Thursday, June 21, 2018

#အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္း.. ယံုၾကည္သူေတြဟာေလာကမွာအသက္ရွင္တုန္းအိုျခင္းနာျခင္းေသျခင္းနဲ႔ရင္ဆိုင္ၾကရမွာမလြဲမေတြပါ။

ဘုရားသခင္ဟာမေန႔ယေန႔ထိအံ့ဩဘြယ္တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္လူေတြကိုကုသေနတယ္ဆိုတာျငင္းစရာမရိွပါ။ဒါေပမဲ့စာေရးသူေျပာခ်င္တာကအကယ္၍အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္း၊က်မ္းမာျခင္းဟာကိုယ့္ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ဗဟိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ျဖင့္အမွားႀကီးမွားသြားပါလိမ့္မည္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘုရားကိုယံုၾကည္လိုက္လို႔ ေရာဂါအကုန္ေပ်ာက္ၿပီးက်မ္းမာတဲ့သူျဖစ္သြားမယ္လို႔က်မ္းစာဘယ္ေနရာမွာမွမေျပာထားလို႔ပါ။ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လက္ခံလိုက္လို႔အခက္ခဲမရိွေတာ့ဘူးလို႔လဲက်မ္းစကားမရိွပါ။အနာေရာဂါနဲ႔အခက္ခဲၾကားထဲကၿငိမ္သက္ျခင္းရမယ္လို႔သာေျပာခဲ့တာပါ။ဒါေၾကာင့္ေပတ႐ုက ၁ေပ ၄:၁မွာဒီလိုေျပာခဲ့တယ္...
ထိုသို႔ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာေတာ္၌ ငါတို႔အတြက္ခံေတာ္မူသည္မွန္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔လည္း ထိုသို႔ေသာသေဘာကို လက္နက္ျပဳ၍သုံးစြဲၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ခႏၶာ၌ခံေသာသူသည္ ဒုစရိုက္ တို႔ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍၊ ...။
 ဒါေၾကာင့္ယံုၾကည္သူမ်ားနားလည္ရမွာကအနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းခံရၿပီးလို႔ေနာက္ေနာင္မဖ်ားတဲ့သူမရိွသလို၊သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္သၤခ်ဳိင္းကေနျပန္လည္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစခဲ့တဲ့လာဇ႐ုကလည္းေနာက္ဆံုးေသခ်ိန္ေရာက္ရင္ျပန္ေသခဲ့ရတာဧကန္ပါ။အကယ္၍လူတိုင္းရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းဟာအနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းေပၚမွာတည္ေဆာက္ထားမယ္ဆိုရင္၊ယံုၾကည္ျခင္းအျမစ္မခိုင္ဘဲၿပိဳလဲႏိုင္ပါတယ္။ဘုရားသခင္ကဘာလို႔အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းကိုျပဳရသလဲဆိုတာနားမလည္ရင္၊ကိုယ့္ရိွေနၿပီးျဖစ္တဲ့ယံုၾကည္ျခင္းကိုကိုယ္ကိုကိုယ္သံသယဝင္ေစပါတယ္။
  ယံုၾကည္သူတခ်ဳိ႕က က်မ္းစကားကိုလြဲမွားစြာခံယူတတ္ၾကတာကိုစာေရးသူအနည္းငယ္ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ ၁ ေပ ၂:၂၄ မွာ... ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သစ္တိုင္မွာခံေတာ္မူၿပီး ဒဏ္ခ်ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏။ ...
ဒီက်မ္းခ်က္ကိုဆရာအမ်ားက...ေယ႐ႈသင့္အတြက္အကုန္ခံသြားၿပီ၊ဒါေၾကာင့္ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လက္ခံရင္အနာေရာဂါအကုန္ေပ်ာက္ၿပီလို႔ေဟာေျပာတတ္ၾကပါတယ္၊အဲေတာ့ေရာဂါရိွတဲ့ယံုၾကည္သူအတြက္ေတာ့သေရာ္တဲ့တရားအျဖစ္သက္ေရာက္ေနပါတယ္၊ေရာဂါရိွေနတဲ့ယံုၾကည္သူတေယာက္ကေယ႐ႈကိုတကယ္မရလို႔လား?ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လို႔ေရာဂါမေပ်ာက္ခဲ့ရင္ကိုယ္ကဘဲတကယ္မယံုခဲ့သလိုလိုေျပာတတ္ၾကပါတယ္။တကယ္တမ္းဒီက်မ္းခ်က္ကလူ႕ကိုယ္ခႏၶာကိုေျပာျခင္းမဟုတ္ဘဲဝိညာဥ္ေရးရာနဲ႔အျပစ္ကိုရည္ၫြန္းေျပာထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။တကယ္လို႔ခႏၶာကိုေျပာျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုရင္ဒီေနရာမွာဣဇက္သားယာကုပ္နဲ႔တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုကိုသတိယၾကပါလို႔တိုက္သြန္းခ်င္ပါတယ္။တေယာက္ကေသတဲ့အထိေပါင္တဖက္ေထာနက္ေထာနက္နဲ႔၊တေယာက္ကေသတဲ့အထိကိုယ္ခႏၶာမွာအဆူး(ေရာဂါ)နဲ႔။ဒီလူေတြကယံုၾကည္ျခင္းမရိွဘူးလို႔ေျပာရဲတဲ့သူမရိွဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။က်မ္းစာမွာဤကဲ့သို႔ေသာတျခားသာဓကမ်ားစြာရိွပါေသးတယ္။ဒါေၾကာင့္ေပါလုက ေရာမ ၈း၂၂၊၂၃မွာ ...ဤေလာကတနိုင္ငံလုံးသည္ ယခုတိုင္ေအာင္ တညီတညြတ္တည္းညည္းတြား၍ ဆင္းရဲျခင္းေဝဒနာကို ခံရသည္ဟုငါတို႔သိၾက၏။ထိုမၽွမကဝိညာဥ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အစအဦးကို ခံၿပီးေသာ ငါတို႔သည္လည္း၊ သားအရာ၌ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းအေၾကာင္းတည္းဟူေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ေရြးႏွုတ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ေျမာ္လင့္၍၊ စိတ္ႏွလုံးအထဲ၌ ညည္းတြားလ်က္ေနၾက၏။...
ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုခံၿပီးတဲ့ေပါလုေတာင္ခႏၶာရဲ႕ခ်မ္းသာျခင္းကိုေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုေတာ့...အကယ္၍ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လိုက္လို႔က်မ္းမာျခင္း၊အဆင္ေျပျခင္း၊ခ်မ္းသါျခင္းရေနၿပီဆိုရင္ဒီေနရာမွာေပါလုကဒီစကားမ်ဳိးေျပာခဲ့မည္မဟုတ္ပါ။
ဒါေၾကာင့္စာေရးသူေျပာခ်င္တာကက်မ္းစာမွာအနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းမရိွတာမဟုတ္ပါ၊အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းခံရလို႔ဘုရားဘုန္းထင္ရွားႏိုင္သလိုအနာေရာဂါမေပ်ာက္ကင္းခဲ့ေသာ္လည္းဘုရားအသံုးျပဳႏိုင္တယ္ဆိုတာနားလည္သေဘာေပါက္ေစခ်င္လို႔ပါ။
  
ေနာက္တခုကဧဝံေဂလိပြဲေတြမွာအနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းအားျဖင့္လူေတြကိုမဆြဲေဆာင္သင့္ပါ၊ဒီလိုလုပ္ေနလွ်င္တရားေဟာဆရာေတြကမ်က္လွည့္ျပတဲ့သူနဲ႔ထူးမျခားနား၊လာေရာက္တဲ့သူေတြကလည္းေရာဂါကုသခံခ်င္သူနဲ႔ပြဲၾကည့္ခ်င္သူဘဲျဖစ္မည္။အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းခံရလို႔ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လာတယ္ဆိုရင္တေန႔ေန႔ျပန္ဖ်ားလာရင္၊ေသခ်ိန္နီးလာရင္ဘုရားကိုျပစ္တင္ၿပီးျပန္ေဝးသြားတတ္ပါသည္။အကယ္၍အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းမခံရခဲ့လွ်င္လည္း ဘုရားမစစ္လို႔ေလာ?ကိုယ့္ယံုၾကည္ျခင္းမရိွလို႔ေလာ?တရားေဟာဆရာမေတာ္လို႔ေလာ?ဆိုၿပီးအမ်ဳိးမ်ဳိးအေတြးမွားေတြဝင္လာတတ္ျပန္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ေျပာခ်င္တာကေတာ့...
ယံုၾကည္သူေတြဟာေလာကမွာအသက္ရွင္တုန္းအိုျခင္းနာျခင္းေသျခင္းနဲ႔ရင္ဆိုင္ၾကရမွာမလြဲမေတြပါ။ဒါေပမဲ့တခ်ိန္မွာအိုျခင္းနာျခင္းေသျခင္းမရိွတဲ့ခႏၶာပိုင္ဆိုင္ရမဲ့တေန႔ေရာက္ရိွလာမယ္ဆိုတာယံုၾကည္သူတိုင္းသိထားၾကပါ။ဒါေပမဲ့ေလာကမွာအသက္ရွင္စဥ္ခဏတာမွာဒီလိုအိုျခင္းနာျခင္းေသျခင္းအခက္ခဲျပႆနာမ်ားစြာထဲကဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္လံုေလာက္စြာေပးသနားခဲ့တယ္ဆိုတာေပါလုအသက္တာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ခြန္အားယူၾကပါစို႔။
သမၼာတရားကိုဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားမွဖြင့္ျပပါေစ။
May GOD Bless You
Ye Ming(ပတၱျမားေျမ)
www.facebook.com/yeming0
(ေဆးမေသာက္ဘဲဆုေတာင္းမယ္ဆိုတဲ့ယံုၾကည္သူမ်ားက်ေနာ္တင္ခဲ့တဲ့ #ကိုယ့္ယံုၾကည္ျခင္းvsဘုရားအလိုေတာ္ ကိုဖတ္ၾကပါလို႔...ဖတ္ရန္
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1272711042779759&id=100001226263944)
#ေယ႐ႈဘုရားကိုယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ ဖက္ရန္
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1316867988364064&id=100001226263944
.
.
.June 10 at 6:26am
ျမည္တမ္းျခင္းမ႐ွိဘဲ အခ်င္းခ်င္း ဧည့္သည္၀တ္ကို ျပဳၾကေလာ့။ (း၉)
‘‘လူတိုင္းကိုု မည္သူေပြ႔ဖက္မည္နည္း’’။
ဤေမးခြန္းသည္ ကင္ဆာေရာဂါရရွိေနၿပီဆိုသည့္ သတင္းကို ၾကားသိၿပီး
ဘုုရားေက်ာင္းသုိ႔ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ မေရာက္ျဖစ္ေတာ့ဟု သေဘာေပါက္လိုက္ သည့္ေနာက္ ကၽြန္ေတာ႔္သူငယ္ခ်င္း စတိဗ္ ၏ရင္ထဲ၌ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ အနက္တစ္ခုျဖစ္သည္္။ စတိဗ္ သည္ ဘုရားေက်ာင္းလာသူတိုုင္းကိုု သူတို႔အား ႀကိဳဆိုသည္ဟု ခံစားရေအာင္ ေဖာ္ေ႐ြေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုုႏႈတ္ဆက္တတ္သူ၊ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ ေရာမ ၁၆း၁၆ တြင္ ‘‘အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကိုုတစ္ေယာက္ သန္႔႐ွင္းေသာနမ္းျခင္းနွင္႔ ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ႔’’ ဟုု က်မ္းစာလာသည့္အတိုင္း စတိဗ္ သည္ လူအခ်ိဳ႕ကိုျဖင့္ သန္႔႐ွင္းေသာေပြ႔ဖက္ျခင္းျဖင္႔ ေပြ႔ဖက္ ႀကိဳဆိုသည္။
ဘုရားရွင္သူ႔ကို အနာၿငိမ္းေစမည့္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုေတာင္းေပး ခ်ိန္၊ သူကလည္း ခြဲစိတ္မႈႏွင့္ေဆးကုသမႈကုိခံယူစဥ္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ သူမေရာက္ ႏုိင္သည့္အေတာအတြင္း ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔လာသူမ်ားအား ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္မႈ ပ်က္ကြက္ သြားမည္ကုိလည္း သူစိတ္ပူခဲ့သည္။
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုးသည္ စတိဗ္ ကဲ႔သိုု႔ ႀကိဳဆိုုႏႈတ္ဆက္တတ္သူ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ သူ႔လုိလုပ္ႏိုင္ခ်င္မွလုပ္ႏိုင္လိမ္႔မည္။ သုုိ႔ေသာ္ လူတို႔ကိုု ဂ႐ုစိုုက္ တတ္ေသာ သူ၏စံနမူနာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ေကာင္း တစ္ခုုျဖစ္သည္။ ႐ွင္ေပတ႐ုေျပာထားသည့္ ‘‘ျမည္တမ္းျခင္းမရွိဘဲ အခ်င္းခ်င္း ဧည္႔ဝတ္ကိုု ျပဳရန္’’ (၁ ေပ ၄း၉)၊ ခ်စ္ေမတၱာကိုုဗဟုုိျပဳ၍ ျပဳမူရန္ (ဖိ ၂း၁၄)စသည့္ အခ်က္မ်ားက္ို သတိျပဳမွတ္သားပါ။ ပထမရာစုုႏွစ္က ဧည့္သည္၀တ္ကိုျပဳျခင္းတြင္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုုႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင္႔ အျမဲအစျပဳလ်က္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ တည္းခိုစရာ ေနရာထုုိင္ခင္းေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။
အျခားသူမ်ားႏွင္႔ အျပန္အလွန္ တံုု႔ျပန္ဆက္ဆံၾကရာတြင္ ေပြ႔ဖက္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ေ႐ြပ်ဴငွာစြာ ျပံဳးျပျခင္းျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္သည္ အရာရာ၌ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္႐ွား ေစမည္အေၾကာင္းရည္႐ြယ္လ်က္ လုုပ္ေဆာင္ရေပမည္ (၁ ေပ ၄း၁၁)။ DAVE BRANON
အဘဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ပံုသက္ေသေကာင္းျဖစ္ရန္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုု မစေတာ္မူပါ။ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာ
ဧည့္၀တ္ျပဳျခင္းအားျဖင္႔ ကိုယ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္ကို
အျခားသူမ်ားအားျပသႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုလမ္းျပေတာ္မူပါ။
ေႏြးေထြးပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳျခင္းကို က်င္႔သံုးလုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ဘုုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကိုု ကၽြနု္ပ္တို႔ မွ်ေဝၾကျခင္းပင္တည္း။
.
ဖတ္ရန္: ၁ ေပ ၄း၇-၁၁ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ၆ ရာ ၃၄-၃၆ □ ေယာ ၁၉း၁-၂၂

Sunday, June 3, 2018

ဂြ်န္မက္အာသာ .. John MacArthur နာမည္ေက်ာ္ ခရစ္ယန္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ဓမၼဆရာတစ္ဦး


ဂြ်န္မက္အာသာ .. John MacArthur
နာမည္ေက်ာ္ ခရစ္ယန္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ဓမၼဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ လူၾကိဳက္မ်ား တရားေဟာခ်က္မ်ားကို ေဟာေလ့မရွိတဲ့တဲ့ အတြက္ လူသိပ္မသိၾကပါဘူး။ အကယ္ဒမစ္သီအိုလိုဂ်ီနဲ႕ဆိုင္တဲ့ က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ားစြာမွာ ပို႕ခ်လ်က္ ရွိပါတယ္။ အသင္းေတာ္မ်ား၊ အေမရိကန္ သမတျဖစ္လာတဲ့ ေဒၚနယ္ထရန္႕ ကို ေထာက္ခံသူ ဂြ်န္မက္အာသာ အေၾကာင္း အနည္းငယ္ေရးလိုက္ပါတယ္။
.
၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ေမြးဖြားတဲ့အတြက္ အခု ၂၀၁၇ မွာ အသက္ ၇၈ႏွစ္ ရွိျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလီဖိုးနီးယား က Grace Community Church မွာ သင္းအုပ္ဆရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလီဖိုးနီးယားက The Master's Universityနဲ႕ The Master's Seminary တို႕ရဲ့ ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားပါတယ္။ တကၠသိုလ္ က်မ္းစာေက်ာင္းရဲ့ ဆရာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္းအုပ္မ်ား၊ ဓမၼဆရာမ်ားစြာအပၚ ၾသဇာၾကီးပါတယ္။ စာအုပ္ေပါင္း ၁၅၀ ေလာက္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီး အေက်ာ္ၾကားဆံုး စာအုပ္ကေတာ့ MacArthur Study Bible ျဖစ္ပါတယ္။
.
.
သူ႕ဘ၀ခရီး
တကၠသိုလ္ပညာသင္အျဖစ္ ကာလီဖိုးနီးယား Talbot Theological Seminary က်မ္းစာေက်ာင္းက Masters of Divinity ရရွိျပီး၊ ခရစ္ယန္ ေရဒိယိုပရိုဂရမ္း Grace to You ကို တရားေဟာခ်က္မ်ား၊ လႊင့္ထုတ္ပါတယ္။ သူရဲ့ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကို ၄၃ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ပို႕ခ် အသံလႊင့္ျခင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ျပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ဇနီး ပက္ထရစ္ရွာ နဲ႕ သားသမီး ၄ဦးရွိပါတယ္။
.
.
သူ႕ ယံုၾကည္ခ်က္
ေခတ္ေပၚ နာမည္ေက်ာ္လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ ခရစ္ယန္ဓမၼဆရာမ်ား ဥပမာ Robert Schuller, Bill Hybels, and Rick Warren တို႕ရဲ့ ေခတ္ေပၚ ဧည့္သည္ဖိတ္ေခၚတဲ့ ၀တ္ျပဳအစီစဥ္ကို လက္ခံျခင္းမရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ Joel Osteen၊ Billy Graham တို႕ရဲ့ ကယ္တင္ျခင္း ဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္တယ္လို႕ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကိုလည္း ေ၀ဖန္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ Roman Catholicism နဲ႕ ပုပ္ရဟန္းမင္း သာမက အစၥလမ္ဘာသာ ကိုလဲ လမ္းလြဲေနတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၆ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚနယ္ထရန္႕ ရဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကို ေထာက္ခံတဲ့ ေရွးရိုးစြဲ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ခရစ္ယန္သင္းအုပ္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။
.

