ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လိုက္လို႔က်မ္းမာျခင္း၊အဆင္ေျပျခင္း၊ခ်မ္းသါျခင္းရေနၿပီဆိုရင္ဒီေနရာမွာေပါလုကဒီစကားမ်ဳိးေျပာခဲ့မည္မဟုတ္ပါ။
ဒါေၾကာင့္စာေရးသူေျပာခ်င္တာကက်မ္းစာမွာအနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းမရိွတာမဟုတ္ပါ၊အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းခံရလို႔ဘုရားဘုန္းထင္ရွားႏိုင္သလိုအနာေရာဂါမေပ်ာက္ကင္းခဲ့ေသာ္လည္းဘုရားအသံုးျပဳႏိုင္တယ္ဆိုတာနားလည္သေဘာေပါက္ေစခ်င္လို႔ပါ။
  
ေနာက္တခုကဧဝံေဂလိပြဲေတြမွာအနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းအားျဖင့္လူေတြကိုမဆြဲေဆာင္သင့္ပါ၊ဒီလိုလုပ္ေနလွ်င္တရားေဟာဆရာေတြကမ်က္လွည့္ျပတဲ့သူနဲ႔ထူးမျခားနား၊လာေရာက္တဲ့သူေတြကလည္းေရာဂါကုသခံခ်င္သူနဲ႔ပြဲၾကည့္ခ်င္သူဘဲျဖစ္မည္။အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းခံရလို႔ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လာတယ္ဆိုရင္တေန႔ေန႔ျပန္ဖ်ားလာရင္၊ေသခ်ိန္နီးလာရင္ဘုရားကိုျပစ္တင္ၿပီးျပန္ေဝးသြားတတ္ပါသည္။အကယ္၍အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းမခံရခဲ့လွ်င္လည္း ဘုရားမစစ္လို႔ေလာ?ကိုယ့္ယံုၾကည္ျခင္းမရိွလို႔ေလာ?တရားေဟာဆရာမေတာ္လို႔ေလာ?ဆိုၿပီးအမ်ဳိးမ်ဳိးအေတြးမွားေတြဝင္လာတတ္ျပန္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ေျပာခ်င္တာကေတာ့...
ယံုၾကည္သူေတြဟာေလာကမွာအသက္ရွင္တုန္းအိုျခင္းနာျခင္းေသျခင္းနဲ႔ရင္ဆိုင္ၾကရမွာမလြဲမေတြပါ။ဒါေပမဲ့တခ်ိန္မွာအိုျခင္းနာျခင္းေသျခင္းမရိွတဲ့ခႏၶာပိုင္ဆိုင္ရမဲ့တေန႔ေရာက္ရိွလာမယ္ဆိုတာယံုၾကည္သူတိုင္းသိထားၾကပါ။ဒါေပမဲ့ေလာကမွာအသက္ရွင္စဥ္ခဏတာမွာဒီလိုအိုျခင္းနာျခင္းေသျခင္းအခက္ခဲျပႆနာမ်ားစြာထဲကဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္လံုေလာက္စြာေပးသနားခဲ့တယ္ဆိုတာေပါလုအသက္တာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ခြန္အားယူၾကပါစို႔။
သမၼာတရားကိုဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားမွဖြင့္ျပပါေစ။
May GOD Bless You
Ye Ming(ပတၱျမားေျမ)
www.facebook.com/yeming0
(ေဆးမေသာက္ဘဲဆုေတာင္းမယ္ဆိုတဲ့ယံုၾကည္သူမ်ားက်ေနာ္တင္ခဲ့တဲ့ #ကိုယ့္ယံုၾကည္ျခင္းvsဘုရားအလိုေတာ္ ကိုဖတ္ၾကပါလို႔...ဖတ္ရန္
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1272711042779759&id=100001226263944)
#ေယ႐ႈဘုရားကိုယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ ဖက္ရန္
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1316867988364064&id=100001226263944
.
.