Reference:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._MacArthur
2. Sermon, https://www.youtube.com/watch?v=sTd2Dvnck1Q
 — with Daniel Aye PeEhsehwah SawZaw HtooMin Aung Thet LwinSaw San Aung TimothySaw Tu Tu JamesThang No and Thant H Tun.

Sunday, May 27, 2018

ဆရာေဒးဗစ္လား (ႏိုးထျခင္း- Revival) @ JBCS Singapore


အသင္းေတာ္သင္းအုပ္ ဆုေတာင္းပဌနာ
(၂၇-ေမ-၂၀၁၇ တနဂၤေႏြ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ ျခင္း၊ JBCS ယုဒသန္ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ)
သင္းအုပ္ ဆရာ ၾသ ဂတ္ စတပ္ ဆုေတာင္း ပဌနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ ေဒးဗစ္ လား တို႕ရဲ့ Dream Ministry ကို ေကာင္းၾကီး ေပး ပါတယ္။ ၂၉-ေမ လ အထိ စင္ကာပူ မွာ အစီ အစဥ္ ေတြ ရွိျပီး ကေနဒါ ကို ျပန္မယ္။ ျမန္မာျပည ္က လာ တဲ့ ေတးဂီတ အဖြဲ႕ အဆိုေတာ္ မ်ားလည္း ျမန္မာျပည္ ျပန္ မယ္။ ဆရာ ေဒးဗစ္လား နယ္ သာ လန္ ကို သြားျပိး ကမၻာ ေက်ာ္ ႏိုးထ ျခင္း ဆရာမ်ား နဲ႕အတူ ေဟာေျပာ ေ၀ငွမယ္။ ဒီ အတြက္ ေက်း ဇူး ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျပီး ဘုရား ကြယ္ကာ ေစာင့္ေရွာက္ ဖို႕ ေကာင္းၾကီး ဆက္လက္ ေပး ဖို႕ ဆုေတာင္း ပါတယ္။ ဇြန္လ ၂ရက္မွာ FOP Festival of Praise ခ်ီးမြမ္းျခင္း ရွိပါ တယ္။ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႕မွာ ႏွစ္ျခင္း ေပးဖို႕ ၅ ေယာက္ ရွိပါ တယ္။ ယေန႕ စင္ကာပူ Salvation Army မွာ ကေလး ငယ္ မ်ားစြာ သင္တန္း ရွိပါ တယ္။ JBCS  က ဆန္းေဒး စကူး ဆရာမ မ်ား၊ မိဘ မ်ား နဲ႕ ကေလး ငယ္မ်ား ၂၀၀ေလာက္ အဲဒီမွာ ပါ၀င္ ဆင္ႏြဲ ေန ပါ တယ္။ သူ တို႕ အတြက္ ဆု ေတာင္း ပါ တယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ ပ်ဥ္ ဦး လြင္ ျမိဳ႕ မွာ ကင္တာ ဂါးဒင္း ကေလး မူၾကိဳ ဖြင့္ ဖို႕ ရွိပါတယ္။ လုပ္ ေဆာင္ ေနၾက ပါတယ္။ ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ မွာ HG His Glory အဖြဲ႕ ကို ေကာင္း ၾကီး ေပး ကူညီ မစ ဖို႕ ၊ His Glory Church လုပ္ ငန္း မ်ား အတြက္ ဆုေတာင္း ပါ တယ္။ His Glory ေဒါင္း မီး ခြက္ က်မ္း စာ သင္ေက်ာင္း ရွိ ပါတယ္။ ေဒါင္း မီး ခြက္ ေက်း ရြာ ေဒသ မွာ ရွိတဲ့ လူမ်ား။ တိရိ စာၦန္မ်ား၊ ေက်းငွက္၊ သိုး ဆိတ္ ႏြား၊ ၾကက္ ဘဲ သတၱ၀ါ အားလံုးကို ေကာင္း ၾကီး ေပး တယ္ ၊ ေန ရာ ကို ေကာင္းၾကီး ေပးဖို႕ ဆုေတာင္း ပါ တယ္။  အခု ဆု ေတာင္း ၀တ္ ျပဳ ပြဲ လာ ေရာက္ သူ အားလံုး တို႕ ရဲ့ အခက္ အခဲမ်ားကို ဘုရား သခင္ ထံ အပ္ ႏွံျပီး ၊ တေယာက္ စီ တိုင္း ျငိမ္ သက္ ျခင္း ရဖို႕၊ ဘုရား သခင္ အား ျဖင့္ ေစ့ စံု ဖို႕ ဖို႕ ဘုရား အလို ေတာ္ ရွိ ပါတယ္ - ဆု ေတာင္း ဆပ္ကပ္ အပ္ႏွံ၊ ျပပ္၀ပ္ ကိုးကြယ္ ေထာမနာျပဳ ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္း ေပး ပါတယ္။
.
.
ဆရာ ေဒးဗစ္လား ထံကို အပ္ ႏွံပါတယ္။
သန္႕ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ အေၾကာင္း နဲ႕ စတင္ ပါတယ္။ အားလံုး ကို ၾကိဳ ဆို ပါတယ္။ မိ မိ တို႕ ဘ၀ ခရီးလမ္းမွာ ခရစ္ယန္ အသက္တာမွာ ဇာတိနဲ႕ သြားရင္ လူေတြ ဒုကၡ ေရာက္ၾက ပါတယ္။ ဘုရား သခင္ ႏွစ္ သက္ ေသာ ယဇ္ ဆိုတာ ႏွိမ့္ခ်စြာ တိုး၀င္ ဆပ္ကပ္ ေသာ ႏွလံုး သား ျဖစ္ပါ တယ္။ ကာကၠဳန က ဘုရား သခင္ ႏွစ္ သက္ တဲ့ စိတ္ ႏွလံုး နဲ႕ ယဇ္ကို မေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ ခဲ့ပါဘူး။ သူ႕ ဇာတိ နဲ႕ သူ႕အၾကိဳက္ ယဇ္ပူေဇာ္ ခဲ့ေတာ့ ဘုရား သခင္ မႏွစ္သက္ ပါဘူး။ ဧေသာ ရဲ့ ပဲဟင္းကို ေကာင္း ၾကီး နဲ႕ လဲလွယ္ ျခင္း ကလဲ ဇာတိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ ရဲ့ ခႏၱာ ကိုယ္ ေသြး သား လိုအပ္ မႈ၊ တပ္မက္ မႈ၊ မိမိ အလိုကို ဦးစား ေပးျခင္း ဗီဇ ၊ ဇာတိ ေတြပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဇာ တိ ကို ဖယ္ရွား ဖို႕ မိမိ ဖာသာ ၾကိဳးစား လို႕ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ ပါဘူး။ မဖယ္ ရွား ႏိုင္ ပါဘူး။ မိမိ ဇာတိ အေမွာင္ မိုက္ မွာ ပဲ အလင္း လင္းဖို႕ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္႕ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ လူ ျဖစ္ဖို႕ ဦးစြာ ဘုရားသခင္ နဲ႕ အခ်ိန္ယူ၊ ဆပ္ကပ္ဖို႕ ၊ ၀ိညာဥ္လူ ျဖစ္ဖို႕ ပါပဲ။
.
ဇာတိ ကေတာ့ ျပန္ ထ မွာပဲ ၊ ၀ိညာဥ္ မစ ေတာ္မူမွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒိ ၂ရက္ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ အေၾကာင္း ေျပာဆို၊ ခဲ့ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ ၂ မွာ သန္႕ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရႏွစ္ျခင္း အေၾကာင္း ၊ ေရႏွစ္ျခင္း ထက္ သန္႕ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ ဗတၱိဇံ ခံျခင္း က ပို အေရး ၾကီး ပါတယ္။ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ကို ခံစား ဖို႕ ဆိုရင္ ၀ိညာဥ္ ဆိုး အေၾကာင္း လဲ သိရ ပါမယ္။
.
၀ိညာဥ္ ဆိုး ကို အႏိုင္ယူျခင္း။
မူး ရစ္ ေဆးသမား၊ ေလာင္းကစား သမား စတဲ့ စြဲလမ္း မႈမ်ား မွ ရုန္း ထြက္ မသြားႏိုင္ တဲ့ လူမ်ား စြာ ရွိပါတယ္။ အဲ ဒီ ၀ိညာဥ္ ဆိုးမ်ား က လြတ္ ေျမာက္ လာသူ မ်ားက သန္႕ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ ဆိုးကို ႏိုင္တာ သန္႕ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ခုနကပဲ ဒီ အခန္း ကို ပီဇာ စားစရာ ကိုင္ျပီး ၀င္လာတဲ့ အဖြဲ႕ ၀င္ တေယာက္၊ ဒီ အခန္းကို စားစရာ စားေသာက္ဖို႕ ၀င္လာ ရတာလဲ။  သူလဲ ပဲ အရင္က ဇာတိ နဲ႕ ဘ၀ အသက္ရွင္ျပီး ဆိုးခဲ့ သူ ျဖစ္ ပါတယ္။ အခုေတာ့ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ ဗီဇ ေသြးသား တပ္မက္ မႈေတြ အႏိုင္ရ ေန ပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ အဖြဲ႕မွာ ယခင္က ေသာက္ စား မူးရစ္ ဆိုးတဲ့ လူေတြ ပါ ပါတယ္။ အဖြဲ႕ က လူ စံု ပါ တယ္။ ေျခာက္ တဲ့လူေတြ ပါတယ္။ သိပ္ စိုလြန္း တဲ့ လူေတြ လဲ ပါတယ္။ လိင္ကိစၥ တပ္မက္သူ တနည္းအားျဖင့္ ဂန္ ဒူး၊ ႏွာဘူး ေတြ ပါၾက ပါတယ္။ ေလာင္း ကစား တပ္မက္ သူေတြ ပါတယ္။ အားလံုးဟာ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ ျခင္းကို ခံစား ရသူေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ပါရင္ အ-မဂၤလာ ကေန မဂၤလာ ရွိေသာ လူေတြ ျဖစ္လာ ပါ တယ္။

ဆရာၾကီး ဦး တင္ ေမာင္ ထြန္း က ေျပာတယ္။ ေဒးဗစ္ လား တို႕အဖြဲ႕က ဒါ၀ိတ္ မင္းၾကီး ရဲ့ အစဦး စစ္တပ္လိုပဲ ၊ ျပသနာ ျဖစ္ေနတဲ့ သူခိုး။ ဓါးျပ၊ ဆိုးသြမ္းသူ၊ ရာဇ၀တ္ ေျပးေတြ အမ်ားၾကီး နဲ႕ စတင္ သလိုပဲ လို႕ ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာပါ တယ္။ ဟုတ္ ပါတယ္။
.
အေဖ အေမ သားသမီး ေတြမွာလဲ ဇာတိ ရွိပါတယ္။ အေဖ အသင္းေတာ္လူၾကီး သမီးျဖစ္သူက ျဖဴျဖဴေခ်ာလွ ေပမဲ့ သူ႕ ရီးစား က လူမည္း နားကြင္းအၾကီးၾကီး၊ ပံုသ႑န္က ဖခင္ျဖစ္သူ လံုး၀ၾကည့္မရ၊ သမီးနဲ႕ ဖခင္ၾကီး စကားမ်ားတယ္။ သမီးက သူ႕ရီးစား ထိေတာ့ အေဖ သူ႕ကို ႏွိမ္မေျပာပါနဲ႕လို ေအာ္ဟစ္ ေျပာရင္း၊ သမီးကို ရိုက္ေတာ့ သမီးက ကာကြယ္ရင္ သမီး၀တ္ထားတဲ့ လက္စြပ္နဲ႕ ဖခင္ ထိသွ် ေသြးထြက္သြားတယ္။ အလြန္ နာၾကင္မႈ ျဖစ္တဲ့ မိသားစုဆီ က်ေနာ့္ကို ေခၚလို႕ သြားၾကည့္ ရတယ္။ စိတ္ မေကာင္း စရာပါ။ ဒါက ဗီဇ ေသြးသား ပါ။ Yes Lord, I receive ဆိုတဲ့ သန္႕ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ မၾကီး စိုး ရင္ ဗီဇ ေတြ ေပၚ လာ ပါတယ္။  ေယာဟန္ ၁၄း၁၅ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ကို ေပးေတာ္ မူတာကို သိရ ပါမယ္။ ငါ့ ကို ခ်စ္လ်င္ ငါ့ ပညတ္ တို ့ ကို ေစာင့္ ေရွာက္ ရပါတယ္။ (၁)
.
က်ေနာ့္ ဘ၀ လည္း ခဏ ခဏ လဲပါတယ္။ ၾကိဳးစား ျပီး ထတယ္။ လဲတယ္။ ႏႈတ္ က ပတ္ ေတာ္ကို ၾကိဳးစား ဖတ္တယ္၊ ဆုေတာင္းတယ္။ လဲတယ္၊ ေနာက္ဆံုး သန္႕ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္နဲ႕ ဗတၱိဇံ ခံရ ပါတယ္။ ခံ ျပီးမွ ပဲ ၀ိညာဥ္ လူ အျဖစ္ ေလွ်ာက္ လွမ္း ရပါတယ္။
.
ငါေပးေသာ ေရ
မိရိုးဖလာ ခရစ္ယန္ ဆိုတာ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ရဖို႕ Un-qualify ေျပာရ ပါမယ္။ Born Again အသစ္ တဖန္ ေမြးဖြား ဖို႕ လိုပါတယ္။ ေယရႈ ကို ယံု ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကယ္တင္ ျခင္း စိတ္မခ် ႏိုင္ ျဖစ္ရတယ္။ ၁ေယာ ၅ မွာ သားေတာ္ ကို ယံု ေသာသူ အတြင္း သက္ေသ ရပါတယ္။ က်ေနာ္ တို႕ Dream Team ပါ ပါတဲ့ အဆိုေတာ္၊ ဒါရိုက္တာေတြဟာ အႏုပညာေလာက လာသူမ်ား ျဖစ္ေတာ့ သနားတတ္ ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ပဲ ၀ိညာဥ္ဆိုး၊ ဗီဇ ေသြးသား ဖ်ားေယာင္း ေသြးေဆာင္မႈေတြ ကို မခံ ႏိုင္ ၾကပါ။ ဒါ ေပမဲ့ သူတို႕ တကယ္ ဆာ ငတ္လာ ေတာ့ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ရရွိ လာၾက ပါတယ္။ ေယရႈ ကို ေတာ့ ယံု ပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ လူငယ္ သဘာ၀ အတိုင္း အေသြး အသား မရုန္း ထြက္ ႏိုင္ဘူး။ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ ဗတၱံဇံ ခံျပီး မွာ လြတ္ေျမာက္ ပါတယ္။ အခု ၀င္လာတဲ့ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူလဲပဲ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ နဲ႕ လြတ္ေျမာက္ လာသူ ျဖစ္တယ္။ အခုေခတ္ ခီ ရုပ္ရွင္ ေခတ္စားခ်ိန္ အဲဒီ ခီရုပ္ရွင္ ရိုက္ေတာ့ သူ႕အဖြဲ႕သားေတြ ပဲ ကင္မရာမင္း လုပ္ၾကပါတယ္။ အခု ဒီပြဲမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႕ကို ရိုက္ေပးတယ္။ ေဒးဗစ္ခီေပါ့ (ရယ္သံမ်ား)။ (၂)
.
.
စင္ကာပူမွ သက္ေသခံခ်က္မ်ား
အမ်ိဳး သမီး တေယာက္ ေယာကၤ်ားေတြကို လိင္ေရာင္းတဲ့ မိန္းမ၊ ေယာကၤ်ား တစ္ေယာက္နဲ႕ အိပ္ျပီးတိုင္း မိမိခႏၱာကို ရြံ႕ရွာမိတယ္။ အလြန္ စိတ္ပ်က္ ရတယ္။ တျခား အလုပ္ လဲ မလုပ္ တတ္ဘူး။ ဒီ အလုပ္ကိုပဲ ေငြရေတာ့ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ ဘူး။ ရုန္းထြက္ ခ်င္လွေပမဲ့ ခြန္အား မရွိဘူး။ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ အား ျဖင့္ သာ ရုန္းထြက္ ႏိုင္ပါေစ၊ ၀ိညာဥ္ ရရွိဖို႕ ပဲ ဆုေတာင္း ေပးရ ပါတယ္။ အျခားမိန္းကေလး အလုပ္ျပဳတ္မွာ စိုးေတာ့ အိမ္ရွင္ ေယာကၤ်ားက ညဆို အတူလာအိပ္တာ ခံေနရလို႕.. လြတ္ေျမာက္ခ်င္တယ္..။ ဘုရားသခင္က အလုပ္သစ္ကို ေပးႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ယံုၾကည္ဖို႕ ဆုေတာင္းေပး ရ ပါတယ္။ ေယာကၤ်ားေလး တစ္ဦးကလဲ ဆရာရယ္ ဒီအမ်ိဳးသမီးၾကီးက ဖုန္းေခၚ ေဟာတယ္ ေခၚျပီး အိပ္ဖို႕ေခၚတိုင္း မျငင္းႏိုင္ဘူး၊ အလြန္စိတ္ပ်က္တယ္။ သူေပးတဲ့ ပိုက္ဆံေလး အနည္းငယ္ကို တပ္မက္မိရင္း ရုန္မထြက္ႏိုင္ဘူး။ ျငင္းလိုက္ပါလား..ကိုယ္တိုင္က မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြပါ။ ခရစ္ယန္ ျဖစ္ျပီး လိမ္ စားေန ရသူ မ်ား စြာ ရွိပါတယ္။ ဆရာၾကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း က ေျပာတယ္။ ဒီလူ ငါ့ကို လာလိမ္ ေတာင္းေနတယ္၊ သိသိၾကီး၊ ဒါေပမဲ့ ေပးလိုက္ပါ ..တဲ့။ ေနာက္မွ မင္းလိမ္ေနမွန္း ငါသိရက္ ေပးလိုက္တယ္..ဆိုတာ သိေအာင္ လုပ္ပါ။ ဘုရားေမတၱာ ဆိုတာ လိမ္မွန္း သိရက္ နဲ႕ ေပးလိုက္ ႏိုင္တာကိုက ဘုရား ေမတၱာ ျဖစ္ ပါတယ္။
.
ေဆးလိပ္၊ မူးရစ္ေဆး၀ါး၊ အရက္ေတြ အာရံု ၂ပါး၊ ၃ပါး ပဲ စြဲလမ္း၊ ခံစား ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ လိင္ကိစၥ Sex ဆိုတာ အာရံု ၅ပါးစလံုး ပါတယ္။ အလြန္ စြဲလမ္း ေစတဲ့ အရာ ျဖစ္ ပါတယ္။ သန္႕ ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ မရ ရင္ မလြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ပါဘူး။
.
ဒံေယလ က်မ္းစာမွာ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ ၊အေဗဒေနေဂါ တို႕ဟာ ေနဗုတ္ခ ေနဇာ မင္းၾကီး ရဲ့ ယဇ္ပူေဇာ္တဲ့ အသားမ်ားကို မစား၊ ေရနဲ႕ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ပဲ စားေသာက္တယ္။ မိမိကိုယ္ ကို ယဇ္အျဖစ္ ပူေဇာ္ၾကတယ္။ Set apart for God ဆိုတဲ့ အတိုင္း ငါ့ အသက္ တာကို ဘုရား အတြက္ ဆပ္ကပ္ ျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။ လူငယ္ ေတြ လဲ အဲဒီလို ဆပ္ကပ္ ေစခ်င္ ပါတယ္။ ကိုယ့္ ယံုၾကည္ ျခင္းနဲ႕  ခိုင္ျမဲ ေနတဲ့ လူၾကီး ေတြကို မေျပာပါဘူး။ လူငယ္ေတြ ပဲ က်ေနာ္ အဓိက သြန္သင္ ပါတယ္။ စမတ္ ဖုန္းေတြ မွာ လက္ေဗြ finger print နဲ႕ပဲ ဖြင့္လို႕ ရသလို မိမိ ခႏၱာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ ကို သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ နဲ႕ တံဆိပ္ ခပ္ ထားဖို႕ ၊ တဆိပ္ခပ္ ျပီး ဘုရား လက္ထံ အပ္ႏွံ ထားတဲ့ အသက္တာ ျဖစ္ရ ပါမယ္။ ဒံေယလ တို႕ ဆပ္ကပ္ တဲ့ အရြယ္က အသက္၂၀ေက်ာ္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ျဖစ္ပတယ္။ ေယာသပ္ ဆပ္ကပ္ အပ္ႏွံခ်ိန္မွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကတည္းက၊ ေယာသပ္ မအိပ္ မေန ခ်ီးမြမ္းခ်ိန္၊ ဒါ၀ိတ္ ဘုရားထံ အပ္ႏွံခ်ိန္ကလည္း အသက္ ၃၀ေအာက္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။
.
သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ကို ဆပ္ကပ္ အပ္ႏွံရင္ ဘုရားသခင္က အသံုးျပဳပါတယ္။ အသံုးခံရပါတယ္။ Appointed ျဖစ္လာျပီး တဆင့္တက္ Annointed ဗိသိတ္ ခံရတဲ့ အခါ ဘာမွာ တားဆီး လို႕ မရ ေတာ့ပါ။ ဗိသိတ္ ခံရသူဟာ ဘာလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္ ပါတယ္။ အခက္ခဲေတြ ၾကားက History Maker သမိုင္း တြင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေကာင္း ေတြ ျဖစ္ေစ ပါတယ္။ လဲ ရာက ျပန္ထ ႏိုင္တယ္။ ဖိလိပိ အခန္း ၄ မွာ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္ စံု ေစေတာ္ မူေသာ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ခပ္သိမ္း ေသာ အမႈ တို႕ကို ငါ တတ္စြမ္း ႏိုင္၏ ..ဆိုတဲ့အတိုင္း ဗိသိတ္ ခံရျပီးရင္ သူမ်ားလုပ္လို႕ မေအာင္ျမင္လဲ သူလုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္ ပါတယ္။ ဘုရား ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွား ေစပါ တယ္။
.
.
သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ဘယ္သူေစလႊတ္ သလဲ
က်မ္းစာမွာေတာ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ က ယခုေခတ္ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကို ေစလႊတ္ ပါတယ္။ ေယာဟန္ ၁၆း၇ မွာ ေရးထားပါတယ္။ ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား ငါသြားလ်ွင္ သင္တို႕ အက်ိဳးရွိ လိမ့္မည္။ အေၾကာင္း မူကား ငါ မသြားလ်င္ ဥပဇၥ်ယ္ ဆရာ သည္ သင္တို႕ဆီ မလာ၊ ငါသြားလ်င္ သင္တို႕ဆီ သို႕ ငါေစ လႊတ္မည္ … လို႕ ခရစ္ေတာ္ လက္၀ါး ကပ္တိုင္ ေပၚ အေသမခံ မွီ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ (၄)  က်ေနာ္ဆိုရင္ ကြန္ဖရင့္ ေတြမွာ သူမ်ား ေတြကို အရင္ ေျပာေစပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး မွ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ ေျပာခိုင္း တဲ့အတိုင္း ေျပာပါတယ္။ ဆုေတာင္းတယ္၊ အနာျငိမ္းျခင္း ဆုေတာင္းတယ္။ ပေရာဖက္ ျပဳဖို႕ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ အလိုရွိရင္၊ ျပဳပါ ဆိုရင္ ျပဳပါတယ္။ .
.
.
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံက T.P Joshua
 ဗိသိတ္ ရတဲ့ ႏိုးထျခင္း ၊ အနာျငိမ္းျခင္း ဆရာၾကီးကို စင္ကာပူက စပြန္စာေတြ စုေပါင္းျပီး ဧရာမအခန္းၾကီး မွာ တရားေဟာပြဲ လုပ္ပါတယ္။ စပြန္စာေတြ အားလံုး ေရွ႕ဆံုးတန္းမွာ ထိုင္တယ္။ ဆရာၾကီးကို စပြန္စာေတြ အနာျငိမ္းျခင္းအတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖို႕ လူ႕အၾကံနဲ႕ စီစဥ္ၾကတယ္။ အခန္းအနား စခ်ိန္ မနက္ ၉နာရီ ..ဆရာၾကီး ေရာက္မလာေသး၊ ေန႕လည္ ထမင္းစားခ်ိန္ေက်ာ္လဲ ေရာက္မလာ ..ဆရာၾကီးကို လာဖို႕ေခၚေတာ့ သူ႕ကို သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္က မသြားခိုင္း လို႕ မလာဘူး တဲ့၊ ေနာက္ဆံုး ညေန ၃နာရီ ဆရာၾကီး ေရာက္လာတယ္။ အခမ္းနား စီစဥ္ သူမ်ားက ေရွ႕ဆံုးတန္း ထိုင္တဲ့ စပြန္စာ ေတြကို ဆုေတာင္း၊ အနာျငိမ္း လုပ္ေပးဖို႕ ခိုင္းလာတယ္။ ဆရာၾကီးက … “ႏိုး” … ငါ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ငါ့ကို ေနာက္တခါ မေခၚရင္လဲ ရတယ္။ သန္႕ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္က စပြန္စာ မ်ားအတြက္ အနာျငိမ္း ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ငါ့ကို ဖြင့္မျပဘူး ဆိုျပီး ၊ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဖြင့္ျပတဲ့ အတိုင္းပဲ ဆုေတာင္းျခင္း။ အနာျငိမ္းျခင္း တရာေဒသနာမ်ား ေဟာၾကားသြားတာ ေတြ႕ၾကံဳရပါတယ္။ မေၾကမနပ္ ျဖစ္သြားတဲ့ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀တဲ့ စင္ကာပူ စပြန္စာမ်ား အတြက္ သင္ခဏ္းစာပါ။ နမိတ္ လကၡဏာ ကို ပိုက္ဆံ နဲ႕ လုပ္လို႕ မရပါ။ ရိုးစင္းတဲ့ ႏွလံုးသား နဲ႕ တိုး၀င္ ဆပ္ကပ္ ဖို႕ပဲ လို ပါတယ္။
.
ပံုစံ ခြက္ထဲက ခရစ္ယန္ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ Baptist , AG, Pentecostal စသျဖင့္ သီခ်င္းဆိုၾကတယ္။ ( ဂ်ီ ဒဘလ်ဴ ေဂ့ါ .. G W O D God သီခ်င္းကို ဆရာ ေဒးဗစ္လား ခဏ သီဆိုျပပါတယ္။ ဒီလို ဆိုျပီး ႏွိမ့္ခ် ေနေပမဲ့ သူက ခရစ္ယန္ရုပ္ပဲ ေပါက္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ရုပ္ မေပါက္ ပါဘူး။ စာတန္ကိုလဲ မႏိုင္ပါ။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ့ တကယ္ရသူ ခရစ္ယန္အသက္တာ စံနမူနာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒူးေထာက္ျပီး က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုးနဲ႕။ တိုး၀င္ဆပ္ကပ္ လိုက္ရင္ စာတန္ေၾကာက္သြားပါတယ္။ စာတန္က လူမွာ ရွိတဲ့ အရာမ်ားကို ခိုးယူတယ္။ ဘာေတြ ခိုးသလဲ၊ (ဆရာေဒးဗစ္လား က ေရွ႕တန္း ထိုင္ေနသူ သူ႕ဇနီးသည္ ဆရာမပုလဲ ကို ေမးေတာ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို စာတန္ခိုးယူတယ္ ေျဖပါတယ္)။ စာတန္က က်ေနာ္တို႕ အဖိုးတန္ တဲ့ အခ်ိန္ ေတြ ခိုးပါတယ္။ ဘုရားမႏွစ္သက္ တဲ့ အရာမ်ား လုပ္ဖို႕ အခ်ိန္ေတြ ခိုးယူပါတယ္။ အခ်ိန္ ခိုးခံရေတာ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း လဲ ဆက္အခိုးခံရတယ္။ ျငိမ္သက္ျခင္း ဆက္ျပီး ခိုးခံရေတာ့ ..ပူပင္ေနရ၊ စိုးရိမ္ေနရတာ မ်ားလာပါတယ္။
.
.
ပူပင္ေသာက ျဖစ္ရပ္တစ္ခု
ေယာကၤ်ား တစ္ဦး မိန္းမ ငယ္ငယ္ေလး ယူထားျပီး၊ သူ႕မိန္းမကို အျမဲစိုးရိမ္၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေနတယ္။ သူ႕ရဲ့ ေဆြမ်ိဳး တူေတာ္ေမာင္ အလည္လာျပီး၊ ကိုယ့္မိန္းမနဲ႕ စကားေျပာေနတာ မခံစားႏိုင္ဘူး။ မိန္းမက လူမင္း (ရုပ္ရွင္မင္းသား) ကို ေလဆိပ္မွာ ေတြ႕လိုက္ရတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာေနသံ ၾကားေတာ့ မခံႏိုင္လို႕။ ထြက္လာျပီး ေျပာတယ္။ လူမင္းကို ပဲ ေျပာရေကာင္းမလား ျပသနာရွာ တယ္၊ ငါ တကယ့္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီး လူမင္းကို ဂရုမစိုက္ဘူးလား၊ စသျဖင့္ .. ဇနီးသည္ ငယ္ငယ္ေလးကို စကားလာေျပာတဲ့ တူေတာ္ေမာင္၊ ဇနီးသည္ ေျပာသံမ်ား မခံစားႏိုင္၊ ပူပန္ေနရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ပူပန္ၾကီးစြာ ျဖစ္ေနရသလဲ သိခ်င္လား (ပရိတ္သတ္  - သိခ်င္ပါတယ္ ေျဖတယ္) ။ တကယ္ေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ ဒီလို တျခား မိန္းကေလးမ်ားနဲ႕ ေျပာဆိုရင္ ေက်နပ္၊ လုပ္ခ်င္တယ္..ဒါေၾကာင့္ သူ႕ဇနီးငယ္ ကို ပူပန္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေတာ့ အဲဒီလူ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္လာျပီး ဗိုက္ၾကီး တကယ္ပူ လာပါတယ္။ မျဖစ္ခ်င္တဲ့ ပူပန္ျခင္းကို အ-မဂၤလာကို ေအာင္ႏိုင္ဖို႕က သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လက္ခံ၊ တိုး၀င္ ဆပ္ကပ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။
.
.
သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း က႑
Dream Ministry အဖြဲ႕မွာ ပါလာတဲ့ အဆိုေတာ္ လံုးလံုး (အယ္ လြန္း၀ါ)၊ ေဆးေက်ာင္းတက္စဥ္က အဆိုေတာ္ မခင္ရတနာသိန္း တို႕ ၂ေယာက္ သီဆိုခ်ီးမြမ္းၾကတယ္။ ဒါရိုက္တာ ၾကီးကလည္း ယခင္က တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ ေက်ာက္ျမတ္။ စိန္တံုး ေတြ ေဆာင္ထားရင္ သူ႕ဘ၀ လံုျခံဳတယ္ ထင္ခဲ့တယ္။ အခုမွာ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ အတူရွိရင္ ဘ၀လံုျခံဳတယ္ သိရေၾကာင္း သက္ေသခံ သီဆိုခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အဆိုေတာ္ မ်ိုးၾကီး လည္း အသံနဲ႕ဟစ္ေအာ္ သီဆိုခ်ီးမြမ္းသြားပါတယ္။
.
.
အနာေရာဂါျငိမ္းျခင္းနဲ႕ပေရာဖက္ျပဳျခင္း
ဆရာေဒးဗစ္လား တရားေဒသနာ (က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း) ျပန္လည္ စတင္ပါတယ္။ ဘာသာေရး ခရစ္ယန္မ်ားကေတာ့ ခ်ီးမြမ္းျခင္း မလုပ္ႏိုင္ပဲ အိပ္ေနၾကတယ္။ ႏိုးထတဲ့ ခရစ္ယန္မ်ား ကေတာ့ ႏိုးထ ေနၾကပါျပီ။ ဒီေန႕က စျပီး ငါသည္ ႏိုးထျပီ၊ ငါသည္ မဂၤလာရွိေသာ အမ်ိုး ျဖစ္သည္။ ေယရႈအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျပီ၊ အေကာင္းျမင္ စိတ္နဲ႕ ေယရႈထံ မနက္ ႏို္းထလာတိုင္း ေန႕စဥ္ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ ဆုေတာင္း ဆပ္ကပ္ပါ။ အနာေရာဂါ ေတြ သက္သာ၊ ေပ်ာက္ကင္းပါမယ္။ ေယရႈ အေသြးေတာ္ အားျဖင့္ အနာျငိမ္းျခင္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ ပလႅင္ ထံကို ရဲရင့္စြာ တိုး၀င္ ဆပ္ကပ္ပါ။ အဲဒီ လို တိုး၀င္ ဆပ္ကပ္ ရင္ ဘုရား သခင္ ထံက သနား ဂရုဏာ ခံစားရပါတယ္။ အခ်င္းရန္သူ ေနာက္ဆုတ္ေလာ့ ဆိုတဲ့ စာတန္ရဲ့ ဗီဇ၊ အေသြးသား တပ္မက္မႈေတြ မိမိထံမွာ ေရာက္မလာႏိုင္၊ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္သူမ်ားလဲ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ထြက္ေျမာက္ရာ လမ္းကို သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ့ လမ္းျပပါမယ္။ ဒီလို ေန႕တိုင္း မဆပ္ကပ္ ႏိုင္ရင္ ငါ ့လူမ်ိဳးသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနရသလို စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေန ပါမယ္။ အနာကိုပဲ စဥ္းစားေနရင္ အနာျငိမ္းျခင္း လဲ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါ။ အနာျငိမ္းေစတဲ့ ေယရႈထံ တိုး၀င္ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ (၇)
.
.
ဘုရားေရွ႕ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း
က်ေနာ္တို႕ရဲ့ အျပစ္ေတြ၊ ဗီဇေသြးသား တပ္မက္မႈေတြ အားလံုး ေယရႈ အကုန္ုယူသြားပါျပီ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာကို ယံုထားရပါမယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စြဲလမ္းျပီး ႏွလံုးသားေပၚ ေရးထားရ ပါမယ္။ ေျဖာင့္မတ္ျပီ လို႕ ေၾကြးေၾကာ္ပါ။ ၂ေကာ ၅း၂၁ ေယရႈအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ပါတယ္။ ၂ေကာ ၈း၉ မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္သူ ကို သင္တို႕ စည္းစိမ္ ရွိဖို႕ လို႕ေရးထားပါတယ္။ က်ေနာ္ကို ၾကြယ္၀ျခင္း အေၾကာင္း ေဟာတယ္ လို႕ေျပာတယ္။ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူကို ဆင္းရဲမြဲေတ ျခင္းက လြတ္ေျမာက္ျပီး ၾကြယ္၀ဖို႕ အလိုရွိပါတယ္။ က်ေနာ္က ေတာ့ ၾကြယ္၀ျခင္း ေဟာရမွာ ပါပဲ။  လူေတြ က က်ေနာ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ေပးပါလား လို႕ ေျပာၾကတယ္။ ေ၀ဖန္ၾကတယ္။ က်ေနာ္ ေပးတာကို က်ေနာ့္နာမည္ မသံုးဖို႕ ေျပာျပီး ေပးလႈပါတယ္။ (၅)
.
မခမမ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို ေရာက္ေတာ့ အဲကြန္း မေကာင္းဘူး၊ က်ေနာ္ ့ကို ထိေတြ႕ေတာ့ သိန္း၁၀၀၊ သိန္း၂၀၀ ေလာက္ပဲ ကုန္မယ္ လူ႕အထင္နဲ႕ အဲကြန္းလုပ္ေပးမယ္၊ အလႈခံျခင္း စတင္ဖို႕ တိုက္တြန္းခဲ့မိပါတယ္။ အလႈခံျခင္းေတြ လုပ္ျပီး သိန္း၈၀ ရပါတယ္။ စင္ကာပူေဒၚလာ ၈ေထာင္ ..မနည္းဘူး ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လုပ္တဲ့ အခါေတာ့ သိန္း ၈၀၀ ကုန္မယ္ ေျပာေတာ့ ေခါင္းၾကီးသြားျပီး ဆုေတာင္း ဆပ္ကပ္ရပါတယ္။ အဲကြန္း တင္မကဘူး၊ ယိုယြင္းေနတဲ့ အေပါက္ေတြ၊ မ်က္ႏွာက်က္ေတြ၊ အေဆာက္အဦး ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ေတာ့ ထင္တာထက္ အမ်ားၾကီး ကုန္က်သြားတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကုန္က်မဲ့ ေငြကို ရရွိ ျပီးစီးသြားပါတယ္။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ထိေတြ႕ရင္ ေျပာတဲ့အတိုင္း၊ ဂတိျပဳတဲ့ အတိုင္း ေအာင္ျမင္ ပီးစီးတာ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္း နဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကို အဖြား ေဒၚ၀ါးရံု ဆီက က်ေနာ္ ရရွိပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ သားနားစြာ ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ မိန္းမငယ္ေလးကို ၅က်ပ္ ေပးဖို႕ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္က ႏိႈးေဆာ္တယ္။ ဟယ္..ေပးလိုက္ရင္ ျပန္ေအာ္ခံရလို႕ ျပသနာ၊ အရွက္ခြဲသလို ျဖစ္မွာ စိုးလို႕ မေပးဘူး၊ ေပးလိုက္ ေပးလိုက္ ႏိွဳးေဆာ္ခံရဖန္ မ်ားေတာ့ ၅က်ပ္ ကို သမီးရယ္၊ ေပးခ်င္လြန္းလို႕ စိတ္မရွိပါနဲ႕..ယူပါေနာ္..လို႕ေျပာျပီး ေပးတယ္။ မိန္းကေလး ငိုေၾကြးျပီး ..က်မ အျပန္စရိတ္မရွိဘူး၊ ကြက္တိပဲ ဘတ္စကားခ ၅က်ပ္ (ယခုေခတ္ ဘတ္စကားခ ၂၀၀က်ပ္ျဖစ္သြားပါတယ္) အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတယ္ ..သက္ေသခံခ်က္ကို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။
.
ဘုရားေရွ႕ ေျဖာင့္မတ္ျပီး ပိုက္ဆံကို လိုက္ရွာေနသူ ျဖစ္မလာေတာ့၊ ေယရႈကို ပဲ လိုက္ရွာသူ ျဖစ္လာပါတယ္။ ပိုက္ဆံ လိုက္ရွာေနရင္ မၾကြယ္၀ပါဘူး။ ေယရႈကို လုိက္ရွာမွာ ၾကြယ္၀ပါတယ္။
.
I want to see you, သီခ်င္းကို ဆိုေနၾကျပီး ေယရႈကို ၁၀ႏွစ္ၾကာလဲ မေတြ႕၊ ေသခါနီးထိေအာင္ မေတြ႕ပဲ သီခ်င္းပဲ ဆိုေနၾကတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုပါ။ သု ၄း၂၀-၂၂ မွာ တကိုယ္လံုး က်န္းမာရမယ္လို႕ ေရးထားပါတယ္။ နားေထာင္ပါ၊ ႏွလံုးထဲမွာ ေဆာင္ထားပါ။ သိုထားပါ။ ဆင္ျခင္းပါ။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ဖြင့္ျပ ရင္ က်န္းမာ သြားပါ လိမ့္မယ္။ (၆)
.
.
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ႏွလံုးျပားမွာ ေရးရန္
၂ေကာ ၃ က်မ္းပိုဒ္ကို အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ႏွလံုးသားမွာ သိုျမည္းထားဖုိ႕ပါ။ နားအူ၊ ဘယ္ဘက္ နား ျပသနာရွိသူ ရွိပါသလား။ အနာျငိမ္းေစခ်င္ပါတယ္။ ပဋိညာဥ္ တရားသစ္ နဲ႕ တရားေဟာင္း ၂ခု ရွိပါတယ္။ တရားေဟာင္း ဓမၼေဟာင္း ကေတာ့ ပညတ္တရား Law ကိုအမ်ားဆံုး သြန္သင္ပါတယ္။ တရားသစ္ ဓမၼသစ္ ကေတာ့ ေက်းဇူးေတာ္ ကို အမ်ားဆံုး သြန္သင္ပါတယ္။ အံ့ၾသဘြယ္ နမိတ္ လကၡဏာမ်ား ၊ ဘုန္းေတာ္၊ သန္႕ရွင္းျခင္း Maricle, Glory, Holy ေတြ အစဥ္ တိုးတက္ ေနဖို႕ ၂ေကာ၃ က်မ္းစာကို ႏွလံုးသြင္းျပီး ဖတ္ရႈ၊ ဆင္ျခင္ၾကပါ။ ေမာေရွ အားျဖင့္ ပညတ္တရားေတြ စတင္ခဲ့ျပီး ေယရႈအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ကာလ စတင္ပါတယ္။ တရားေဟာင္းက အက်င့္ (ပညတ္တရား)၊ တရားသစ္က ယံုၾကည္ျခင္း(ေက်းဇူးေတာ္) ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈကို ယံုၾကည္ က်န္းမာျပီ၊ လို႕ ေန႕တိုင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ခံယူပါ။
.
ပရိတ္သတ္ အခ်င္းခ်င္း (ေဘးက ထိုင္ေနသူနဲ႕) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ စြဲလမ္း၊ တည္ၾကည္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသူ ျဖစ္ဖို႕ အခ်င္းခ်င္း လက္တင္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါတယ္။
.
ပညတ္တရား ကေတာ့ ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ရပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္မွာ မလိုက္ေရွာက္ ႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး အကုန္ေသၾက ပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္း-ေက်းဇူးတရား ကေတာ့ ကိုင္ထားရင္၊ ဘုန္းရွိပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္တရား ေယရႈအားျဖင့္ ရရွိပါတယ္။ ပညတ္တရားက ဖံုးအုပ္ထား တာေတြကို ဖယ္ရွား ေပးပါတယ္။ ဘုန္း ရွိသူ တေယာက္ ေရာက္လာရင္ ေငြ၊ အာဏာ ရွိသူမ်ား ေမွးမွိန္သြား ေလ့ ရွိ ပါတယ္။ တကယ္ လိုအပ္တာက Glory to Glory ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႕တိုင္း ဘုန္း အသေရ တိုးပြားဖို႕၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရဖို႕ တိုက္တြန္းအားေပးသြားပါတယ္။
.
ယုဒသန္အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ ဆရာၾသဂတ္စတပ္ မွ ေကာင္းၾကီးေပးျပီး၊ အာမင္ အာမင္ အာမင္ သီဆို အဆံုးသပ္ပါတယ္။
.
.
က်မ္းပိုဒ္မ်ား
(၁) ေယာဟန္ ခရစ္၀င္ ၁၄း၁၅
ငါ့ကို ခ်စ္လွ်င္ ငါ့ ပညာတ္ တို႕ကို ေစာင့္ ေရွာက္ ၾကေလာ့။ ငါသည္ ခမည္း ေတာ္ ကို ေတာင္း ၍ ခမည္းေတာ္ သည္ သမၼာ တရားကို ျပေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္တည္း ဟူေသာ တပါးေသာ ဥပဇၥ်ယ္ ဆရာ ကို သင္ တို႕ ႏွင့္ အတူ အစဥ္ မျပက္ တည္ ေန ေစျခင္း ငွာ သင္တို႕အား ေပးေတာ္ မူ မည္။ …
.
(၂)  ရွင္ေယာဟန္ ပထမစာေစာင္ အခန္း၅း၁၁
သက္ေသခံေတာ္ မူခ်က္ ဟူ မူကား ၊ ဘုရား သခင္ သည္ ငါ တို႕ အား ထာ၀ရ အသက္ ကို ေပး ေတာ္မူ ၍၊ ထို အသက္ သည္ လည္း သားေတာ္ ၌ ပါ၏။ သား ေတာ္ ကို ရေသာ သူသည္ အသက္ ကို ရ၏။
.
(၃) ဖိလိပိ ၄း၁၃
 မွာ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္ စံု ေစေတာ္ မူေသာ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ခပ္သိမ္း ေသာ အမႈ တို႕ကို ငါ တတ္စြမ္း ႏိုင္၏ ..
.
(၄) ေယာဟန္ ၁၆း၇
ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား ငါသြားလ်ွင္ သင္တို႕ အက်ိဳးရွိ လိမ့္မည္။ အေၾကာင္း မူကား ငါ မသြားလ်င္ ဥပဇၥ်ယ္ ဆရာ သည္ သင္တို႕ဆီ မလာ၊ ငါသြားလ်င္ သင္တို႕ဆီ သို႕ ငါေစ လႊတ္မည္ …
.
(၅) ၂ေကာ၈း၉
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖင့္ ရေသာ စည္းစိမ္
အေၾကာင္းမူကား ငါတို႕ သခင္ ေယရႈ ခရစ္ သည္ စည္းစိမ္ ရွိေသာ္ လည္း၊ ဆင္းရဲ ေတာ္မူ ျခင္း အားျဖင့္ သင္တို႕ သည္ စည္းစိမ္ ရွိျခင္း ငွာ၊ သင္တို႕ အတြက္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ျခင္းကို ခံေတာ္ မူေသာ ေက်းဇူး ေတာ္ ကို သင္တို႕ သိၾက၏။
.
(၆) သုသန္ ၄း၂၁-၂၂
ငါေဟာေျပာ ခ်က္တို႕ ကို နားသြင္း ေလာ့၊ သင့္ မ်က္ေမွာက္ မွ မကြာ ေစႏွင့္၊ ႏွလံုး တြင္း ၌ ေစာင့္ ထားေလာ့၊ အေၾကာင္း မူကား ထို တရား စကားကို ေတြ႕ ရေသာ သူတို႕သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တကိုယ္လံုး က်န္းမာ ျဖင္း အေၾကာင္း ကို ေတြ႕ရ ျပီ။
.
(၇) ၁ေပ၂း၂၄
ငါတို႕ အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ သစ္တိုင္မွာ ခံေတာ္ မူျပီ။ ဒဏ္ခ်က္ ေတာ္ အားျဖင့္ သင္ တို႕သည္ အနာ ေပ်ာက္လ်က္ ရွိသည္။
.
(၈) ေဟျဗဲ ၃း၁၄
ငါတို႕သည္ စိတ္စြဲလမ္း ျခင္း ကို အစျပဳ သကဲ့သို႕ အဆံုး တိုင္ ေအာင္ တည္ၾကည္ လ်င္ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ ဆက္ဆံ ေသာသူ ျဖစ္ၾက ၏။