.June 10 at 6:26am
ျမည္တမ္းျခင္းမ႐ွိဘဲ အခ်င္းခ်င္း ဧည့္သည္၀တ္ကို ျပဳၾကေလာ့။ (း၉)
‘‘လူတိုင္းကိုု မည္သူေပြ႔ဖက္မည္နည္း’’။
ဤေမးခြန္းသည္ ကင္ဆာေရာဂါရရွိေနၿပီဆိုသည့္ သတင္းကို ၾကားသိၿပီး
ဘုုရားေက်ာင္းသုိ႔ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ မေရာက္ျဖစ္ေတာ့ဟု သေဘာေပါက္လိုက္ သည့္ေနာက္ ကၽြန္ေတာ႔္သူငယ္ခ်င္း စတိဗ္ ၏ရင္ထဲ၌ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ အနက္တစ္ခုျဖစ္သည္္။ စတိဗ္ သည္ ဘုရားေက်ာင္းလာသူတိုုင္းကိုု သူတို႔အား ႀကိဳဆိုသည္ဟု ခံစားရေအာင္ ေဖာ္ေ႐ြေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုုႏႈတ္ဆက္တတ္သူ၊ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ ေရာမ ၁၆း၁၆ တြင္ ‘‘အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကိုုတစ္ေယာက္ သန္႔႐ွင္းေသာနမ္းျခင္းနွင္႔ ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ႔’’ ဟုု က်မ္းစာလာသည့္အတိုင္း စတိဗ္ သည္ လူအခ်ိဳ႕ကိုျဖင့္ သန္႔႐ွင္းေသာေပြ႔ဖက္ျခင္းျဖင္႔ ေပြ႔ဖက္ ႀကိဳဆိုသည္။
ဘုရားရွင္သူ႔ကို အနာၿငိမ္းေစမည့္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုေတာင္းေပး ခ်ိန္၊ သူကလည္း ခြဲစိတ္မႈႏွင့္ေဆးကုသမႈကုိခံယူစဥ္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ သူမေရာက္ ႏုိင္သည့္အေတာအတြင္း ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔လာသူမ်ားအား ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္မႈ ပ်က္ကြက္ သြားမည္ကုိလည္း သူစိတ္ပူခဲ့သည္။
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုးသည္ စတိဗ္ ကဲ႔သိုု႔ ႀကိဳဆိုုႏႈတ္ဆက္တတ္သူ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ သူ႔လုိလုပ္ႏိုင္ခ်င္မွလုပ္ႏိုင္လိမ္႔မည္။ သုုိ႔ေသာ္ လူတို႔ကိုု ဂ႐ုစိုုက္ တတ္ေသာ သူ၏စံနမူနာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ေကာင္း တစ္ခုုျဖစ္သည္။ ႐ွင္ေပတ႐ုေျပာထားသည့္ ‘‘ျမည္တမ္းျခင္းမရွိဘဲ အခ်င္းခ်င္း ဧည္႔ဝတ္ကိုု ျပဳရန္’’ (၁ ေပ ၄း၉)၊ ခ်စ္ေမတၱာကိုုဗဟုုိျပဳ၍ ျပဳမူရန္ (ဖိ ၂း၁၄)စသည့္ အခ်က္မ်ားက္ို သတိျပဳမွတ္သားပါ။ ပထမရာစုုႏွစ္က ဧည့္သည္၀တ္ကိုျပဳျခင္းတြင္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုုႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင္႔ အျမဲအစျပဳလ်က္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ တည္းခိုစရာ ေနရာထုုိင္ခင္းေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။
အျခားသူမ်ားႏွင္႔ အျပန္အလွန္ တံုု႔ျပန္ဆက္ဆံၾကရာတြင္ ေပြ႔ဖက္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ေ႐ြပ်ဴငွာစြာ ျပံဳးျပျခင္းျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္သည္ အရာရာ၌ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္႐ွား ေစမည္အေၾကာင္းရည္႐ြယ္လ်က္ လုုပ္ေဆာင္ရေပမည္ (၁ ေပ ၄း၁၁)။ DAVE BRANON
အဘဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ပံုသက္ေသေကာင္းျဖစ္ရန္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုု မစေတာ္မူပါ။ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာ
ဧည့္၀တ္ျပဳျခင္းအားျဖင္႔ ကိုယ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္ကို
အျခားသူမ်ားအားျပသႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုလမ္းျပေတာ္မူပါ။
ေႏြးေထြးပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳျခင္းကို က်င္႔သံုးလုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ဘုုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကိုု ကၽြနု္ပ္တို႔ မွ်ေဝၾကျခင္းပင္တည္း။
.
ဖတ္ရန္: ၁ ေပ ၄း၇-၁၁ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ၆ ရာ ၃၄-၃၆ □ ေယာ ၁၉း၁-၂၂