Saturday, May 26, 2018

The Pilgrim's Progress - ဘုရားဖူးသြားျခင္း၊

The Pilgrim's Progress - ဘုရားဖူးသြားျခင္း၊ ဂႏၶ၀င္ခရစ္ယာန္စာေပ
ျမန္မာလို တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္လွ်င္ ဘုရားဖူးသြားျခင္း လို႔အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာအထြဏ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ  ဘုရားထံသို႔သြားေရာက္ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းအား ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ရသစာေပ တစ္ခုအျဖစ္သည္။ ၁၆၇၈ (လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၄၀ခန္႔က) အဂၤလန္တြင္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီး ဘာသာစကားေပါင္း၂၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီးေသာ ဂႏၶ၀င္ ခရစ္ယာန္စာေပျဖစ္သည္။

အဂၤလိကန္အသင္းေတာ္မွ ဓမၼဆရာ၊ စာေရးဆရာ John Bunyan ေရးသားထားပါသည္။ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ ၁၂ႏွစ္က်ခဲ့ျပီး၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၆လတာ အက်ဥ္းခ်ခံစဥ္တြင္ ထိုစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ အပိုင္း၂ပိုင္း ခြဲေရးသားခဲ့သည္။ ပထမပိုင္းမွာ Christian ဆိုသူ၏ ခရီးစဥ္ကို ေရးသားထားသည္။ သူ႔၏ ေလာက၊ လူသားတစ္ဦးဘ၀ႏွင့္ က်ဥ္းေသာလမ္းကို စတင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ သခင္ေယရႈကိုေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း၊ အခက္ခဲ၊အသက္ေဘးမ်ားစြာအေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္အသက္တာအေၾကာင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဒုတိယပိုင္းမွာ သူ၏ဇနီးသည္၊ သားသမီးႏွင့္ အိမ္အကူအေဖၚတို႔လည္း ထိုခရီးကို လိုက္ေလွ်ာက္ၾကသည့္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ေရးသားခဲ့သူ John Bunyan (1628-1688) သည္ အဂၤလိကန္အသင္းေတာ္မွ ခရစ္ယာန္စာေရးဆရာႏွင့္ ဓမၼဆရာျဖစ္သည္။ ေထာင္ႏွစ္ရွည္ ၁၂က်ခံရစဥ္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူသြားလာခဲ့ျခင္းအေတြ႔ၾကံဳမ်ား၊ ဒုတိယအၾကိမ္ အက်ဥ္ခံ ၆လ အခ်ိန္တြင္ ထိုစာအုပ္ကို ေရးခဲ့သည္။ မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာမွာ ဘာသာစကားေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ Online အဂၤလိပ္ဘာသာစာအုပ္ကို Amazone.com မွ  ၃ - ၆ ေဒၚလာခန္႔ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျပီး၊ အင္တာနက္တြင္ အလြယ္တကူရွာေဖြ ေဒါင္းလုပ္၊ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။ http://archive.org/details/pilgrimsprogress04buny

ျမန္မာဘာသာသို႔ ဆရာၾကီးယုဒႆန္၏ ဇနီးသယ္က ဘာသာျပန္ခဲ့ျပီး၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုစာအုပ္ကို ေခတ္ႏွင့္အညီေအာင္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀လိုပါသည္။ ထိုစာအုပ္ အမွတ္(၂၁၉) ေအာင္သုခလမ္း၊ (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္မွ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ (၂)ဘာသာ သရုပ္ျပပံုမ်ား စုစုေပါင္း စာမ်က္ႏွာ ၂၆၂၊ ထုတ္ေဝထားပါသည္။ ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႕မွ တဆင့္ရရွိေဖာ္ျပပါသည္။
Download PDF file link
https://www.facebook.com/groups/pilgrim.myanmar/permalink/1616056811972929/

Tuesday, May 8, 2018

စြဲလမ္းမႈမွလြတ္ေျမာက္နည္း Escape from Addiction


စြဲလမ္းမႈမွလြတ္ေျမာက္နည္း Escape from Addiction
တျမန္မေန႔ကသတင္း၊ ။ ရုရွား အာဏာရွင္လက္ကိုင္တုတ္၊ သူေဌးတစ္ဦး၊ Boris Berezovsky 67 ႏွစ္အရြယ္၊ ဘီလွ်ံနာ သူေဌးၾကီးျဖစ္ေပမဲ့ တိုင္းျပည္ကထြက္ေျပးျခင္း၊ မိန္းမေတြရႈပ္ျပီး ေငြျပက္လို႔ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ ၁၂ႏွစ္ေလာက္ ေျခာက္ျခားမႈေတြနဲ႔ အသက္ရွင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ အဂၤလန္ေတာျမိဳ႔ေလးတၿမိဳ႕မွာ စည္းစိမ္ဥစၥာအားလံုးဆံုးရံႈးျပီး၊ စိတ္ဓါတ္က်၊ ေသဆံုးရရွာတယ္။
ေငြကိုစြဲလမ္းျခင္း
ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႔ ..ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳလစဥ္ ေမလ၂၀၁၃မွာ ေငြခ်မ္းသာမႈကို ေရးထားပါတယ္။
ေယာကၤ်ားသည္ ဆင္းရဲဒဏ္ကိုခံႏိုင္သည္။
ခ်မ္းသာဒဏ္ကို မခံႏိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုစကားသည္ ေလာကသားမ်ားအတြက္ မွန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားအတြက္ မမွန္ကန္ပါ။
၂၀၀၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၈ႏွစ္ကာလအတြင္ တရုပ္ျပည္မွ ကုေဋၾကြယ္သူေဌး ၇၂ဦးအေၾကာင္း သုေတသနျပဳမွန္တမ္းကို ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား ဇတ္သိမ္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၌ ၁၅ဦး အသတ္ခံရသည္။ ၁၇ဦးက မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသၾကသည္။ ခ်မ္းသာမႈက လူကို စိတ္ခ်မ္းသာမႈမေပးပါ။ ၇ဦးက သကၤာမကင္းဘြယ္ေသဆံုးရသည္။ ၁၄ဦးက ရာဇ၀တ္မႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရကာ ေသဒဏ္ေပးခံလိုက္ရသည္။ ၁၉ဦး ေရာဂါဆိုးႏွင့္ေသၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၾကြယ္၀၍အရက္ေသာက္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ မတရားေမထုန္လိုက္စားျပီး ေသၾကရသည္။ ၇၂ဦးစလံုး ဇတ္သိမ္းမလွၾကပါ။ ထိုေငြကို ဘုရားသခင္ ခံစားခြင့္ေပးျခင္းသည္ သူတို႔က အျခားသူမ်ားကို ေ၀ငွေပးဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔မသိလိုက္ၾကပါ။
အေမရိကန္ျပည္ရွိ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ားစြာထဲမွာ တစ္ဦးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္လိုပါသည္။ သူသည္ တစ္နာရီလုပ္ရာတြင္ ေလးျပားရသည္။ သူတို႔တိုင္းျပည္၌ တစ္ေန႔ရွစ္နာရီလုပ္ရသည္။ ၃၂ျပားရသည္။ သူက ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးဖို အဆင္မေျပ၍ သူ၏သူေဌးအား ၂နာရီတိုးျပီး လုပ္ရဖိုေျပာသည္။ သူေဌးက သူ႔ကို အိုဗာတိုင္ေၾကးမေပးႏိုင္ဟု ေျပာသည္။ သူက မေပးပါႏွင့္၊ အလုပ္သာေပးလုပ္ပါ..ဟု ဆိုသျဖင့္ သူေဌးက ေပးလုပ္ပါသည္။ ထိုအခါ သူက ၁၀နာရီလုပ္သျဖင့္ လုပ္အားခတြက္ပါက ၄၀ျပားရသင့္၍ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ၄ျပား လႈပါသည္။ အခ်ိန္ပိုလုဒပ္ရေသာ္လည္း မခိုမကပ္ပဲ ေနပူထဲလုပ္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္က သူ႔အားေခၚျပီး ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ၊ ဘုရားဘုန္းရွိေသာသူမ်ားသည္ လူပ်င္းမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ထိုလူငယ္ကေလးသည္ တနာရီ၄ျပားမွ တစ္ပတ္တြင္ ေဒၚလာ၂၀ရေသာသူ ျဖစ္လာသညပ္။ သူသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ သန္းၾကြယ္သူေဌး လက္ခ်ိဳးေရတြက္ရသည့္ အခ်ိန္ကာလက သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္လာျပီး တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကမၻာၾကီးကို ေဒၚလာသန္း၇၅၀ လႈႏိုင္သူျဖစ္လာသည္။ ထိုသူေဌးၾကီးသည္ အသက္၉၇ႏွစ္ အသက္ရွည္ျပီး သြားတစ္ေခ်ာင္းမွမက်ိဳးပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးမရွိသည့္ေနာက္ သူ႔သားစဥ္ေျမးဆက္ကလည္း ကမၻာၾကီးကို ဆက္လက္အက်ိဳးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးကား အေမရိကန္သူေဌးၾကီး ဂြ်န္ဒီေရာက့ကီဖယ္လာ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းထင္ရွားေအာင္ အသက္ရွင္ခဲ့သလို သားစဥ္ေျမးဆက္ကိုလည္း အေမြေပးခဲ့ပါသည္။
ေရႊကိုစြဲလမ္းျခင္း
ျမန္မာျပည္ေလယာဥ္ခရီးအတြက္ ကီလိုအေရာင္းအ၀ယ္ေခတ္စားပါတယ္။ တစ္ကီလို ၅ေဒၚလာကေန ၁၀ေဒၚလာအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူကိုခင္ပါတယ္။ ကီလိုလက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးျခင္း သည္းခံပါတဲ့..။ ေရႊတစ္ကီလိုဘယ္ေလာက္တန္ပါသလဲ...။ တစ္ကီလိုဟာ ၄၄က်ပ္သားရွိျပီး၊ ေရႊတစ္က်ပ္သား ၇သိန္းေစ်းေပါက္ေတာ့ ေရႊတစ္ကီလို က်ပ္ ၃၀၈သိန္း ေစ်းရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပန္လို႔ ရတဲ့ ကီလို၂၀ကို ေရႊခ်ည္းသယ္ရမယ္ဆိုရင္ က်ပ္သိန္း၆ေထာင္ (S$600,000 ေဒၚလာ၆သိန္း) ရွိပါတယ္။ အမ်ားၾကီးပဲ တစ္သက္စားမကုန္တဲ့ Gold Bar ၊ ကီလို၂၀ကို ေက်ာပိုးအိပ္ထဲမွာ အသာေလးထည့္လို႔ရပါတယ္။ ေရႊက သံထက္ ၃ဆေလာက္ ပိုေလးေတာ့ ေရႊကီလို၂၀အထုတ္က ေသးေသးပါ။ ေတာ္ေတာ္ေလးပါတယ္။ ေရႊဘားေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔ဖူးသူေတြကေတာ့ ဘဏ္၀န္ထမ္းေတြ၊ လံုျခံဳေရးေတြျဖစ္ပါတယ္။ အရံေရႊဆိုျပီး ႏိုင္ငံအစိုးရဘဏ္မ်ားမွာ သိမ္းထားပါတယ္။ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာတန္တဲ့ ေရႊျပားေတြ၊ ေရႊခဲေတြပါ။ စင္ကာပူ၊အေမရိကားေတြမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ျပီး အိမ္တစ္လံုးအျပီးပိုင္သြားသူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔အိမ္တန္ဖိုးက ေဒၚလာ၆သိန္းေလာက္ တန္တယ္ဆိုေတာ့၊ ေရႊ ကီလို၂၀ေလာက္ ပိုင္တာေပါ့။ ေသတဲ့အထိ ဒီေငြကို ဆုတ္ကိုင္ထားေလ့ရွိတာ လူ႔ဗီဇပါ။ ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိရင္ လူမေလးစားဘူးလို႔ ခံယူၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ပစၥည္းဥစြာစြဲလမ္းမႈ လူတိုင္းမွာရွိေတာ့ အျပစ္မဟုတ္ဘူး ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပစ္ကအျပစ္ပါပဲ။
.
အပ်င္းေရာဂါစြဲလမ္းျခင္း
ပ်င္းယိေဘာ္ေက်ာ ့အလုပ္မလုပ္ပဲ အိမ္မွာပဲ ေနသူတစ္ေယာက္ လခစားအလုပ္ေတာ့ မလုပ္ခ်င္သူကိုေတာ့ ဘာကိုစြဲလမ္းတယ္ေျပာရမွန္းေတာင္မသိေတာ့ပါ။ ပိုက္ဆံရတာနဲ႕ ေသာက္စားမူးရစ္ပစ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေပ်ာ္ပါးစားေသာက္ပစ္တဲ့ လူပ်င္းေတြလဲ အပ်င္းေရာဂါ စြဲလမ္းသူလို႕ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
.
အနာေရာဂါစြဲလမ္းျခင္း
အနာေရာဂါ စြဲကပ္ျပီး မစားႏိုင္၊ မေသာက္ႏိုင္၊ တေန႕လာလဲ မိမိေရာဂါအေၾကာင္းပဲ စဥ္းစား၊ ေျပာဆို၊ ျဖစ္ရေလျခင္း ဆိုျပီး စိတ္ဓါတ္က်ေနသူ၊ ေရာဂါရေနသူကိုေတာ့ အနာေရာဂါ စြဲလမ္းသူလို႕ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။
.
အစြဲအလမ္းမ်ား
လူ႔ျဖစ္လာရင္ အစြဲအလမ္းေတြရွိပါတယ္။ စြဲလမ္းမႈကို ခြ်တ္ပစ္တဲ့နည္းလမ္းမ်ား
- အစာစြဲလမ္းမႈ..
- မ်က္စိစြဲလမ္းမႈ ...
- အနံ ့စြဲလမ္းမႈ ..
- ေမထံု စြဲလမ္းျခင္း ..
- မူရစ္ေဆး၊အရက္ .
- ေငြစြဲလမ္းမႈ ..
- အေၾကြးမယူရမေနႏိုင္ အေၾကြးစြဲလမ္းျခင္း
.
- ေငြ၊အေၾကးမ်ားမွတဆင့္ ခိုးဆုိးလုႏိႈက္အဆင့္ စြဲလမ္းသြားျခင္း..
- အပ်င္းေရာဂါစြဲလမ္းျခင္း
- အနာေရာဂါ၊ စိတ္နာၾကင္မႈကို စြဲမလမ္းေနျခင္း
အစားစြဲလမ္းျခင္းက သိပ္အရုပ္မဆိုးေပမဲ့၊ အခ်စ္၊ တဏွာရာဂ၊ မူးရစ္ေဆး၊ ေငြ၊ အာဏာ စြဲလမ္းမႈေတြက အရုပ္ဆိုးေစပါတယ္။ ပညာစြဲလမ္းျခင္း၊ အေပါင္းသင္းစြဲလမ္းျခင္း၊ ၀ါသနာပါတဲ့အလုပ္တခု စြဲလမ္းျခင္း၊ အင္တာနက္၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ ..စသည္မ်ားလည္း လြန္က်ဴးလာရင္၊ မိမိနဲ႔ကိုယ့္အေပါင္းသင္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ အပ်င္းေရာဂါစြဲလမ္းျခင္း၊ အနာေရာဂါ စိတ္ကိုနာၾကင္မႈမ်ားကို စြဲလမ္းခံစား ေနရင္လဲ .. ကုသတဲ့နည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။
လြတ္ေျမာက္ျခင္း ကေတာ
ပိုျပီးစြဲလမ္းစရာတစ္ခုကိုေတြ႔သြားျခင္း ပါပဲ။
အရက္ျဖက္ဖို႔၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ ေဆးလိပ္စြဲေတာ့ ကြမ္းနဲ႔ျဖတ္ .. ဒီလိုနဲ႔ပဲ စြဲလမ္းမႈသံသရာေအာက္က ရုန္မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။ သာ၍ေကာင္းေသာ စြဲလမ္းစရာတစ္ခု ေတြ႔သြားရင္ေကာ...။
.
ဥပမာ ..ဘုရားစြဲလမ္းျခင္းေကာ.. ေကာင္းသလားေမးရင္.. ဘုန္းၾကီး၊ သီလရင္ အျပီး၀တ္ႏိုင္ရင္ ကြ်တ္ျပီလား ..ဆိုျပန္ေတာ့ မဟုတ္ျပန္ဘူး။ သူမ်ားကို ျပန္လည္သြန္သင္၊ တရားကိုျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ျခင္း (ခရစ္ယန္ ဧ၀ံေဂလိ) လုပ္ျခင္းဟာ ဘုရားနဲ႔မိတ္သဟာရ မွန္ကန္သူလို႔ေျပာရပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ဘုရား၀တ္နဲ႔ေမႊ႔ေလွ်ာ္သူဟာ အစြဲအလမ္းအားလံုးကို ခြ်တ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဘုရားထံဆပ္ကပ္အပ္ႏွံလိုက္ျခင္း အဆင့္ေရာက္သြားရင္။ ဘုန္းၾကီး၊ သီလရင္ မဟုတ္ေပမဲ့ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔လည္း ပိုင္ဆိုင္သမွ်ကို ဇနီး၊သားသမီးမ်ားေပးပစ္ျပီး သူကေတာ့ ဘုရား၀တ္နဲ႔ေမြ႔ေလွ်ာ္ျပီးေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဇနီးသားသမီးမွာ ကိုယ္ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႔ ကားကားၾကီးက်န္ေနတာ အကုသိုလ္ေပးသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ သူမ်ားကိုေလွ်ာက္ေပးကမ္းလႈဒါန္းေနလဲ စြဲလမ္းမႈမ်ား မေပ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး။
.
ေယရႈဆိုတာ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားျဖစ္တဲ့ အထက္ေဖၚျပပါ ဇာတိပကတိ ဆိုး၀ါးတဲ့ အက်င့္ဆိုးမ်ား စြဲလမ္းေနသူကို ကယ္ထုတ္ေပးဖို႕ လိုပါတယ္။ အဲဒီလူထံ ေနတိုင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေမတၱာနဲ႕မ်က္ရည္က်ေအာင္ ေျပာျပဖို႕လိုပါတယ္။ ဘုရားတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေယရႈဆိုတာ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္ခြ်တ္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကာင္းတဲ့စြဲလမ္းမႈအားလံုးကို ေယရႈအားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္ဖို႕လိုပါတယ္။
.
ေယရႈေမတၱာနဲ႕ အဲဒီ စြဲလမ္းမႈ ျဖစ္ေစတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အေပါင္းသင္းမ်ားနဲ႕ ေ၀းေ၀းေနလာပါလိမ့္မယ္။ ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါမယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႔ေလွ်ာ္ျခင္းျဖင့္သာ စြဲလမ္းမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္စြဲလမ္းမႈေပ်ာက္သြားသူမ်ားဟာ အသက္ရွင္ေနရတာကို အရမ္းေက်နပ္ေနပါတယ္။ ေနာင္ဘ၀အတြက္လည္း စိတ္ခ်ေနပါတယ္။ အခုဘ၀အတြက္လည္း ေက်နပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေယရႈကို ေက်းဇူးအျမဲတင္ေနပါလိမ့္မယ္။
မိမိမွာ ဘုရားမၾကိဳက္တဲ့ စြဲလမ္းမႈ ရွိပါသလား...?
က်မ္းပိုဒ္။ ၁တိေမာေသ ၆း၉-၁၀
ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္ဟု သူတို႔သည္ စိတ္ထင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ သူတို႔ကို ေရွာင္ေလာ့။ ေရာင့္ရဲေသာ စိတ္ပါလွ်င္ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ၾကီးစြာေသာ အက်ိဳးစီးပြားမွန္၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သည္ ဤေလာကထဲသို႔ အဘယ္အရာမွ် မပါပဲ လာသည္ျဖစ္၍ ထြက္သြားလွ်င္လည္း အဘယ္အရာမွ် ယူမသြားႏိုင္ၾကဟု ထင္ရွားလွ်က္ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ စားရန္၊ ၀တ္ရန္ ရွိသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲလွ်က္ ေနၾကကုန္အံ့။ ေငြရတတ္ျခင္းငွါ အလိုရွိေသာသူတို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဘမ္းမိျခင္း၊ မိုက္မဲဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တပ္မက္ျခင္းမ်ားထဲသို႔ က်ေရာက္တတ္၏။ ထိုသို႔ ေသာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ အက်ိဳးနည္းျခင္း၊ ပ်က္ဆီးျခင္း၌ နစ္မြမ္းတတ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေငြကိုတပ္မက္ ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအေပါင္းတို႔တြင္ မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။
.
ငါကိုခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုေစေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႕ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏။ ဖိလိပိ ၄း၁၃

ဆရာၾကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း နားရွိေသာသူၾကားပါေစ။ မ်က္စိရွိေသာသူ ျမင္ပါေစ။


ဆရာၾကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း
နားရွိေသာသူၾကားပါေစ။ မ်က္စိရွိေသာသူ ျမင္ပါေစ။ ျပႆနာက အာရံုမျပဳေသာ အမႈ ရဲ့ ဆိုးၾကိဳးကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။
.
ေဟရွာယ ေဟာခဲ့တဲ့ေခတ္ အခုေခတ္ပါ။ ၁၂ႏွစ္ ဘယ္ႏွစ္တန္းလဲ ၇တန္း ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္တတ္ေနပါတယ္။ ပညာလို႕မေျပာပဲ သင္ညာလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အေရးအေၾကာင္းရွိေတာ့ စာေရးတတ္ေပမဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေတာင္ မေရးတတ္။ စြတ္ေရးျပီး ဆိုင္းထိုး တင္ၾကတယ္။ က်မ္းစာကို ရြတ္ေတာ့ အစအဆံုး ရြတ္တတ္ျပီး အဓိပါယ္နားမလည္။
.
သုတၱံ၁၃း၁၃
ဒီမွာရွိတဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြကို အင္မတန္သတိေပး အေလးထားေျပာခ်င္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳတဲ့သူမ်ား အလြန္မ်ားျပားလွပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို အေလးထားဖို႕လိုပါတယ္။ အလင္းေပးႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုယ္တိုင္ ၾကြလာပါမယ္။ က်မ္းတတ္ေတြေတာင္ အာရံုမျပဳတဲ့လူေတြ .. မထီမဲ့ျမင္ျပဳသူေတြ ပ်က္စီးတတ္တယ္ .. မယံုေသာသူမွာကား ယခုပင္ စီရင္ျခင္း ခံရႏိုင္တယ္ ..လို႕ဆိုပါတယ္။ ေလာကအာရံု မ်ားနဲ႕ အေပ်ာ္ၾကဴး ..မူးရစ္ ..ေၾကာက္စရာမ်ားပါ။ အနာဂါတ္အတြက္ မျပင္လိုသည္သာမက မျပင္ခ်င္တဲ့လူေတြ ..
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လက္ခံေသာသူ ဘုရားသားသမီးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မထီမဲ့ျမင္မျပဳၾကပါဘူး။
.
ေဟရွာရ ၅၆ အစားေရွာင္၊ ၿခိဳးျခံစားက်င့္ရင္ ထာ၀ရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူမလား..ထာ၀ရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူျခင္းက ငတ္မြတ္သူမ်ားကို ဆင္းရဲသားသူေတြ မုဆိုးမမ်ား အားလံုးတို႕ကို ေစာင္မၾကည့္ရႈျခင္းက အစာေရွာင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
.
ေရႊျပည္သာနဲ႕ပတၱျမား တို႕မွာ ထမင္းရည္ ၅၀သား လာေရာင္းတာ ၀ယ္သူမရွိလို႕ ျပန္လာရတယ္။ ကံတရားနဲ႕ေျပာရရင္ အတိတ္ကံေပါ့..ဘုရားနဲ႕ေျပာရရင္ အခြင့္အေရးပါပဲ.. မႏိုင္တႏိုင္ ထမ္းစရာမလိုပါဘူး။ ေခၚေၾကြးရင္ အမ်ားၾကီးလာၾကမယ္။ တေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ပဲ တိတ္တိတ္ ေခၚေၾကြးၾကည့္ပါလား ေအာ္မေျပာပဲ မေနဘူး အမ်ားၾကီးလာၾကမွာပဲ။ ဘုရားက မႏိုင္တဲ့၀န္ကို မထမ္းဖို႕ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္နဲ႕စပ္ဆိုင္သူ မ်ားကို ၾကည့္ရႈဖို႕ ဘုရားအလိုရွိပါတယ္။
.
ဆရာၾကီး အိမ္ေနာက္ေဖးေခၚထား ျပန္ထုတ္ဖို႕ၾကေတာ့ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ ေငြေပးျပီး ထုတ္ရတယ္။ ေငြလိုေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ေငြရွိတဲ့လူနဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲတဲ့လူ ေပါင္းျပီး လုပ္ရမဲ့ အေျခအေနပါ။ ဂရုဏာ သုတၱံ၂၈ .. ဆင္းရဲသားတို႕အား စြန္႕ၾကဲသူ ကိုယ္တိုင္မဆင္းရဲပါဘူး တဲ့။ စိုက္လိုက္တဲ့ အပင္ ၁၀လံုးထက္ ပိုမသီးပါဘူး။ ေစာင္ၾကည့္ရပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ အလံုး၂၀၊ ေနာက္ ႏွစ္ အလံုး ၃၀ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီေန႕လဲ ဒီလိုပါပဲ။ နည္းနည္းေလး အာရံုစိုက္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ဖက္က ထိမ္းေပး၊ ေစာင့္ေပးရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေကာင္းၾကီးေပးမယ္။ ဒီကိစၥ သူေဌးေတြ လုပ္လို႕မျဖစ္၊ အမ်ားနဲ႕ လုပ္ရပါမယ္။ တေယာက္ျခင္း အိမ္ေဘးကလူကို မစ သြန္သင္ရင္း လုပ္ရပါမယ္။ ဆာလံဆရာကလဲ ဆင္းရဲသူကိုေပးကမ္းျခင္းက ထာ၀ရဘုရားကို ေခ်းငွားျခင္းျဖစ္တယ္ ..တဲ့။ အတိုးပါျပန္ရမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ ဒုကၡသည္ကို ေပးၾကည့္ပါ။ အံ့ၾသစရာ ကိုယ္တိုင္ မဆင္းရဲရ ဆိုတာ ခံစားရပါမယ္။
ကယ္တင္ျခင္းရျပီး သမၼာတရားကို ရဖို႕လိုပါတယ္။ အမ်ားက တရားေတာ့ ရတယ္ ေမတၱာေတာ့ မရွိဘူး။ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ေအာင္ စာတန္က လုပ္ပါတယ္။ ဓမၼ တတိယ အခန္း၁၇ မွာ ဧလိယကို မုဆိုးမဆီကို လႊတ္တယ္။ မုဆိုးမက ၀လင္စြာ စားဖို႕အေရး သူ႕မွာရွိတာကို အရင္ေပးရတယ္။ ေန႕စဥ္ ၀လင္စာစားရေအာင္ ဘုရားလူကို ေပးရတယ္။
.
ဒီေန႕ သိပ္ခ်မ္းသာလို႕လဲ မျဖစ္ဘူး။ သိပ္ဆင္းရဲလို႕လဲ မျဖစ္ဘူး။ ဘုရားသခင္က ဖူလံႈေသာ အစာအဟာရနဲ႕ မိုးလံုေအာင္ ေနရဖို႕ အလိုရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မထီေလးစား မလုပ္ရေအာင္
.
ေယာ ၁၄ မွာၾကည့္ရင္ ..ငါ့ပညတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္သူ ငါ့ကိုခ်စ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ငါ့ခမည္းေတာ္ကလည္း ခ်စ္မယ္။ သူ႕အေပၚ ကိုယ္ေတာ္ ထင္ရွားေစမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ မႏိုင့္တႏိုင္ သူမ်ား ခ်ီးမြမ္းေစေအာင္ မလုပ္ဖို႕၊ ႏိုင္သေလာက္ပဲ လုပ္ပါ။ မစျပီး ဆုေတာင္းပါ။ ေပးႏိုင္သူကို ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ အသင္းေတာ္ကို ေျပာပါ။
.
အသင္းေတာ္ကလဲ တ၀က္ေလာက္ ေလလြင့္တယ္။ ေဆးရံုတက္ရတယ္ ဆိုျပီး ေပးလိုက္တယ္။ တကယ္ေဆးရံုမတက္ဘူး ..ေနာက္မွသိရတယ္။ (ဇီးသီးဗန္း)။
.
ငါသည္လည္း သူ႕ကိုခ်စ္၍ ကိုယ္တိုင္ထင္ရွားမည္ တဲ့။ စကားနားေထာင္ျခင္းနဲ႕ စရပါတယ္။ သင့္အေပၚမွာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ တဲ့။ လမ္းမွာ ေတာမွာ ခ်က္ျပဳတ္တဲ့ေနရာမွာ မဂၤလာရွိပါတယ္။ အမႈေဆာင္ ကေလးေလးေတြနဲ႕ သူ႕မိန္းမက သိပ္ေစတနာရွိတယ္.. စားသြားအုန္း … ဘာရွိသလဲ.. ငပိရည္..အိမ္ေအာက္က တို႕စရာေလးေတြ ..ျငဳတ္သီး တမတ္ဖိုး (အဲဒီေခတ္က) ေၾကြးတယ္။ မိန္လိုက္တာ။ မဂၤလာရွိတယ္။
သူမ်ားေတြ ငတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပံဳးေနႏိုင္ပါတယ္။
.
မ်က္စိရွင္၊ နားရွင္ ၾကည့္ရင္ ကိုယ္ေတာ္နဲ႕သြားရတာကို သက္ေသရပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ ေန႕စဥ္သြားလာရတဲ့ သက္ေသကို ရပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္က ေပးလိုက္ဆို ေပးရဲတာေပါ့။ ေပးရမလား မေပးရဘူးလာ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။
.
ယာကုပ္ ၂ မွာ ေပးကမ္းတဲ့အခါသက္ေသ ျဖစ္ရပါတယ္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အ၀တ္ခ်ည္းစည္းျဖစ္ျပီး စားစရာမရွိတဲ့အခါ သူတို႕ကိုယ္ႏွင့္ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အ၀တ္အစားေပးဖို႕။ အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမျဖစ္ဖို႕ပါ။
.
.
ယံုၾကည္ျခင္း (၂)မ်ိဳ း
၁။ ေက်းဇူးမဂၤလာကို ယံုၾကည္ (ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္မည္)
၂။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ မစႏိုင္ျခင္းနဲ႕ဂတိေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္း (ရွင္သန္ျခင္းနဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူး ၊ အသက္တာ)
ေကာင္းေသာအက်င့္နဲ႕ အသက္ရွင္ဖို႕ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္နဲ႕စပ္ဆိုင္သူကို မစဖို႕ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္ေျပာတဲ့ ဂတိေတာ္ကို ယံုရပါမယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာေလာ့၊ ေနာက္မွေပးေတာ္မူလတံ့ ..ဆိုတာကို ယံုရပါမယ္။
မစတဲ့အခါ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးကို မစရမလဲ?
တမန္ေတာ္ ၂၀
ဘုရားက မစခိုင္းေသာ္လည္း အက်ိဳးမဲ့ေအာင္ မစျခင္းမျဖစ္ေစရပါဘူး။ ဒါအေရးၾကီးပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ႏိႈက္က ေတာင္းသမွ် ေပးတာက ပထမအၾကိမ္ .. ခေလးကဲ့သို႕ေတာင္းျခင္း ..သက္ေသထူးျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုတိယအဆင့္မွာေတာ့ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာဆုကို ေတာင္းမွ ေပးမည္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ေတာင္းတိုင္း မေပးေတာ့ပါဘူး။ အလိုေတာ္ကိုသိရက္ ဇာတိကို ဦးစားေပးျပီးေတာင္းတယ္။ မေပးဘူး။
ဓါးျပ၂ေယာက္၊ တေယာက္က သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ေျပာတယ္. ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကယ္ျပီး ငါတို႕ကိုလဲကယ္ပါ၊ ဒါဆိုရင္ ယံုမယ္ေျပာတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ အဲဒီလိုဓါးျပ ဘယ္ေတာ့မွမယံုပါ။ ခရစ္ေတာ္ လာတာ သူ႕ကိုယ္ကို ကယ္ဖို႕မဟုတ္ဘူး… အျခားသူကို ကယ္ဖို႕လာတာပါ။
.
ေယာဟန္ ၅
ငါတို႕သည္ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ တစံုတစ္ခုေသာ ဆုကိုေတာင္းလွ်င္ေပးမည္ ..တဲ့။ ျမည္းစမ္းၾကည့္တာေတာ့ ေတာင္းရင္ျပီးပါတယ္။ ဘုရား တန္ခိုးရွိမွန္း၊ သစၥာရွိမွန္း သိျပီးသားပါ။ ဒါကိုသိရက္နဲ႕.. ကိုယ့္ဆႏၵ ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႕ ေတာင္းတာမ်ိဳး .. ဆင္းရဲသားကိုေပးတာ အလိုေတာ္ရွိသလား ..ရွိပါတယ္။ မစလိုတဲ့ စိတ္ထားတဲ့ ေပးကမ္းရင္ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ပါတယ္။
.
တမန္ေတာ ္ ၀တၱဳမွာ .. ဤလက္တို႕သည္ ငါ့အေပၚ၄င္း၊ ငါ့အေပါင္းေဖာ္တို႕ကိုေသာ္၄င္း … အစြန္႕က်ဲခံျခင္းထက္ စြန္႕က်ဲျခင္းက သာ၍ေကာင္းသည္။ အလုပ္လုပ္ျပီး မေလာက္တဲ့လူကို ေပးဖို႕ ေပါလု ေျပာတာပါ။ အလုပ္မလုပ္ပဲ အေခ်ာင္လိုသူကို မေပးပါနဲ႕။ ပစၥည္းေစာင့္ခိုင္းပါလား အဲဒီပစၥည္းေတြ ေရာင္းစားတယ္။ အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းသလိုပါ။ အလုပ္လုပ္ေပမဲ့ မေလာက္သူ.. သစၥာနဲ႕လုပ္ေနေပမဲ့ မေလာက္တဲ့လူကို ေပးပါ။ အဲဒီလူကို ေပးပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ့အမႈေဆာင္ျဖစ္ျပီး ေပါလုက ျပန္ေပးတယ္။ အလုပ္လုပ္ေသာ္လည္း မရတဲ့လူကို ေပးပါ။
.
က်ေနာ္ရဲ့ ျပႆနာတစ္ခုပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖခင္ မ်ား၊ သူကေတာ့ အရက္မူး လမ္းမွာလဲေနတတ္..သားသမီးမ်ားကိုေပးလဲ သူက ယူပစ္လိုက္တယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ အညီ ေပးကမ္းတတ္ဖို႕ပါ။ အဲဒီလူမ်ိဳး ..၊ တပိုင္းက၀မ္းနည္း . တပိုင္းကေတာ့ က်ေနာ္အတြက္ အခြင့္အေရးပါပဲ...ကေလး၄ေယာက္ ကိုသနားတယ္… အေဖက ခရစ္ယန္ ထြက္ေျပးသြားတယ္.. ဘၾကီး ဆိုျပီး လာတယ္၊ မၾကည့္ရက္ ေျမးေလးေတြလဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ၄ေယာက္က စတယ္ .. တေျဖးေျဖး မ်ားလာတာ အခု ၄၄ေယာက္ ျဖစ္လာျပီ။ ေနာက္တေယာက္ အမႈေတာ္ေဆာင္ အသဲကင္ဆာျဖစ္တယ္ . ဆရာ၀န္က လက္ေရွာ ့ က်ေနာ္ကို လာအပ္တယ္။ ရတယ္။ ကေလးနဲ႕ဇနီးသည္ပါ ထားခဲ့တယ္။ ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြက ခဏေလးထားခဲ့မယ္ ေနာ္ ေျပာျပီး ျပန္မလာေတာ့တဲ့ အမႈေတာ္ေဆာင္လဲ ရွိတယ္။
ငါ့ထမ္းပိုးသည္ ေပါ့သည္။ ေလးေနရင္ေတာ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ မညီပါဘူး။ တေယာက္ထဲ မထမ္းပါနဲ႕။ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ ထမ္းပါ။ တမန္ေတာ္ၾကီးက မူခ်ေပးထားပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းကူညီ ထမ္းရြက္ျခင္းနဲ႕ ခရစ္ေတာ္၏စကား.. ကိုယ္၌သာ ၀ါၾကြားလိုခ်င္းျဖစ္မသြားေအာင္ .. စာတန္လွည့္စား မသြားေအာင္ ..သတိထားဖို႕လိုပါတယ္။ ထမ္းရြက္ဖို႕လိုပါတယ္။ လူအသီးသီးတို႕သည္ မိမိတို႕၀န္ မိမိထမ္းရမည္ .. တဲ့… ထမ္းရြက္ပါရက္နဲ႕ မႏိုင္မနင္း ျဖစ္ေနသူကို မစဖို႕လိုပါတယ္။ မထမ္းခ်င္လို႕ လာကူညီခိုင္းသူမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ေစရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မထမ္းႏိုင္တဲ့၀န္ကို ဘုရားက မထမ္းခိုင္းပါဘူး။
ဒီေဒသနာနဲ႕ ေဘးမွာရွိတဲ့ ကေလးမ်ားကို ေပးကမ္းရင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေျပာျပျပီး ထားခဲ့ပါ။ ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႕ေတာ့ တျပံဳၾကီး လိုက္လာလိမ့္မယ္။
ဒီေတာ့ .ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မထီေလးစားမလုပ္ပါနဲ႕။ နားေထာင္ၾကပါ၊ နားေထာင္ႏိုင္တဲ့ ဥာဏ္နံ႔ အလက္ူ ကိုေပးေတာ္မူပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ့ နာမေတာ္ ထင္ရွားေစပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ကိုၾကည့္ၾကပါ။
သတင္းဆိုးမ်ား ၾကားရေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ေထာက္ရႈ၍ ၾကည့္ေသာအခါ ေနာက္ဆံုးကာလနဲ႕ ညီသလို ေတြ႕ရပါတယ္။ စိတ္ေလွ်ာ့စရာ မဟုတ္ပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေနတာကို တစ္ဦးခ်င္း လုပ္စရာမလိုပါ။ လုပ္ဖို႕လဲ ဘုရားအလိုေတာ္ မရွိပါ။ ယေန႕ ေဒသနာကို လက္ခံ လိုက္ေရွာက္သူမ်ားကို အသံုးျပဳေတာ္မူပါ။
.
ေကာင္းၾကီးေပးျခင္း
ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္၊ သားေတာ္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေက်းဇူးမဂၤလာနဲ႕ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ့ ကယ္မေစာင့္ေရွာက္မူေသာ မဂၤလာအေပါင္းတို႕ အစဥ္အျမဲတည္ရွိပါေစေသာ္။
.
အာ မင္။

အံ ၾသ ဘြယ္ စမ္း သပ္ မႈ ခ်စ္ေမတၱာ LOVEအံ ၾသ ဘြယ္ စမ္း သပ္ မႈ
ပု လင္း၂ ခု ထဲ ထ မင္း ျဖဴ ထည့္ လိုက္ ပါ။
တ ပု လင္း ကို ခ်စ္ေမတၱာ LOVE စာ တန္း ကပ္ ထား လိုက္ ပါ။
ေနာက္ တ ပု လင္း ကို HATE မုန္းတီး ဆို တဲ့ စာတန္း ကပ္ထား လိုက္ပါ။
အ တူ ထား လိုက္ ပါ။ 
.

၃ ရက္ ၾကာ တဲ့ အ ခါ
မုန္းတီး ပု လင္း ထဲ က ထ မင္း ေတြ အ မဲ စက္ ေလး မ်ား ေတြ႕ ရ တယ္။
.
၁၃ ရက္ ၾကာ တဲ့ အ ခါ
မုန္းတီး ပု လင္း ထဲ က ထ မင္း ေတြ ပ်က္ စီး သြား ပါ ေတာ့ တယ္။
.
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပု လင္း ထဲ က ထ မင္း ေတြ က န ဂို အ တိုင္း ရွိ ေန တယ္။
အံ့ ၾသ စ ရာ ပါ။
.
Youtube Google Facebook ေတြ မွာ love hate rice ရိုက္ ႏွိပ္ ရွာ ပါ။
အ လား တူ စမ္း သပ္ မႈ ေတြ အ မ်ား ၾကီး ေတြ႕ ရ ပါ မယ္။
.
ဘု ရား သ ခင္ သည္ ခ်စ္ ျခင္း ေမ တၱာ ျဖစ္ ေတာ္ မူ သည္။
GOD is LOVE.
https://www.youtube.com/watch?v=31shlv5Z71A

ဆရာလိႈင္ဦးၾကည္ (သင္းအုပ္ဆရာ) ... သီေပါ FGA

ဆရာလိႈင္ဦးၾကည္ (သင္းအုပ္ဆရာ)
သီေပါျမိဳ႕မွာ မိမိခံစားရတဲ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းဘ၀ အသက္တာကို ေ၀ငွေနသူရဲ့ သက္ေသခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးရီးယား ဆရာမၾကီးတစ္ဦးက ေထာက္ပံ့မႈနဲ႕ ေအအမ္အိုင္ AMI အႏၱီအုတ္က်မ္းစာေက်ာင္း ၄ႏွစ္ တက္ခြင့္ရျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဧ၀ံေဂလိ အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဴးမ်ားက ခရစ္ေတာ္ကို မယံုၾကည္ေသးေပမဲ့လဲ သူတို႕ လူငယ္ ႏွစ္ေယာက္နဲ႕ မ်ားစြာခင္မင္၊ လူမႈေရးေကာင္းၾကတာကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ကိုးရီးယား အမႈေဆာင္မ်ားထံ ခြင့္ရက္ယူျပီး ဇာတိ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ကို ျပန္ ဧ၀ံေဂလိ လိုက္ေျပာေနခ်ိန္ ရွမ္းျပည္ကေန ခ်င္းျပည္နယ္အထိ ေရာက္သြားလို႕ ရက္မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ျပီးမွ ရန္ကုန္ကို သတင္းသြားေရာက္ သတင္းပို႕မိခဲ့ေပမဲ့ သူ႕ကို ျပန္လက္မခံျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါနဲ႕ပဲ ဖူးေဂါစပယ္ Full Gospel အမႈေဆာင္ သီေပါျမိဳ႕မွာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၂၀၁၀ ကေန အခုတိုင္ေအာင္ ၈ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါျပီ။
ေက်ာ္လြန္သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ခု အသက္၂၀ အရြယ္မွာ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ ဆန္ကုန္သည္ထံ အလုပ္လုပ္ရင္း ဆန္အိတ္ထဲပါလာတဲ့ ေ၀စာမ်ားကို ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ မိဘမ်ားက စစ္ကိုင္း၊ ျမင္းမူ ေဒသက မိရိုးဖလာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေတာင္သူလယ္သမာမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျမိဳ႕တက္အလုပ္လုပ္ရင္း ေက်ာက္မဲျမိဳ႕မွာ သူ႕ကို ေမြးဖြားလာခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ေက်ာင္းမေနေတာ့ပဲ အလုပ္လုပ္ရင္း အသက္၆၀ မိခင္အိုကို ေဆးကုရင္း၊ ညီငယ္ေလးေက်ာင္းစရိတ္ မိသားစု(၃)ေယာက္ ဘ၀ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ကေတာ့ အခု ကြယ္လြန္သြားပါျပီ။
.
.
.
ဆရာလိႈင္ဦးၾကည္ သက္ေသခံခ်က္က
ခရစ္ေတာ္ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဘာသာေရးခရစ္ယာန္မ်ားကိုလဲ ေမတၱာနဲ႕ေျပာျပေနပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္း ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္၏ (1) ဆိုတဲ့ အတိုင္း သူ႕ရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းက ဆာငတ္တဲ့ႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္ ထိေတြျပီး၊ ရွင္းျပ၊ ေျပာျပတဲ့ ခရစ္ေတာ္အမႈေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးစြာပထမ ဆန္အိတ္ကိုဖြင့္ခ်ိန္ ထည့္ေပးထားတဲ့ ေ၀စာထဲက ပန္းခ်ီရုပ္ပံုေလးကို ပန္းခ်ီ၀ါသနာအိုး ေမာင္လိႈင္ဦးၾကည္က စိတ္၀င္စားသြားပါတယ္။ ငယ္စဥ္ ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ပန္းခ်ီဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္းေရးဆြဲရင္း ၀င္ေငြတပိုင္းတစ ရရွိခဲ့လို႕ ကယ္တင္ျခင္းလမ္း ဆိုတဲ့ ေ၀စာထဲက ပန္းခ်ီကို အိမ္မွာျပန္ေရးဆြဲဖို႕ ယူသြားတယ္။ အိမ္က်ေတာ့ ကယ္တင္ျခင္း ဆိုတဲ့စာေတြ အကုန္လံုး ဖတ္လိုက္မိပါတယ္။ ေၾသာ္ ခရစ္ယာန္ေတြက သူတို႕အျပစ္ကို ဘုရားသား ေယရႈခရစ္ေတာ္ လာျပီး လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ လာအေသခံသြားတယ္ ဆိုတဲ့ ေမတၱာကိုေတာ့ သေဘာက်မိခဲ့တယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဘုရားတရားနဲ႕အညီေနထိုင္ျပီး အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းေတြကို မႏွစ္သက္၊ မသံုးေဆာင္ခဲ့ပါ။ ကိုယ္ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းရာေရာက္မယ္ ဆိုတာကို စြဲျမဲလက္ခံခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕မွာလဲ ဘာသာစံု ေနထိုင္ေတာ့ ခရစ္ယာန္မ်ားနဲ႕လည္း ေတြ႕ျမင္ေနက်ပါ။ မိဘမ်ားကလည္း ဒိဌိအယူ၀ါဒ လို႕ေျပာထားေတာ့ ခပ္ေ၀းေ၀းပဲ ေနပါတယ္။ သူတို႕စာေတြ ဖတ္ရေတာ့လည္း က်င့္၀န္ေတြ တရားေတြက မဆိုးပါလား လို႕သိလာရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈ ဆိုတဲ့လူအေၾကာင္းကို ပိုျပီး သိခ်င္လာပါတယ္။
.
ေ၀စာမွာေတာ့ ကယ္တင္ရွင္ ဆိုတာ ငါတို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို ကယ္တင္သလား ၊ ခရစ္ယာန္ေတြကိုပဲ ကယ္တင္သလား၊ စဥ္းစားေနမိပါတယ္။ ေယရႈအေၾကာင္း ေမးဖို႕ ေက်ာက္မဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုအသင္းေတာ္ကိုလဲ လာၾကည့္ေတာ့ ရွင္းျပမဲ့လူမေတြ႕ပါဘူး။ ဖူးလ္ေဂါစပယ္ လို႕ျမန္မာလိုေရးထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို ေတြ႕ျပီး အဂၤလိပ္လို Full ဆိုတာ အျပည့္အ၀ဆိုတာ နားလည္ေပမဲ့ Gospel ဆိုတာ တခါမွမၾကားဖူးပါ။ အျဖဴေရာင္ ေနာက္ခံက လက္၀ါးကပ္တိုင္လဲ ေတြ႕ေတာ့ ခရစ္ယာန္အိမ္ပဲ ဆိုျပီး၊ ညေနပိုင္းမွာ သြားေတြ႕ပါတယ္။ သူနဲ႕အရြယ္တူ အသက္၂၀ေက်ာ္ (ဆရာျဖစ္ေနတယ္) ဆိုတဲ့ ကိုေအာင္လြင္မိုး က တစ္ၾကိမ္၊ ေနာက္တစ္ခါ သြားေမးေတာ့ ဆရာနမ္စြမ္းမန္ က ငါတို႕ပါးစပ္က ဒီအေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္တာ ယားေနတာပဲ ဆိုျပီး လဘက္ရည္တိုက္ျပီး ၃ရက္ေလာက္ ရွင္းျပပါတယ္။ ေျပာျပပါေတာ့တယ္။ လူဆိုတာ ေကာင္းတာလုပ္ခ်င္ေပမဲ့ သိပ္မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မေကာင္းတာမလုပ္ခ်င္ေပမဲ့ မေရွာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဗီဇအရပါလာေၾကာင္း။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေမြးကကပင္ အျပစ္ပါလွ်က္ရွိပါ၏။ အမိ၀မ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ကပင္ အျပစ္စြဲပါ၏ (2) ဆိုတဲ့ က်မ္းစာစာအုပ္ကို ဖတ္ျပတဲ့အခါ ခရစ္ယာန္က်မ္းစာအုပ္ကိုလဲ ကိုးကားေျပာဆိုတာေၾကာင့္ ပိုျပီးစိတ္၀င္စား လာရပါတယ္။
.
.
ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျပီးေနာက္ပိုင္း
ဆရာနမ္စြမ္းမန္ ဆက္ေျပာတာေတြကေတာ့ ကယ္တင္ရွင္ ဆိုတာ တေယာက္ထဲဆိုလဲ ကယ္တာပါပဲ။ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ မိရိုးဖလာဘာသာ က သိပ္ေကာင္းတယ္။ မေကာင္းမႈေတြကို တားျမစ္ျပီး၊ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းရာကို ေရာက္မယ္လို႕ပဲ ခံယူထားေတာ့ မကယ္ေတာ့ဘူးလား။ ကယ္တင္ရွင္က ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကိုလဲ ကယ္တင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပႏိုင္လို႕ က်ေနာ္ ပိုျပီးနားလည္လာပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကယ္တင္ရွင္ကို လက္ခံခဲ့ပါေတာ့တယ္။ လက္ခံျပီးေတာ့ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ကို စက္ဘီးစီးသြားလာခ်ိန္ အရာရာ အလြန္လွပေနတယ္။ သာယာေနတယ္။ ၀မ္းေျမာက္လွပါတယ္။ ငါက ကယ္တင္ရွင္ကို လက္ခံေတာ့ သူကလဲ ငါ့ကိုလက္ခံတယ္…တဲ့ .. ဆိုတဲ့ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို ရရွိျပီး၊ အရမ္း၀မ္းသာေနမိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္မႈေတြ စီးဆင္း ခံစားေနတာ တခါမွ ဒီလိုမခံစားဖူးပါဘူး။
.
အဲဒီ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အရင္က သူမ်ားကို မနာလို၀န္တို စိတ္မ်ား၊ စိတ္ထဲမွာေတာင္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ့္ကို ေခ်ာက္တြန္းသူေတြကို အရင္ကဆို ဘယ္ရမလဲ။ ျပန္လုပ္တယ္၊ အခုေတာ့ ေျသာ္ ..သူရဲ့ ဗီဇအျပစ္ေၾကာင့္ ငါ့ကို ေခ်ာက္တြန္းတာဆိုတာ သိလာျပီး၊ သူလဲ ကယ္တင္ျခင္းရရင္ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး ဆိုျပီး ခြင့္လႊတ္လာပါတယ္။ ျပန္တံု႕ျပန္လိုတဲ့ စိတ္လဲ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အရင္ကနဲ႕ မတူတဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။
.
ဒါနဲ႕ပဲ အဲဒီ ဘုရားေက်ာင္းကို အပတ္စဥ္တတ္ျဖစ္ျပီး၊ မၾကာခင္ က်ေနာ္နဲ႕ရြယ္တူ မိန္းကေလးမ်ား ဘုရားေက်ာင္းမွာ ေတြ႕လို႕ ေမးၾကည့္ပါတယ္။ သင္းေထာက္လုပ္ေနတဲ့ ခပ္၀၀ ကိုျမင့္ေအာင္က က်မ္းစာေက်ာင္း သြားတက္မဲ့ မိန္းကေလးေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်မ္းစာေက်ာင္းဆိုတာ ဘာမွန္းမသိ၊ က်မ္းစာအုပ္ကိုေတာ့ မဖတ္ေသးတဲ့ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ ကိုယ္လဲ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ တဖြားဖြား ေပၚလာပါတယ္။ ၉လ ေတာင္မွ တက္ရမယ္ဆိုတယ္။ အေမနဲ႕ညီေလးကို ထားခဲ့ရမွာ ၀န္ေလးေပမဲ့ သင္းေထာက္ကိုျမင့္ေအာင္က လိုက္ခ်င္ရင္ လိုက္သြားပါ။ ဘုရားသခင္ မင္းမိသားစုကို ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္လို႕ အားေပးေတာ့ ေနာက္ဆံုး က်မ္းစာေက်ာင္း တက္ဖို႕ဆံုးျဖတ္ရင္း FGA ဖူးလ္ေဂါစပါယ္ (3) ၉လ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ က်မ္းစာကို ဖတ္တတ္လာျပီး၊ သင္တန္းျပီးခ်ိန္ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ကို ျပန္လာ၊ ဆရာနမ္စြမ္းမန္ တို႕နဲ႕ အတူပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ မိခင္နဲ႕ အေပါင္းသင္းမ်ားကေတာ့ ဒိဌိဘာသာထဲ၀င္သြားတယ္ ဆိုၾကတယ္။ အရင္ ဆန္ဆိုင္မွာပဲ ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
.
လူေတြကို ဧ၀ံေဂလိ အမႈေဆာင္ဖို႕ဆိုတာ က်မ္းစာကို ဒီထက္ပိုနားလည္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုျပီး အရမ္းတက္ခ်င္လာလို႕ ဆုေတာင္း၊ တိုင္ပင္ရာမွာ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕လာေရာက္တဲ့ ႏွစ္ျခင္းဆရာတပါးက ရန္ကုန္မွာတက္ဖို႕ စပြန္စာေပးမယ္၊ ျမစ္ၾကီးနား ေအဂ်ီအသင္းေတာ္က ဆရာကလဲ ျမစ္ၾကီးနားမွာ တက္ဖို႕ စပြန္စာေပးမယ္ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေျခႏွစ္ဖက္မရွိတဲ့ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕လာေရာက္ခ်ိန္ ေျပာျပေတာ့ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္က ရန္ကုန္ လိုက္ခဲ့၊ မင္းကို က်မ္းစာေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း တက္လို႕ရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ ေျပာျပီး၊ ရန္ကုန္ ေအအမ္အိုင္ AMI အႏၱီအုတ္က်မ္းစာေက်ာင္း (4) ၄ႏွစ္ ၀င္ခြင့္တင္ဖို႕ တကၠစီဒရိုင္ဘာ တစ္ေယာက္နဲ႕ ပို႕ေပးလိုက္ပါတယ္။ တျခား စပြန္စာေပးမယ္ ဆိုတဲ့ ဆရာ၂ေယာက္ထက္ ေျခ၂ဖက္ မရွိတဲ့ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္က က်ေနာ္နဲ႕ပိုရင္းႏွီးေတာ့ သူ႕ေနာက္ကိုလိုက္ဖို႕ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ သူ႕ကို က်ေနာ္ ေက်ာပိုးျပီး ဧ၀ံေဂလိုထြက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
.
.
.
ေအအမ္အိုင္ AMI အႏၱီအုတ္က်မ္းစာေက်ာင္း
လူေတြ႕ေမးေျဖခ်ိန္မွာ ေမးခြန္းေတြကို မေျဖႏိုင္ပါဘူး။ ေဖာင္ျဖည့္တာလဲ ေနာက္က်။ စပြန္စာလဲ မရွိဆိုေတာ့ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ အိမ္ျပန္ဖို႕ေျပာလို႕ ေအာက္ဆင္းလာျပီး က်မ္းစာေက်ာင္းမွာပဲ ထိုင္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းဖြင့္ေတာ့မွာဆိုေတာ့ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္မဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား တစ္ရာေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္လဲ လႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။ တကၠစီ ဒရိုင္ဘာလဲ ျပန္သြားျပီ၊ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္ဆီ အေၾကာင္းၾကားဖို႕လဲ အဲဒီေခတ္က မိုဘိုင္ဖုန္းလဲ မေပၚေသးေတာ့ ေရာက္ျပီဆိုေတာ့ က်မ္းစာေက်ာင္းပဲတက္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုျပီး ထိုင္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေပၚက ကိုးရီးယားဆရာမၾကီး ဆင္းလာျပီး က်ေနာ္ ့ကိုေတြ႕တယ္။ ဘာေၾကာင့္ မျပန္ေသးပဲ ေနသလဲ ဆိုတာ ေဘးက ဆရာေတြကို အဂၤလိပ္လို ေမးခိုင္းျပီး က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရေတာ့တဲ့အတြက္ အိမ္ပဲျပန္ဖို႕ေျပာပါတယ္။ ကိုးရီးယားဆရာမၾကီးလဲ ျပန္သြားတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာေတာ့ ကိုးရီးယားဆရာမၾကီး က်မ္းစာေက်ာင္းကို ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္ က်ေနာ္ကို ျမင္သြားျပီး ဘာမွမေျပာပဲ က်မ္းစာေက်ာင္းေပၚ တက္သြားပါတယ္။ မၾကာဘူး ကိုးရီးယားဆရာမၾကီးက ေခၚလို႕ဆိုျပီး က်ေနာ့္ကို လာေခၚတယ္။ က်ေနာ့္ဘ၀အေၾကာင္း ေမးျမန္းေတာ့ အခုေျပာတဲ့အတိုင္း တနာရီေက်ာ္ေက်ာ္ သက္ေသခံ ေျပာျပပါတယ္။ ကိုးရီးယားဆရာမၾကီး က ေသခ်ာနားေထာင္ျပီး သူ႕ကို စပြန္စာေပးမယ္၊ လက္ခံလိုက္ပါ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္၀ယ္ဖို႕ အဲဒီေခတ္က ဘတ္စ္ကားတခါစီး ၁၅က်ပ္ ေခတ္မွာ တစ္လ ေက်ာင္းသံုးစရိတ္ က်ပ္၄ေထာင္ လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။
.
၄ႏွစ္ က်မ္းစာေက်ာင္း ျပီးဆံုးေတာ့ ေက်ာင္းဆင္း၂ဦးကို ရခုိင္ျပည္ ဧ၀ံေဂလိေစလႊတ္ပါတယ္။ လစာလဲရတယ္။ အမႈေဆာင္ခြင့္ ရလို႕ အရမ္း၀မ္းသာပါတယ္။ ခြင့္နဲ႕ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ကို ျပန္လာခ်ိန္ ဆရာနမ္စြမ္းမန္ နဲ႕အတူး ရွမ္းျပည္တ၀ိုက္ ဧ၀ံေဂလိခရီး အျပင္ ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တစ္စီးနဲ႕ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ကေန ဆရာရဲ့မိဘမ်ားရဲ့ ခ်င္းေတာင္ ေက်းရြာမ်ားကို လိုက္သြားျပီး ဧ၀ံေဂလိလုပ္ၾကပါတယ္။ ျပန္သတင္းပို႕ရမဲ့ သတိေမ့သြားျပီး ရက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေက်ာ္လြန္သြားပါေတာ့မယ္။ ရန္ကုန္ ကိုးရီးယားဌာနခ်ဳပ္ကို သတင္းပို႕ေတာ့ က်ေနာ့္ကို ျပန္လက္မခံေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္လိုေျပာေျပာ လက္မခံေတာ့ေၾကာင္းသာ အျပတ္ေျပာပါတယ္။ သူတို႕ေျပာတာကေတာ့ မင္းတို႕ျမန္မာေတြဟာ သစၥာမရွိေၾကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ကိုသစၥာမရွိပဲ ကိုယ္လုပ္ခ်င္သလို ရက္မ်ားစြာ ေနာက္က်ျပီး ေရာက္လာလို႕ လက္မခံႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာပါေတာ့တယ္။ ျပန္လက္ခံေပးဖို႕ ေတာင္းပန္ေျပာဆိုေတာ့ ..ေအး၊ ဒါဆိုရင္ ေမွာ္ဘီမွာ ရက္၄၀ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းဖို႕သြားပါ။ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျပီး ျပန္လာရင္ စဥ္းစားေပးမယ္ ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႕ စိတ္ပ်က္စြာ ျပန္လာခ်ိန္ ဖူးလ္ေဂါစပယ္ အဖြဲ႕က က်ေနာ္လဲ ဖူးလ္ေဂၚစပယ္ ၉လသင္တန္း တက္ျပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဧ၀ံေဂလိခရီးစဥ္ ၁ႏွစ္၊ ၂ႏွစ္ တက္ျပီး က်ေနာ္လုပ္ခ်င္တဲ့ သင္းအုပ္ဆရာအလုပ္ကို လုပ္လို႕ရမယ္ေျပာပါတယ္။ လက္ခံျပီး ၁ႏွစ္တိတိ ဧ၀ံေဂလိခရီးထြက္ရပါတယ္။ တႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ရဲ့ ေမြးဇာတိ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နဲ႕ မိုင္၂၀ေ၀းတဲ့ သီေပါျမိဳ႕မွာ တပည့္ေတာ္စု အသင္းေတာ္ စတင္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။
.
.
.
သီေပါျမိဳ႕ FGA
က်ေနာ္ဟာ မယံုၾကည္သူမ်ားကိုပဲ အဓိကထားျပီး ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းမ်ားကို ေျပာဆိုပါတယ္။ ေဒသခံ အသင္းေတာ္မ်ားကေတာ့ သူတို႕အသင္းသားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မယ္ စိုးရိမ္ျပီး၊ ဆက္ဆံေရးခက္ခဲပါတယ္။ အဲဒီျမိဳ႕မွာ ရဟိုး၀ါအဖြဲ႕၀င္မ်ား ရွိပါတယ္။ သူတို႕ကေတာ့ တကယ္ ဧ၀ံေဂလိ တအိမ္တက္ တအိမ္ဆင္း ေျပာၾကပါတယ္။ သူတို႕နဲ႕ ခံယူခ်က္ျခင္း မတူခ့ဲပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕လိုပဲ အိမ္ေတြကို လိုက္ျပီး ဧ၀ံေဂလိ လိုက္ေျပာပါတယ္။ မယံုၾကည္သူမ်ားကိုပဲ ဦးတည္ပါတယ္။ ကိုယ္ေျပာတဲ့ လူက ခရစ္ယာန္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သူတို႕ ေဒသအသင္းေတာ္မ်ားဆီပဲ တက္ဖို႕တိုက္တြန္း အားေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ၃ႏွစ္ေလာက္အထိ က်ေနာ္လိုက္ေျပာတဲ့ လူေတြ မေျပာင္းလဲၾကပါဘူး။
.
FGA က ေထာက္ပံတဲ့ လစာရွိပါတယ္။ တျခားေဒသမ်ားေတာ့ ေလာက္ငွႏိုင္ေပမဲ့ သီေပါျမိဳ႕က ေစ်းၾကီးတဲ့ ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွး ရွမ္းေစာ္ဘြား ျမိဳ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုးရစ္၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ၊ ျပည္တြင္းခရီးသည္ေတြ အမ်ားအျပား လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီေပါျမိဳ႕မွာ အလုပ္ကိုင္ေပါ၊ ေငြေပါ၊ ေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ားလဲ ေပါေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ေတာ္ေတာ္ျမင့္မားပါတယ္။ ဥပမာ အမဲသားတပိသာ ရန္ကုန္မွာ ၃ေထာင္က်ပ္ဆို သီေပါမွာ ၂ဆေလာက္ ေစ်းပိုၾကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ရတဲ့ လစာနဲ႕ မေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီး ခံစားရလို႕ အဆင္ေျပလာပါတယ္။ ၃ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာေတာ့ ရွမ္းအမ်ိဳးသား လူငယ္တစ္ေယာက္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံလာပါတယ္။ သူနဲ႕အတူ ပတ္၀န္းက်င္ အိမ္ေတြ၊ ရြာေတြကို TV နဲ႕ ရုပ္ရွင္လိုက္ျပတယ္။ တျခားဇတ္ကားေတြျပတယ္။ ျပီးေတာ့ ေယရႈဇတ္ကားျပတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီ ရွမ္းလူငယ္ေလးရဲ့ ဇနီးသည္လဲ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။
.
အခု သီေပါျမိဳ႕မွာ FGA အသင္းေတာ္ ၈ႏွစ္ ၾကာခ့ဲပါျပီ။ ေဒသခံ အသင္းေတာ္ၾကီးမ်ားကလည္း သူတို႕ထင္သလို စိုးရိမ္သလို မျဖစ္လာတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႕အသင္းေတာ္နဲ႕ အဆင္ေျပလာပါျပီ။ ပံုမွန္ ၀တ္ျပဳသူ ၁၅ဦးကေန ၂၀ဦးေလာက္ရွိေနပါျပီ။ အိမ္ေထာင္စု ၅စု အမာခံျဖစ္ျပီး၊ တခ်ိဳ႕လဲ တံပိုးမတူတဲ့ အိမ္ေထာင္မ်ားျဖစ္ေနပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သြားလုပ္သူလဲ အလႈေငြမ်ား ပို႕ေပး၊ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ ပို႕ေပးေနပါတယ္။ အ၀င္တံခါး ဖြင့္ထားသလို အထြက္တံခါးလဲ ဖြင့္ထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထြက္ခြာသြားသူမ်ား ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ကေတာ့ ေယရႈအေၾကာင္း လံုး၀မၾကားဖူးေသးတဲ့ လူေတြကိုပဲ ဧ၀ံေဂလိ ေျပာၾကားၾကပါတယ္။
.
.
.
ရခိုင္ဧ၀ံေဂလို ဆက္မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ျခင္း
က်ေနာ္ AMI က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း တက္ဖို႕ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႕ လိုက္လာခ်ိန္ ၊ မႏၱေလးျမိဳ႕FGA က ဆရာတန္ဘူနဲ႕ သူတို႕၂ေယာက္ စကားေျပာေနၾကတာ အိပ္ေနခ်ိန္မွာ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ တသက္လံုး မေမ့ႏိုင္တဲ့ စကားပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ကေတာ့ ေမ့သြားျပီလားမသိပါ။ ဆရာတန္ဘူ က ရယ္စရာေျပာတာ မႏိုးတ၀က္နဲ႕ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။။ ကိုလိႈင္ဦးၾကည္ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ခ်င္တာ စပြန္စာမရွိ၊ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ပဲ ဆိုေတာ့ တခ်ိန္က ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ ဧ၀ံေဂလိထြက္လာတဲ့ လူ၂ေယာက္ကို အိမ္တအိမ္ လင္မယား၂ေယာက္က တညအိပ္ လက္ခံခဲ့တယ္။ ညမွာ အရမ္းခ်မ္းေအးခ်ိန္ ဧ၀ံေဂလိလူ၂ေယာက္က ကို သူတို႕လင္မယား ျခံဳတဲ့ ေစာင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ေန႕မနက္ေတာ့ ဧ၀ံေဂလိ လူ၂ေယာက္ ခရီးဆက္ထြက္သြားပါတယ္။ ေယာကၤ်ားက ဇနီးသည္ကို ေျပာပါတယ္။ သူတို႕က ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ ထြက္လာတဲ့ ဧ၀ံေဂလိေျပာသူေတြပဲ၊ သူတို႕ကို ကူညီခြင့္ရတာ ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာေတာ့ ဇနီးသည္က ေအး၊ သူတို႕ယံုၾကည္ခ်က္ကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ က်မေတာ့ တညလံုး ေစာင္မရွိလို႕ သိပ္ခ်မ္းတာပဲ ေျပာပါတယ္။ မႏၱေလးက ဆရာတန္ဘူက ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္ကို ..မင္းလဲ ကိုေက်ာ္ဦးလိႈင္ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ပဲ ခ်မ္းေနဦးမယ္ေနာ္ လုိ႕ ရယ္စရာေျပာျပီး ရယ္ေမာေနတာကို အခုတိုင္ သတိရပါတယ္။ က်ေနာ္လဲ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္ ေနာက္မလိုက္ေတာ့ပဲ မိမိဖာသာ ရန္ကုန္သြားေတာ့မယ္ လို႕ စဥ္းစားမိေပမဲ့ မလုပ္ျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ဘယ္ေတာ့မွာ အလႈေငြေတာင္းတာမ်ိဳး၊ မိမိလိုအပ္တာေတြကို ေျပာျပတာမ်ိဳး မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ထံပဲ ဆုေတာင္းပါတယ္။
.
FGA ဆရာမ်ား ေျပာတဲ့ စကားတစ္ခုကိုလဲ အျမဲလက္စြဲထားပါတယ္။ ေအာင္ဘန္းျမိဳ႕မွာ ၾကားလိုက္ရတဲ့ စကားပါ။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ မွားသြားရင္ လူနာတစ္ေယာက္ပဲ ေသမယ္။ ဓမၼဆရာတစ္ဦး မွားယြင္းတဲ့ ၀ါဒနဲ႕ လမ္းမွားသြားရင္ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေသသြားမယ္ ဆိုတဲ့ စကားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓမၼဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္ ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ အညီသြားႏုိင္ဖို႕၊ သက္ေသခံလိုက္ရပါတယ္။
.
Sayar Hlaing Oo Kyi 0936159467
.
မွတ္ခ်က္။
ဆရာ လိႈင္ဦးၾကည္ (သီေပါျမိဳ႕ FGA သင္အုပ္ဆရာ) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ အျမဲရွိေနမႈအေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ၾကားရတဲ့အတြက္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၊ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။
.
မုရန္
၁၈.ဧျပီ.၂၀၁၈
.
အျပည္အစံု နားေဆာင္ရန္
Link by Sai Sian, Dec 12, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=ZpmMzotKv6s
.
.
.
(1) ေရာမ ၁၀း၁၇
ယံုၾကည္ျခင္း ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္၏
(2) ဆာလံ ၅၁း၅
က်ႏုပ္သည္ ေမြးကကပင္ အျပစ္ပါလွ်က္ရွိပါ၏။ အမိ၀မ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ကပင္ အျပစ္စြဲပါ၏
(3) FGA ဖူးလ္ေဂါစပယ္ Full Gospel Assembly
(4) AMI အႏၱီအုတ္က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ား။ ရန္ကုန္ 01580479, မႏၱေလး 0228790, ေမာ္လျမိဳင္ 05721205, ျမစ္ၾကီးနား၊ တပ္ကုန္း, ျပင္ဦးလြင္ ေစ်းကုန္းရပ္, အေ၀းသင္ 01580479 drshwe7@gmail.com